Vetenskap 4: Postivt med mer kunskap om allergier

Tiden går snabbt och våren är här, underbart för många men jobbigt för andra. Det innebär också att det är hög nivå av pollen och allergisäsongen är i full gång. Allergier är något som finns året om och alla vi optiker ser patienter med röda kliande ögon under hela året även om antalet ökar under våren. Om vi ser till alla våra glaukompatienter som kontinuerligt använder ögondroppar för att sänka ögontrycket och med det får irriterade ögon och ögonlock så kanske kunskapen i artikel ett kan vara positiv. För även om det i dagsläget kommer fler och fler glaukomläkemedel, droppar utan konserveringsmedel i endospipetter eller specialflaska så finns det fortfarande de som behöver ta de droppar som är konserverade med Benzalkoniumklorid. Benzalkoniumklorid är något som vi ska akta oss för det kan skada kontaktlinserna vilket varit känt sedan årtionden, men det är också irriterande för ögonen. Tänk om det kommer något som kan hämma inflammationen som uppstår vid användande av Benzalkoniumklorid, det vore en lättnad. Denna studie är inte utförd på människor ännu men det är intressant att se vad som kan komma i framtiden. Tänk också på detta när du har patienter som använder ögondroppar mot allergi, för det är så att flera av de olika allergiögondropparna på flaska är konserverade med Benzalkoniumklorid hur ologiskt det än är. Så se till att de inte tar droppar med Benzalkoniumklorid det kan göra ögonens irritation ännu värre.

Artikel två handlar också om allergi och att hämma en allergisk inflammation med hjälp av bättre kunskap om glukoprotein 130. Denna studie är intressant och beskriver hur testerna har utförts på olika nivåer för att till slut komma till en slutsats. Det är spännande att se om nya vägar kommer för att om möjligt stoppa och hämma en allergisk inflammation. Båda dessa artiklar ger hopp om att livet för allergiker med ständiga allergiska konjunktiviter kommer att bli lättare. De visar också hur mycket mer som kan påverka en allergisk reaktion, det är inte endast mastcellerna som släpper ut histaminet som är problemet.

Det är många som kommer med röda, kliande, irriterade ögon och att skilja en allergisk konjunktivit mot en orsakad av till exempel virus är lättast att se genom att validera om det är papiller eller folliklar som är svullna. Men också skillnad i klådans intensitet, den är betydligt högre vid en allergisk konjunktivit.

Hoppas att alla får en skön sommar så kommer nya artiklar till hösten. 

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri  och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1
Topikal dekorin minskar hornhinneinflammation och ger neuroskydd i en musmodell av Bensalkoniumklorid-inducerad hornhinneneuropati

Översättning Catarina Ericson
SYFTE. Vi utvärderade de neuroprotektiva och immunmodulerande effekterna av topikal dekorin i en murin modell av bensalkoniumklorid (BAK)-inducerad hornhinneneuropati.
METODER. Topisk BAK (0,1 %) administrerades dagligen till båda ögonen på honan C57BL/6J möss (n = 14) under sju dagar. En grupp möss fick aktuellt dekorin (1,07 mg/ml)  droppar på ena ögat och saltlösning (0,9 %) till det kontralaterala ögat; den andra gruppen fick saltlösning ögondroppar till båda ögonen. Alla ögondroppar gavs tre gånger dagligen under den experimentella perioden. En kontrollgrupp (n = 8) fick enbart daglig koksaltlösning istället för BAK. Optisk koherenstomografi gjordes före (på dag 0) och efter (dag 7) behandling för att utvärdera den centrala hornhinnans tjocklek. Hel immunofluorrescensfärgning utfördes för att utvärdera tätheten av hornhinnans intraepiteliala nerver och immunceller.
RESULTAT. BAK-exponerade ögon visade förtunning av hornhinneepitel, infiltration av inflammatoriska makrofager och neutrofiler och en lägre täthet av intraepiteliala nerver. Ingen förändring av hornhinnans stromala tjocklek eller dendritiska celldensiteten observerades. Efter BAK-exponering, hade dekorinbehandlade ögon en lägre täthet av makrofager och mindre infiltration av neutrofiler och en högre nervtäthet än den saltlösningsbehandlade gruppen. Kontralaterala ögon från de decorinbehandlade djuren visade färre makrofager och neutrofiler i förhållande till saltlösningsbehandlade djur. En negativ korrelation hittades mellan hornhinnans nervtäthet och makrofag- eller neutrofildensitet.
SLUTSATSER. Aktuellt dekorin ger neuroprotektiva och antiinflammatoriska effekter i en kemisk modell av BAK-inducerad hornhinneneuropati. Dämpningen av hornhinneinflammation av dekorin kan bidra till att minska hornhinnenervens degeneration inducerad av BAK.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2785387

Artikel 2
Gp130 främjar inflammation via STAT3/JAK2s väg vid allergisk konjunktivit

Sammafattning Catarina Ericson
SYFTE. Allergisk konjunktivit (AC) är ett vanligt allergiskt tillstånd över hela världen och kräver noggrann screening och tidig diagnos. Vi fann att glukoprotein (gp)130 är avgörande för AC, eftersom gp130-nivåerna är förhöjda i AC. Därför syftade denna studie till att belysa funktionerna och de möjliga underliggande mekanismerna för gp130 vid AC.
METODER. För att jämföra mRNA-uttrycksprofiler, konjunktivala vävnader hos BALB/c-möss med ovalbumin (OVA)-inducerad AC utsattes för RNA-sekvensering (RNA-seq) analys följt av bioinformatisk analys. En icke-randomiserad studie som involverade 57 patienter med AC och 24 köns- och åldersmatchade friska individer genomfördes. Ett proteinchip användes för att detektera cytokinnivåer i patientens tårar. Differentiellt uttryckta proteiner i patientserum detekterades med användning av etikettfri kvantitativ masspektrometri. Histaminstimulerade konjunktivala epitelceller (HConEpiCs) användes för att konstruera en cellmodell. LMT-28 som kan hämma gp130-fosforylering släpptes på det murina ögats yta, och de resulterande symptomen observerades.
RESULTAT. Gp130 är uppreglerad i konjunktivalvävnaderna hos OVA-inducerade möss, serumet och tårar hos patienter, och histaminstimulerade HConEpiCs.  Okulära ytans inflammation lindrades signifikant hos LMT-28-behandlade möss. Uttrycket av IgE, IL-4, IL-5 och IL-13 i serum från LMT-28-behandlade möss minskade. Antalet mastceller i konjunktival vävnad minskade jämfört med OVA-inducerade möss.
SLUTSATSER. Gp130 kan spela en viktig roll i AC via gp130/JAK2/STAT3-vägen. Hämning av gp130-fosforylering lindrar okulär ytinflammation hos möss, presenterar en potentiell behandlingsmetod för AC.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2785506