Vetenskap 8: Mycket har hänt – utvecklingen fortsätter

Då är det tid för årets sista vetenskapsdel i Optik. Det har tagits upp många ämnen här under året som gått. Ögonsjukdomar som AMD och glaukom och systemsjukdomarna som diabetes och MS med ny forskning inom dessa områden. Torra ögon har funnits med olika forskning vad som påverkar och hur det kan avhjälpas. Årets största ämne COVID-19 har också tagits upp och följdverkningar av skyddsutrustningen som skulle användas. Kärlförändringar som uppkom vid användning av ansiktsmask/munskydd. De är alla viktiga ämnen men binokulär och samseende och även hur mycket vi optiker kan och utför dessa undersökningar och behandlingar har presenterats. Det är viktigt att vi optiker inte glömmer bort eller missar dessa undersökningar och möjliga behandlingar som är en stor och viktig del av vårt yrke. Binokulärseendet får inte glömmas bort för att undersökningar som fundus och perimetri tillkommer i vårt arbete. 

Ett annat ämne som varit stort under året i både kurser och produkter är myopikontroll. Även utvecklingen av myopi har påverkats av Covid-19 pandemin med karantän och onlineutbildningar. Den första artikeln här handlar om hur myopiutveckling vid onlineundervisning under pandemin har ökat. Det är skrämmande och intressant att se hur progressionen av myopi har påverkats av närarbetet. Men här påvisar de även vad som har minsta negativa effekten, TV och projektor är bättre än padda och mobiltelefon. Många av oss har nog märkt av denna utveckling hos våra patienter och det är alltid inspirerande att se när forskningen undersöker och bekräftar det som vi ser i vår vardag. 

Den andra artikeln handlar också om myopi men här är frågan vad som påverkar utvecklingen av myopi om det är ålder, kön, etnicitet, ärftlighet eller utomhusaktiviteter. Vissa saker känner vi igen i denna studie medan andra inte är lika vanliga att ta upp i ämnet myopiutveckling. Båda dessa artiklars innehåll ökar på informationen vi kan ge när vi pratar om myopiutveckling och åtgärder för att hämma denna. Att samtidigt ge information om livsstil tillsammans med ordination av åtgärd för myopikontroll ökar chanserna till ännu bättre resultat. 

Snart kommer ett nytt år med mycket ny forskning och många nya artiklar. Myopikontroll och behandlingar av torra ögon kommer vi säkert att se mycket mer av. Men innan nästa år är det dags för anmälan till Optometridagarna 2022. Glöm inte bort det samtidigt som du kan svara på frågorna som är relaterade till dessa artiklar.

God Jul och Gott Nytt År.

CATARINA ERICSON
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1:

Karantän ökade progressionen av myopi hos barn  i Kina

Sammanfattning Catarina Ericson

Syfte För att undersöka effekten av hemkarantänen under covid-19-pandemin på myopiprogression hos barn och dess associerade faktorer. 
Metoder Närsynta barn i åldrarna 7 till 12 år med regelbundna uppföljningsbesök varje halvår år från april 2019 till maj 2020 inkluderades. Cykloplegisk refraktion mättes vid baslinjen och vid två uppföljningsbesök. Det första uppföljningsbesöket (besök 1) genomfördes före covid-19-karantänen, medan den andra (besök 2) var fyra månader efter karantänen. Närsynthetsprogression vid besök 1 och 2 jämfördes. Faktorer associerade med förändringar i myopiprogression testades med en multipel regression analys. 
Resultat Totalt registrerades 201 närsynta barn. Det fanns en betydligt större förändring i sfärisk ekvivalent vid besök 2 (−0,98 ± 0,52 D) än vid besök 1 (−0,39 ± 0,58 D; P < 0,001). Eleverna rapporterades ha tillbringat mer tid på digitala enheter för onlinestudier (P < 0,001) och mindre tid på utomhusaktiviteter (P < 0,001) vid besök 2 än vid besök 1. Barn som använde tv och projektorer hade betydligt mindre närsynthet än de som använder surfplattor och mobiltelefoner (P < 0,001). Mer tid spenderad på digitala skärmar (β = 0,211, P < 0,001), men inte mindre tid på utomhusaktiviteter (β = -0,106, P = 0,110), var associerad med ökad myopiprogression vid besök 2. 
Slutsatser Förändringar i beteende och närsynt progression upptäcktes under covid 19-karantänen. Närsynt progression var associerad med digital skärmanvändning för onlinestudier, men inte påverkat av tid som ägnas åt utomhusaktiviteter. Projektorn och tv kan vara bättre val för onlinestudier.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2021/11/i1552-5783-62-10-37_1630395528.20637.pdf

Artikel 2:

Myopi progression en funktion påverkad av kön, ålder och etnicitet

Sammanfattning Catarina Ericson

Att ta reda på myopiprogression hos ungdomar som en funktion beroende på ras/etnicitet, ålder, kön, förälders historia av närsynthet och tid till läsning eller utomhus-/sportaktiviteter.   Försökspersonerna var 594 barn i Collaborative Longitudinal Evaluation av Etnicitet och brytningsfel (CLEERE) Studien hade minst tre besök: ett besök med en sfärisk ekvivalent (SPHEQ) mindre närsynt/mer översynt än -0,75 dioptrier (D), ett besök med en SPHEQ på -0,75 D eller mer närsynthet och ytterligare ett efter myopi debut. Närsynthetsprogression från tidpunkten för debut modellerades med användning av kubiska modeller som en funktion av ålder, ras/etnicitet och andra kovariater. 

Resultat Yngre barn hade snabbare progression av närsynthet; till exempel var modellens uppskattade 3-åriga progression hos ett asiatiskt amerikanskt barn -1,93 D när debuten var vid 7 års ålder jämfört med -1,43 D när debuten var vid 10 års ålder. Den årliga utvecklingen för flickor var 0,093 D snabbare än för pojkar. Asiatiska amerikanska barn har uppskattade statistiskt signifikant snabbare närsynthetsprogression jämfört med spansktalande. Föräldrars historia av närsynthet, tid som ägnas åt läsning och tid till utomhus-/idrottsaktiviteter var inte statistiskt signifikanta faktorer i multivariata modeller. 

Slutsatser Yngre ålder, kvinnligt kön och ras/etnisk grupp var de faktorer som associerades med snabbare närsynt progression. Denna multivariata modell kan underlätta planeringen av kliniska prövningar för närsynthetskontroller genom att informera om förutsägelse progressionshastigheter av närsynthet.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2021/11/i1552-5783-62-10-36_1630395533.61121-1.pdf