Vetenskap 3: Mer uteaktivitet är bra, men kan ge problem

Artiklarna i förra numret handlade om myopikontroll och olika metoder för det, här fortsätter vi på ämnet myopi med helt nya artiklar publicerade i mars. Den första handlar om progressiva glasögon vid ackommodativa problem speciellt hos myoper. Det är intressant att läsa hur det nu söks efter olika orsaker till myopiutveckling men också att avlasta och eventuellt hämma myopiutvecklingen. Den andra artikeln har undersökt sambandet med glykemiska tecken och risker för myopi. Att varierande visus och refraktion kan orsakas av obehandlad eller felbehandlad diabetes (DM) är nog alla optiker på det klara med. Men i denna artikel har det studerats flera olika markörer för DM som adiponektin, body mass index, fasteblodsocker, fasteinsulin, hemoglobin A1c (HbA1c) och proinsulinnivåer i förhållande till myopi. Resultatet är spännande då vissa av dessa markörer som HbA1c och adiponektin ofta är förändrade hos myoper, samtidigt som dessa markörer påverkas av sockerintag och fysisk aktivitet. Det är intressant för många studier och artiklar visar på att ute- och fysiskaktivitet hämmar myopiutvecklingen. Det är med spänning som vi kan följa utvecklingen av all forskning med inriktning på myopikontroll, så skönt det vore med ännu mer fakta och kunskap i detta område.

Nu går vi mot ljusare tider och det innebär för de flesta mer utevistelse och mer fysisk rörelse, det är bra om man tänker på artiklarna här, men för vissa uppstår nu problem. Allergisäsongen är här och det är många olika allergener i luften nu, givetvis en viss skillnad mellan norr och söder i vårt avlånga land, men det kommer till alla, och det kan ge problem för våra patienter. Här gäller det vara uppmärksam på om irritation och de besvärliga ögonen är orsakade av allergi eller har andra orsaker, för även om de aldrig tidigare har reagerat på något pollen så kan denna gång vara den första. Att man aldrig reagerat på en viss sak innebär inte att man aldrig kommer reagera på denna. När dessa sedan ska hanteras så gäller det att veta om remiss ska skrivas och om i så fall till vem.

Remisskurserna som ges är viktiga och för patientsäkerheten är vi skyldiga att vet till vem och hur vi ska remittera och att relevant fakta tas med. Idag talade jag med en person som i januari fick remiss av optiker till ögonläkare, denna kunde inte utföra mätningarna som behöves utan skickas vidare till nästa ställe som utför mätningen som skickar tillbaka resultatet till första ögonläkaren som nu remitterar till en tredje ögonläkare som kan behandla detta. Det blir många ögonläkarbesök som kunde ha undvikits om optikern hade remitterat till ögonläkare nummer tre direkt eller att ögonläkare nummer ett direkt skickat vidare till nummer tre. Patienten hade inte heller behövt vara ledig från jobbet vid så många tillfällen.  Det finns mycket att vinna för alla om det görs rätt direkt och även om man skrivit många remisser under sin yrkestid så har tiden förändrats och vi är skyldiga allt följa utvecklingen

 Catarina Ericson

Artikel 1
Rekommendationen är att läsa hela artikeln då detta är en artikel som berör oss alla oavsett inriktning på verksamheten. 

Effekt av multifokala glasögonglas på ackommodativa fel över tid: Möjliga konsekvenser för närsynthetskontroll

Sammanfattning Catarina Ericson
Studiens syfte var att förbättra förståelsen för hur multifokala glasögonglas påverkar ackommodativa fel och om detta förändras över tid. Femtiotvå myoper i åldern 18 till 27 år tilldelades slumpmässigt ett av två progressivlins (PAL) typer med +1,50 D tillägg och olika horisontella effektgradienter över nära periferin.
Fördröjningar av ackommodationen bestämdes med en Grand Seiko WAM-5500 autorefraktor och en COAS-HD aberrometer för flera olika näravstånd med avståndskorrigering och nära PAL-korrigering. Åtgärderna upprepades med tre månaders intervall under 12 månader. Vid det sista besöket uppmättes fördröjningar till booster-additionseffekter på 0,25, 0,50 och 0,75 D.
Efter 12 månaders användning minskade PAL inte längre de ackommodationsfördröjning avsevärt, förutom på 40 cm avstånd. Sammanfattningsvis, för att PAL:er ska kunna reducera eftersläpningen effektivt, bör tillsatseffekten anpassas till typiska arbetsavstånd och efter det första året av användning bör den ökas med minst 0,50 D för att bibehålla effektiviteten.

Effect of multifocal spectacle lenses on accommodative errors over time: Possible implications for myopia control | JOV | ARVO Journals

Artikel 2

En riktigt spännande artikel där resultat och sammanfattning måste läsas, är du intresserad av fysiologin bakom så rekommenderas att läsa hela artikeln 

Orsakssamband mellan glykemiska drag och närsynthet

Sammanfattning Catarina Ericson
SYFTE. Lite är känt om huruvida sockerintag är en riskfaktor för närsynthet, och inverkan av glykemisk kontroll är fortfarande oklart, med inkonsekventa resultat finns rapporterade. Denna studie syftade till att klargöra denna osäkerhet genom att utvärdera sambandet mellan flera glykemiska egenskaper och närsynthet.
METODER. Vi använde en Mendelian randomisering (MR) design med hjälp av sammanfattande statistik från oberoende genomfattande associationsstudier. Totalt sex glykemiska egenskaper, inklusive adiponektin, body mass index, fasteblodsocker, fasteinsulin, hemoglobin A1c (HbA1c) och proinsulinnivåer, användes som exponeringar, och närsynthet användes som resultat. Metoden med inversvariansvägd (IVW) var det huvudsakliga tillämpade analysverktyget och kompletterades med omfattande känslighetsanalyser.
RESULTAT. Av de sex glykemiska egenskaperna som studerades fann vi att adiponektin var signifikant associerat med närsynthet. Den genetiskt förutsagda nivån av adiponektin var konsekvent negativt associerad med myopiförekomst: IVW (oddskvot [OR] = 0,990; P = 2,66 × 10−3), MR Egger (OR = 0,983; P = 3,47 × 10−3), viktad medianmetod (OR = 0,989; P = 0,01), och viktad metod (OR = 0,987; P = 0,01). Bevis från alla känslighetsanalyser stödde ytterligare dessa associationer. Dessutom var en högre HbA1c-nivå associerad med en större risk för närsynthet: IVW (OR = 1,022; P = 3,06 × 10−5).
SLUTSATSER. Genetiska bevis visar att låga adiponektinnivåer och högt HbA1c är associerade med en ökad risk för närsynthet. Med tanke på att fysisk aktivitet och sockerintag är kontrollerbara variabler vid behandling av blodglykemi, ger dessa fynd nya insikter om potentiella strategier för att fördröja myopi

Causal Relationships Between Glycemic Traits and Myopia | IOVS | ARVO Journals