Vetenskap 7 2023

Ökande myopi även hos vuxna

Hösten är här och det märker vi nog alla, mörker och mer närarbete gör att fler upplever att seendet har förändrats och fler söker vår hjälp.  Denna tid ofta är vår högsäsong, de som har det jobbigt på nära håll märker av det mer nu när arbete och skola är i full gång och de som har bekymmer på avstånd märker av det ännu mer nu när mörkret ökar.  Det är en återkommande variation varje år.

Att vi optiker är vetgiriga på ny kunskap märks på det höga deltagarantalet som var på Optometridagarna i början av september men också Specsavers kliniska konferens var välbesökt. Det är så positivt nu när det går att ha fysiska möten men givetvis är det också bra att få till sig ny kunskap via webben också. Nedan artiklar kring de viktiga ämnena myopi och myopikontroll publicerades i september 2023.

Den första artikeln har kontrollerat axiallängd och sfärisk ekvivalent för att kontrollera när de ökar som mest. Den andra tar upp den viktiga delen att myopi även kan öka bland unga vuxna. Många gånger riktar sig myopikontroll till barn och ungdomar och där är de flesta som har en ökande myopi. Men när det misstänks komma en ökande myopi hos de lite äldre så är det bra att vara uppmärksam och kunna sätta in åtgärder där också. Även om säkerheten på ett lika bra resultat hos de äldre inte är lika stor så är det ändå värt att försöka det är inte skadligt. 

Det är också viktigt att se till att den eventuella ackommodationen som kan finnas kvar efter en lång dag framför datorn hinner slacka innan en ordination ges för nya glasögon. Det kan kräva tid, ibland tålamod och i vissa lägen krävs det cykloplegi för att ögat ska slappna av och det ska gå att ordinera nya glasögon med rätt korrektion. Att alltid mäta närvisus vid en undersökning både vid start av undersökningen med habituella glasögon om de finns eller utan om inga glasögon finns tidigare samt med den nya ordinationen är lika självklart som att kontrollera fri och hab. visus på avstånd. Både närvisus och närkorrektion är en bra indikator på om ackommodationen avslappnad eller spänd, liten påminnelse i närarbetets tider. Frågor kopplade till artiklarna finns på Optikerförbundets hemsida.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1

Longitudinella förändringar i axial längd och sfärisk ekvivalent hos barn och ungdomar med hög närsynthet

Sammanfattning  Catarina Ericson

AVSIKT. Att undersöka longitudinella förändringar i axial längd (AL) och sfärisk ekvivalent (SE) hos barn och ungdomar med hög myopi och att utforska associerade riskfaktorer.
METODER. Detta var en longitudinell, observations-kohortstudie av mycket närsynta deltagare (i åldern 7–17 år) för att utvärdera de genomsnittliga förändringshastigheterna i AL och SE. Regressionsmodeller med blandade effekter användes för att utforska riskfaktorerna.
RESULTAT. Urvalet bestod av 293 deltagare (medelålder vid start, 13,63 ± 2,66 år) som följdes i 7,09 ± 1,64 år. Patologisk myopi (PM) fanns hos 11,95% av deltagarna vid start. Under uppföljningsperioden var den genomsnittliga AL- och SE-progressionsfrekvensen 0,13 mm/år. Den multivariata analysen visade att AL-förlängning och myopisk SE-progression minskade signifikant efter 11 års ålder och accelererade hos barn och ungdomar som hade PM vid start.  
SLUTSATSER. Ett signifikant samband hittades mellan acceleration av AL-förlängning och myopisk SE-progression bland barn och ungdomar med ålder, särskilt de yngre än 11 år, och närvaron av PM

Longitudinal Changes in Axial Length and Spherical Equivalent in Children and Adolescents With High Myopia | IOVS | ARVO Journals

Artikel 2

IMI – uppkomst och progression av närsynthet hos unga vuxna

Sammanfattning Catarina Ericson

Myopi börjar och utvecklas vanligtvis under barndomen, men debut och progression kan inträffa under vuxen ålder. Målen med denna översyn är att sammanfatta publicerade data om myopidebut och progression hos unga vuxna, i åldern 18 till 40 år, att karakterisera myopi i denna åldersgrupp, att bedöma vad som för närvarande är känt och att belysa luckorna i den nuvarande förståelsen.
Specifikt granskades den peer-reviewed litteraturen för att: karakterisera tidslinjen och åldern för stabilisering av myopi med juvenil debut; uppskatta frekvensen av myopi i vuxen ålder; utvärdera graden av myopiprogression hos vuxna, oavsett debutålder, både under högskoleåren och senare; beskriva graden av axiell töjning hos myopiska vuxna; identifiera riskfaktorer för debut och progression hos vuxna, rapportera myopiprogression och axiell töjning hos vuxna som har genomgått brytningskirurgi; och diskutera myopihantering och forskningsstudiedesign.
Myopi i vuxen ålder är vanligt och representerar en tredjedel eller mer av all närsynthet i västerländska populationer, men mindre i Östasien, där debuten under barndomen är hög. Kliniskt betydelsefull närsynthet fortsätter i tidig vuxenålder och kan i genomsnitt vara 1,00 dioptrier (D) mellan 20 och 30 år. Högre nivåer av myopi är förknippade med större absolut risk för myopirelaterad okulär sjukdom och synnedsättning, och därför kräver myopi i denna åldersgrupp kontinuerlig behandling. Metoder som fastställts för myopikontroll hos barn skulle vara alternativ för vuxna, men det är svårt att förutsäga deras effektivitet. Genomförbarheten av studier av myopikontroll hos vuxna begränsas av den långa varaktighet som krävs.

IMI—Onset and Progression of Myopia in Young Adults | IOVS | ARVO Journals