Vetenskap 6: OCT är inte bara för sjukdomar

Arbetet är i full gång efter sommaren och det märks att fler nu är tillbaka i arbete. Det är många som märker att synen används mer och problem uppmärksammas igen. Det gäller allt från att ha svårt att se på nära håll till att ögonen känns mer trötta och ansträngda, alltså både synfel och torra ögon, nu när vi spenderar mer tid inomhus och framför dator igen.

Men det är inte det som dessa artiklar handlar här utan om Optical coherens tomografi (OCT).  Det är länge sedan artiklarna här berörde de bakre delarna av ögat så i detta nummer är ämnet OCT. Det är så roligt att vi får ta del av de examensarbeten som har gjorts på universiteten. Det första arbetet är ett examensarbete från magisterutbildningen på KI, det är ett intressant arbete där syftet varit att undersöka repeterbarheten på ett OCT-instrument. OCT instrumenten ökar hos optikerna och det är en otrolig skillnad att endast undersöka och få ett fundusfoto mot att även få en OCT bild på fyndet som önskas att utvärdera och dokumentera. Den andra artikeln är från JOVs och har utvärderat maculas utseende med OCT för bedömning av bland annat olika brytningsfel. Båda dessa artiklar är intressanta och de visar också på den otroliga bredden med information som man kan få fram av en OCT.  Ändå handlar dessa endast om bakre segment och inte något om all den information som en OCT kan ge över främre segment också.

Ofta har jag påtalat att instrument är bra men att undersöka ögonen med 90-lins och biomikroskop för att få både stereo- och djupseende är något vi optiker inte får hoppa över att använda vid undersökningarna.  Det stämmer fortfarande men en OCT ger så otroligt mycket mer information som inte går att få vid en direkt eller indirekt oftalmoskopi.  Som alltid när det gäller information från olika instrument så ska denna också kunna tolkas och värderas för att det ska vara någon nytta med den.  Sedan ska informationen om resultat och eventuella fynd också ges till patienten.  

Det är mycket som ska utföras vid en synundersökning, med ökad kunskap så går allt lättare. Nu börjar det komma ut olika kurser som ligger på Optikerförbundets hemsida. Uppdatera dig på kurserna samtidigt som du svara på frågorna som är relaterade till dessa artiklar.

Catarina Ericson
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1

Repeterbarheten och reproducerbarheten av makulas tjocklek med Huvitz Optical Coherence Tomography HOCT- 1F/1 och Auto Tracking program

Författare Ingela Almströmer och Frida Johansson

Bakgrund: Optisk koherenstomografi är en teknik som tar tvärsnittsbilder av näthinnan för att upptäcka, diagnostisera och följa upp retinala ögonsjukdomar. En viktig parameter är tjockleken i makulaområdet. Syftet med studien är att utvärdera repeterbarheten, reproducerbarheten och tillförlitligheten hos Huvitz HOCT1F/1 avseende mätningar av den retinala tjockleken med ETDRS makulakarta.

Metod: Makulas tjocklek från patienternas högra öga undersöktes på öppna mottagningen vid enheten för optometri vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Samtliga mätningar utfördes med utrustningens protokoll Macular 3D (Ascan 512 x B-scan 96). Repeterbarheten utvärderades genom två separata manuella mätningar utförda av undersökare 1. För reproducerbarheten utfördes en manuell mätning av undersökare 2 och denna jämfördes med en av mätningarna från undersökare 1. Undersökare 2 genomförde en ytterligare mätning med Auto Shootprogrammet. Tillförlitligheten hos mätinställningen Auto Shoot utvärderades genom att jämföra inställningarna Auto Tracking (manuell mätning gjord av undersökare 2) och Auto Shoot (automatisk mätning gjord av undersökare 2).

Resultat: Totalt analyserades 65 normala ögon. ICC-värden för repeterbarheten visade ett intervall från 0,88 (yttre superiora) till 0,99 (inre temporala). Gällande reproducerbarheten visade ICC-analysen ett intervall mellan 0,94 (yttre superiora) till 0,99 (inre nasala, inre temporala och yttre nasala). Tillförlitligheten för Auto Shoot-intervallets värden varierade från 0,93 (yttre superiora) till 0,99 (inre nasala och inre temporala).

Slutsats: Huvitz HOCT-1F/1 har god repeterbarhet, reproducerbarhet och tillförlitlighet vid mätning av alla områden på makulas tjocklek hos friska ögon.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2022/09/Repeterbarheten.pdf

 Artikel 2

Kvantifiering och värdering av OCT-baserad makulakurvatur och form: Resultat från den brittiska biobanken

Sammanfattning Catarina Ericson

Syftet var att undersöka makulas kurvatur, inklusive utvärdering av potentiella associationer av makulas kupolform med tanke på den ökande myopiprevalensen och förväntade associerade makulära missbildningar.

METODER. Studien inkluderade totalt 65 440 försökspersoner med en medelålder på 57,3 år med data från en spektraldomän med optisk koherenstomografi (OCT) från en unik resurs för studier av hälsa och sjukdom med mer än en halv miljoner rekryterade människor i Storbritannien (UK Biobank).  

 RESULTAT. De totala värdena av makulas kurvatur följde en Gaussisk fördelning med hög överensstämmelse mellan ögonen. Även om alla de undersökta parametrarna, förutom rökning hos modern, var associerade med kurvaturen i en multilinjär analys, visade etnicitet och brytningsfel genomgående den mest signifikanta effekten.  

SLUTSATSER. Makulakurvatur avslöjade samband med demografiska, funktionella, okulära och spädbarnsfaktorer, samt ökande prevalens av en kupolformad makula konfiguration vid högt brytningsfel inklusive hög närsynthet och hypermetropi. Dessa fynd innebär olika patofysiologiska processer som leder till makulas utveckling och kan öppna nya områden för framtida forskning om närsynthet och makula.

Bakgrund och metoddelarna är intressanta precis som att slutsatsen inte får missas.

Länk

Quantification and Predictors of OCT-Based Macular Curvature and Dome-Shaped Configuration: Results From the UK Biobank | IOVS | ARVO Journals