Vetenskap 6 2023

Nya möjligheter för ett bredare arbete

Tiden går fort och hösten närmar sig och det är redan dags för en ny del av vetenskapen. Det finns nu en del examensarbeten tillgängliga från optikerutbildningarna förra läsåret. En av dessa ligger som artikel nummer ett här. Det är en studie om allmänheten kunskaper om optikerns roll inom sjukvården. Detta arbete tar också upp en del av de utbildningsformer som har funnits genom åren. Det har varit utbildningar av olika slag och längd så det är kanske inte så konstigt om allmänheten inte har följt med i denna utveckling. De olika förskrifterna som har gällt för optiker har också varierat mycket både till innehåll och hur länge de varit giltiga. Den nuvarande förskriften, som började gälla 1995, är den som har haft längst giltighet, trots att utbildningen under dessa år gått från att vara en tvåårig eftergymnasial utbildning med påbyggnadskurser för att få legitimation och kontaktlinsbehörighet till att vara universitetsutbildning på minst tre ibland fem år.

Nu är det klart att en ny förskrift börjar gälla och efter nyår är det endast en förbjudande regel kvar. Vi får då fortfarande inte självständigt ordinera glasögon till eller använda diagnostiska droppar på barn under åtta år. I övrig kommer de olika hälso- och sjukvårdslagarna gälla på samma sätt för oss som övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär inte att vi alla kan göra allt utan vi ska självkritiskt värdera om vi har kunskap eller inte för de olika moment som kan utföras. Vi kan hoppas att allmänheten också blir mer medvetna om vilka kunskaper som finns inom vårt yrke och att det blir mer självklart att nyttja oss vi olika ögonproblem.

Den andra artikeln är ett helt annat ämne där det har undersökt hur Cannabidiol kan vara ett komplement till botulinumtoxin vid blefarospasm. Cannabidiol är en typ av vad som också kallas för medicinsk cannabis det är både intressant och fantastiskt att läsa hur olika typer av gifter kan vara till hjälp vid medicinska problem. Detta är något vi inte gör, men väl träffar på och då är det viktigt att ha kunskapen om olika behandlingsmetoder som finns och vad som kanske kommer som behandling. Frågor till dessa artiklar finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1
Allmänheten kunskaper om optikerns roll inom ögonsjukvården.

Hela arbetet är intressant och att läsa resultatdelen ger eftertänksamhet. Att läsa resultatet med en samtidig frågeställning om vad som kan göras för att öka kunskapen om yrket ger en djupare tanke. 

Sammanfattning
Författare: Jennie Flink Kröger & Ebba Sjöholm Skårlén
Syfte: Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur väl Sveriges befolkning känner till att optiker tillhör hälso- och sjukvårdsyrket.
Metod: En enkät med 16 frågor delades via sociala medier, samt vidarebefordrades via författarnas bekanta. Sedan sammanställdes svaren och analyserades.
Resultat: Antalet giltiga svar bestod av 246 individer, av dessa svarade 91 deltagare “nej” och 155 deltagare svarade “ja” på frågan om optiker är ett yrke inom hälso- och sjukvård. På frågan om deltagarna var medvetna om att optiker är en skyddad titel svarade 96 deltagare “nej” och 150 deltagare svarade “ja”. På frågan om deltagarna var medvetna om att optiker behöver särskild behörighet för att ordinera kontaktlinser svarade 184 deltagare svarade “nej” och 62 deltagare svarade “ja”.
Slutsats: Resultatet visar att det finns bristande kunskap gällande vilken yrkesgrupp optiker tillhör och annan omfattande kunskapsbrist gällande optikerverksamheten.

Examensarbete – Jennie & Ebba.docx (diva-portal.se)

Artikel 2

Cannabidiol som ett komplement till botulinumtoxin vid blefarospasm – en randomiserad pilotstudie  

Introduktionen ger bra fakta om ämnena och dess funktion, sedan är resultat och slutsatsen riktigt spännande.

Sammanfattning Catarina Ericson
Syftet med denna studie var att utvärdera säkerhet och effekt av låg dos cannabidiol (CBD; Epidiolex) som tilläggsbehandling för idiopatisk blefarospasm (BPS) med debut i vuxen ålder, samt utveckla en ny objektiv bedömningsmetod för att mäta utfallet.
Metoder: Prospektiv, randomiserad, dubbelmaskerad, placebokontrollerad crossover-design med 6 månaders varaktighet av 12 patienter med BPS som genomgår rutinmässig maximal botulinumtoxinbehandling (BTX) och upplever genombrottssymtom. Deltagarna fick sin standard BTX var tredje månad och randomiserades till grupp A = CBD dagligen i cykel 1, följt av placebo i cykel 2 eller grupp B = placebo följt av CBD.  Videor inspelade vid dag 0, 45 och 90 i varje cykel analyserades för att kvantifiera ögonlockskinematik. Jankovic Rating Scale (JRS) användes för att ge en klinisk bedömning.
Resultat: Alla 12 patienter fullföljde studien utan biverkningar. CBD minskade medianamplituden för ögonlocksstängning med 19,1 procent, minskade mediantiden för stängning av ögonlocket med 15,8 procent , och ökade den maximala stängningshastigheten för ögonlocken med 34,8 procent. JRS visade en minskning av svårighetsgrad och frekvens, vilket inte var statistiskt signifikant.
Slutsatser: Låg dos CBD tolererades säkert och förbättrade flera BPS kinematiska parametrar. Den kliniska skalan föreslog en effektriktning men kan ha varit underdriven. Ytterligare studier behövs för att bättre kvantifiera den kliniska relevansen.
Translationell relevans: Detta arbete beskriver en ny bedömningsmetod och terapeutiskt tillvägagångssätt för bBPS

Cannabidiol as an Adjunct to Botulinum Toxin in Blepharospasm – A Randomized Pilot Study | TVST | ARVO Journals