Vetenskap 8 2023

Utvecklingen fortsätter
– förändringar kommer

Under året som nu närmar sig sitt slut har beslut fattats som gör att vi kan utvecklas ännu mer i vårt arbete. Vi vet nu att efter nyår är det en ny föreskrift för optiker som gäller, efter snart 30 år är det dags för en förnyelse, det innebär också att vi har en del saker att se över i vår planering nu. Eftersom det efter nyår inte finns reglerat hur länge våra ordinationer är giltiga ska vi se över den rutinen. Den ordinerande optikern avgör hur länge en ordination är giltig och det skiljer ofta beroende på patienternas olikheter. Det är hög tid att redan nu tänka på hur detta ska journalföras. Vi har haft samma regel för kontaktlinsordinationer sedan länge. Om ni har en dokumenterad rutin för detta kan det vara bra att utgå från den. Annars kan det vara alternativ att ordinationen är giltig X antal månader efter ordinationsdatum eller fram till nästa återkallning alternativt X antal månader innan nästa återkallning. Detta är något som vore väldigt bra att få in i journalsystemet och även utskrivet på ordinationsblanketten. Vi vet att Transportstyrelsen arbetar om synkraven för körkortsbehörigheter, exakt hur dessa ska se ut och när dessa börjar gälla är inte klart ännu men det närmar sig, kanske kommer även det under kommande år. 
Under året som gått har det varit många olika ämnen presenterade bland artiklarna här men myopikontroll är ämnet som återkommit under året. Nu publiceras det många nya artiklar om glaukom i vetenskapstidningar så det ska bli spännande att se vad nästa år kommer att ge i detta ämne. Här presenteras två av dessa, den första handlar om skillnader på skador på synfältet och papillens övre och nedre del vid normaltrycksglaukom. Detta med normaltrycksglaukom är något som vi alla måste vara uppmärksamma på, att inte bara mäta IOP och tro eller ange att allt är bra för att IOP är inom normalvärden. Vissa uppger att upp till nästan 50 procent av alla glaukom kan vara normaltrycksglaukom, så det är många som missas om glaukommisstanke endast baseras på IOP. Den andra artikeln tar upp ämnet Kreatin-8 som en faktor för cellskador vid akut okulär hypertension, det är riktigt intressant om detta är något som kan komma i framtiden. Nikotinamid är också nytt när det gäller synfältspåverkan det hoppas jag kunna presentera artiklar om i framtiden, det känns som det kan komma nya fakta inom glaukomvården. Framtiden har säkert mycket att ge. Trevlig läsning och planera inför nya året. 

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1 
Skillnader i faktorer på övre och nedre synfält och papill associerade
med glaukomprogression vid normalt intraokulärt tryck

Denna artikel är kort och mycket intressant i sin helhet, rekommenderas att läsa hela för en bra bild av normaltrycksglaukom.

Sammanfattning Catarina Ericson
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka riskfaktorer för progression i de övre och nedre hemisynfälten  och motsvarande hemidisk/näthinna i ögon med normaltrycksglaukom (NTG).
Metod: En 5-årig prospektiv uppföljning av 90 patienter med NTG med obehandlat intraokulärt tryck (IOP) konsekvent ≤ 15 mm Hg genomfördes. IOP- och Humphrey Perimeter-mätningarna och disk/näthinnan stereofotografier togs var 3:e respektive 6:e månad. Riskfaktorer för progression i de övre och nedre hemi-VF och i de övre och nedre hemi-diskarna/näthinnan undersöktes.
Resultat: Medelvärdena för total avvikelse minskade vid −0,50 ± 0,76 och −0,13 ± 0,34 dB/år i de övre respektive nedre hemi-VF (P < 0,001). I den övre hemi-VF var riskfaktorn för snabbare progression vid högre och långtids IOP-fluktuation. I nedre hemi-VF var riskfaktorerna diskblödning (DH), högre myopi, kroppsmasseindex (BMI) och vertikalt cup/disc-förhållande (v-C/D; P< 0,001) och DH var en riskfaktor för progression i båda (P = 0,001).
Slutsatser: I NTG-ögon är högre BMI, närsynthet och v-C/D karakteristiska riskfaktorer för snabbare progression i den övre halvan av synnervshuvudet (ONH), medan långvarig IOP-fluktuation är den signifikanta riskfaktorn i den nedre halvan av ONH, medan DH är en riskfaktor i båda.

Differences in Factors Associated With Glaucoma Progression With Lower Normal Intraocular Pressure in Superior and Inferior Halves of the Optic Nerve Head | TVST | ARVO Journals

Artikel 2
Keratin-8-brist förvärrar skador på retinala ganglieceller
vid akut okulär hypertoni

Bakgrund och material ger en bra info om ögat och dess olika vävnader. Resultat och diskussionsdelen är riktigt intressant.

Sammanfattning Catarina Ericson
Metod: Vi identifierade förekomsten av KRT8/18 i normala näthinnor hos människa och möss och primära RGC. De histologiska förändringarna, förlusten och dysfunktionen av RGC och glios i näthinnan upptäcktes. Markörerna för cellapoptos och MAPK-vägar undersöktes.
Resultat: KRT8/18 fanns i alla näthinneskikt och fanns i hög grad i RGC, och de ökade efter AOH-induktion. KRT8-minskning i RGC orsakade inga histopatologiska förändringar och RGC-förlust i näthinnan utan AOH-modellering. Men efter KRT8-bristen främjade AOH signifikant förlusten av hela näthinnan och den inre näthinnans tjocklek, apoptos och dysfunktion av RGC och gliaaktiveringen. 
Slutsatser: KRT8-bristen främjade RGC-apoptos och neurodegeneration genom onormal aktivering av MAPK-vägar i AOH-näthinnor. Att rikta in sig på KRT8 kan fungera som en ny behandling för att rädda RCG från glaukomskador

Keratin8 Deficiency Aggravates Retinal Ganglion Cell Damage Under Acute Ocular Hypertension | IOVS | ARVO Journals