Vetenskap 3: Våren är här, med glädje och ibland diffusa besvär

Visst är det härligt att värmen och ljuset nu är här. Men för många är denna period på året också besvärlig, vi träffar på många med rinnande och kliande ögon. Att veta skillnaden mellan rinnande ögon av nytillkommen allergi eller rinnande ögon som uppkommer av andra orsaker är inte alltid lätt för gemene man. Det är inte heller säkert att våra patienter vet att vi ofta kan särskilja dessa problem från varandra genom både vår anamnes och våra undersökningar. Många tror att irritationen som känns i ögonen nu under våren är allergi, men ofta kan det vara problem med torra ögon i kombination med mer sol och partiklar i luften. Att vid denna årstid lägga lite mer tid på dessa frågor kan ge ett behagligare liv för alla. Förutom den okulära inspektionen av tårfilm och konjunktiva och skillnaden mellan irritation och extrem klåda som sätt att särskilja problemen åt, kan också olika frågeformulär användas. 

Artiklarna i detta nummer handlar om tårfilmen och olika bedömningssätt. Den första har undersökt ett frågeformulär, modifierat Schein i förhållande till det mer kända Ocular Surface Disease Index (OCDI). Det är en riktigt bra artikel och har ni inte för vana att arbeta med de olika frågeformulären i er vardag så rekommenderas det och att börja med det. Artikel nummer 2 har undersökt många olika metoder att mäta tårvolymen för att evaluera diagnoser av milda torra ögon (DED). Även i denna artikel använder man OCDI och de båda artiklarna väver alltså in i varandra. Det är många olika undersökningsmetoder som tillämpas i artikel två och det är nog få som har möjlighet att utföra alla dessa på sina patienter idag, men alla kan vi utföra några. Ett tips är därför att du har tanken på vilka du har möjlighet att utföra när du läser artiklarna. Då är det lätt att även utföra de undersökningar som kanske hamnat längre bak i minnet. För så är det för alla: de undersökningar som inte används ständigt sjunker undan. Har du inte OCDI-formuläret finns länken här 
http://www.supereyecare.com/resources/OSDI.pdf  
Kopiera och klistra in i webbläsaren (inga frågor kommer finnas från denna länk). 
Artiklarna tar också upp detta med ”Sensitivitet och Specificitet”, något som diskuterades mycket i början av pandemin. Här kommer alltså en liten uppfräschning.

Trevlig läsning!

Catarina Ericson
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel
Validering av det Scheins torra ögon-symtom modifierade frågeformulär och jämförelse med Ocular Surface Index  

Läs hela artikeln värdera vilka metoder du kan och gärna skulle använda. Resultat delen är spännande.

Sammanfattning av Catarina Ericson
Denna studie utvärderade validiteten och diagnostisk effektivitet av ett modifierat Schein torra ögon frågeformulär och jämförde det med Ocular Surface Disease Index (OSDI). Den ursprungliga Schein-undersökningen modifierades för att tillåta numeriska poäng på 0 till 24-skalan och utvärderad i prospektiva studier på normala och torra ögon. Mottagare operationskarakteristikanalys (ROC) för testeffektivitet i torra ögon med brist på vatten (ADDE) och evaporativa torra ögon (EDE) relaterade till meibomisk körteldysfunktion beslutades.
Resultat: Undertyp av torra ögon, ålder och kön var statistiskt signifikanta i modifierade Schein-poäng (n = 377; allmän linjär modell; alla P-värden < 0,006) för Ocular Surface Disease Index (OSDI) var endast ålder och kön signifikanta, men inte subtyp av torra ögon. Den modifierade Schein ROC-kurvan hade en area under kurvan (AUC) på 0,693, med skärpunkt på 7,5 (sensitivitet på 0,75, specificitet på 0,55). På samma sätt hade OSDI en AUC på 0,685, vid en skärpunkt på 10,4 (sensitivitet på 0,75, specificitet på 0,55). Modifierad Schein och OSDI korrelerade väl. Symtomändring för den modifierade Schein med konstgjord tårbehandling var signifikant hos EDE-personerna (Dunnets tester, P-värde < 0,001).
Slutsatser: Det modifierade Schein-enkäten är snabbt att administrera och betygsätta och jämförs väl med OSDI för testeffektivitet. Dessutom skiljer det personer från ADDE och EDE undertyper och är lyhörd för behandling av torra ögon. Dessa attribut gör att den modifierade Schein-undersökningen är ett attraktivt instrument för karakterisering av torra ögonsymptom. Den modifierade Scheins symptomundersökning, validerad mot klinisk diagnos och en befintlig undersökning, tillhandahåller ett nytt, effektivt diagnostiskt och behandlingsövervakningsinstrument vid torra ögonsjukdomar.

The Role of Different Tear Volume Detection Methods in the Evaluation and Diagnosis of Mild Dry Eye Disease | TVST | ARVO Journals

Artikel 2
Olika metoders roll för bedömning av tårvolym vid utvärdering och diagnos av lindriga torra ögonsjukdomar

Läs hela artikeln den ger ett lättare och smidigare arbete i undersökningsrummet om du tar till dig hela innehållet. Resultat och diskussion är intressant.

Sammanfattning av Catarina Ericson
Syftet var att jämföra den diagnostiska styrkan av stripmeniscometry (SM), Schirmer-test (ST) och tårmenisk (TM) vid sjukdom med milda torra ögon (DED) och för att utvärdera sambandet med DED-  Fyrtio vänster ögon med mild DED och 40 vänster ögon av kontrolldeltagare blev undersökta. Alla deltagare genomgick en omfattande okulär undersökning av ögats yta,  inklusive Ocular Surface Disease Index (OSDI), fluorescein-tårfilms uppbrytningstid (FTBUT), okulära ytfärgningsgrader, meiboscores och tårfilmsvolymundersökningar, inklusive SM, ST, tårmeniskens höjd (TMH) och tårmeniskens tvärsnittarea (TMA) mätningar, respektive med optisk koherenstomografi (OCT) och Keratograf 5M (K5M). Korrelationen mellan dessa parametrar utvärderades, och kurvan för mottagarens funktionskarakteristik (ROC) användes för att verifiera den diagnostiska effekten av området under kurvan (AUC).
Alla undersökningar av tårfilmsvolym korrelerade signifikant med DED-parametrar. Bland dem var den mest relevanta faktorn för OSDI-poäng och FTBUT SM. Dessutom, SM (AUC = 0,992), TMH-OCT (AUC = 0,978) och TMA-OCT (AUC = 0,960) visade bättre diagnostisk effekt än ST (AUC = 0,650) i DED, där gränsvärdet för SM var 3,5 mm (sensitivitet, 97,5 %; specificitet, 95,0 %).
Slutsatser: Jämfört med ST var SM och TM parametrar erhållna av OCT mer relevant för okulära ytparametrar och kan ge ett mer värdefullt förhållningssätt till att särskilja mild DED från kontrolldeltagare. Denna studie gjorde en omfattande jämförelse av det befintliga metoder för detektion av tårvolymer och gav en grund för det kliniska urvalet av lämpliga detektionsmetoder och diagnosen mild DED.

Validation of the Modified Schein Dry Eye Symptom Questionnaire and Comparison With the Ocular Surface Disease Index | TVST | ARVO Journals