Vetenskap 2 2022

Lika men också olika

Det märks att vi går mot ljusare tider, både vad det gäller årstid och smittläget. Bokningarna ökar och avbokningarna för sjukdom minskar, det är uppiggande. Hur påverkade optiker har varit av smittläget under pandemin har varit olika, vissa har påverkats mindre än andra. Så är det inom det mesta i vår bransch vi är lika men ändå olika. 

Frågor kommer in till Optikerförbundet om vem som bestämmer vilka undersökningar som ska utföras på en patient. Här måste man skilja mellan att bestämma vilka undersökningar som behöver utföras och vem som ska utföra dem.

Verksamhetschef/ägare beslutar om vilka olika undersökningar som företaget ska erbjuda.  Optikern beslutar om vilka vidare undersökningar eller behandlingar som behövs för varje enskild patient. Kan eller ska de inte utföras på företaget ska patienten informeras om de olika alternativ som finns, med var och vem som kan utföra detta och remiss dit erbjudas.

Om en patient behöver någon typ av behandling för exempelvis samsynsproblem, myopikontroll eller kanske torra ögon så ska optikern alltså informera om att detta behov finns och, om inte ert företag kan utföra detta, hänvisa eller erbjuda en remiss till den instans ni kommer överens om.

Det är lämpligt att ha kontakt med de instanser, för ett bra samarbete, som kommer få ta emot patienterna som hänvisas/remitteras. Det ger en bra patientsäkerhet när alla med olika specialiteter samarbetar. För även om vi är optiker så är området optomeri så stort idag att det är svårt att kunna erbjuda alla delar och vi har våra specialiteter. Patienten kan hänvisas eller remitteras vidare. Vid en remiss ska ett remissvar skickas tillbaka, det gäller inte vid hänvisning.

Artiklarna i detta nummer berör macula och förändringar som sker där. Den första handlar om epiretinalt membran (ERM) och om de anatomiska skillnaderna hos det friska ögat hos en person med unilateral ERM jämfört med friska grupper. Artikel nummer två handlar om AMD och skillnader på ämnen i macula vid måttlig AMD och friska personer. Båda dessa studier har även jämfört skillnader mellan män och kvinnor för att se vad som gör att vissa sjukdomar är vanligare hos ett kön än ett annat. Det visar att trots att vi alla har en makula så är vi olika även inom detta område.

Har du funderingar på detta med att hänvisa eller att remittera, fördelar och nackdelar, det är en sak vi tar upp i SOFEP-kursen Att skriva och hantera remisser. Den ges digitalt med webbföredrag och sedan en diskussionskväll två veckor efter kursstart. Den första kursen ges nu, en ny kommer starta i april innan påsk. Håll koll på Optikerförbundets hemsida, där  kommer fler och fler kurser.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1 
Korrelationerna mellan makulära strukturegenskaper vid idiopatiskt epiretinalt membran och skillnader mellan könen – en matchad jämförelsestudie

Sammanfattning Catarina Ericson

Syfte: Att mäta de anatomiska egenskaperna hos gula fläcken i ögon hos patienter med unilateralt idiopatiskt epiretinalt membran (ERM) och att jämföra dem med normala kontrollergrupper. Totalt 83 ögon med unilateral idiopatisk ERM inhämtades som studiegrupp, och ålders- och könsmatchade försökspersoner utan vitreomakulära sjukdomar rekryterades som kontrollgrupp.  Strukturparametrar i makula mättes med optisk koherenstomografi (OCT) och OCT-angiografi och jämfördes mellan båda grupperna. 
Skillnader mellan studiegruppen och kontrollgruppen uppmättes i flera av de olika parametrarna. Även skillnader mellan könen framkom i både studiegrupp och kontrollgruppen. Många av dessa resultat visade statistisk signifikans.  

Slutsatser: Det andra ögat hos en person med ERM hade förändrade värden jämfört med normalpopulationen. Detta innebär att viss centrifugal dragkraft kan finnas på deras makula, vilket så småningom kan resultera i bildandet av idiopatisk ERM. Kvinnor hade mer uttalade skillnader än män, vilket kan förklara den högre förekomsten av idiopatisk ERM hos kvinnor.

Här är resultat och diskussionsdelarna mycket intressanta. För en uppdatering av maculas strukturer rekommenderas att även introduktionen läses.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778348&resultClick=1

Artikel 2
Skillnader av RANTES (CCL5) mellan könen hos patienter
med måttlig åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)
och kontrollgrupp utan AMD

Sammanfattning Catarina Ericson

Syftet var att avgöra om det finns skillnader på nivåer av reglerad aktivering, och utsöndrat normalt T-cell (RANTES) mellan könen hos patienter med måttlig makuladegeneration (iAMD) och med kontrollgrupp utan AMD. Patienter med iAMD och kontrollgrupp var rekryterade av ett Colorado AMD-register. Plasmanivåerna av RANTES mättes med en multiplexanalys. Plasmanivån av RANTES var signifikant högre i kontrollgruppen jämfört med iAMD-gruppen. Vid moderering av kön var RANTES signifikant lägre (P = 0,005) hos män jämfört med kvinnor inom iAMD-kohorten. Ingen signifikant skillnad hittades i nivåerna av RANTES mellan män och kvinnor i kontrollgruppen. Slutsatser: Vi fann att nivåerna av RANTES förändrades beroende på kön, i gruppen med iAMD fanns lägre nivåer hos män jämfört med kvinnor. Fynden illustrerar vikten av att inkludera kön som en biologisk variabel i AMD-forskning. Det finns behov av ytterligare studier av RANTES, stratifierade efter kön, i de avancerade fenotyperna av AMD. Biomarkören RANTES identifierad i plasma hos patienter med iAMD återspeglar systemiska förändringar vid indelning efter kön.

Även denna artikel så är resultat och diskussionsdelarna riktigt spännande. Men introduktion och metoddelarna ger också nya fakta.

https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778486&resultClick=1