Kvalitet

Det stora flertalet av landets optiska verksamheter är certifierade enligt Optikbranschens kvalitetsnorm vilket innebär att högsta möjliga patientsäkerhet säkerställs.

Optikbranschens Kvalitetsnorm i synvården är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Kvalitetsnormen uppdateras löpande i takt med att förändringar sker i lagar & regler och den senaste versionen återfinns alltid på certifieringsportalen Optimera.

Kvalitetsarbetet omfattar all personal i en optikerverksamhet, dvs företagsledning, verksamhetschef/medicinskt ansvarig optiker, övriga leg optiker samt assistenter. Varje butik skall utse en medicinskt ansvarig som ansvarar för att normen implementeras och efterlevs. Om den medicinskt ansvarige slutar ut skall ny person utses och vid behov genomgå kurs / nycertifiering.

Kvalitetscertifieringen avser enskild butik, dvs en butik – en certifiering.

Certifiering inleds med att certifieringsansvarig går utbildning i kvalitetsnormen. Efter implementering av normen i verksamheten kan butiken ansöka om att genomgå test för certifiering.

Certifieringen skall förnyas var tredje år genom att test för certifiering genomförs. Butiken kallas till test via e-post.

Certifierade verksamheter revideras löpande. Detta sker i form av personligt besök där verksamhetens rutiner kontrolleras för att säkerställa att de är i enlighet med de högt ställda kraven i Optikbranschens kvalitetsnorm.

Optikbranschens Kvalitetsnorm

231009 beslöt Optikbranschens medlemsmöte om ny version av Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i Synvården, version 21, vilken träder i kr31009 beslöt Optikbranschens medlemsmöte om ny version av Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i Synvården, version 21, vilken träder i kraft 240101. Den senaste versionen är en utveckling med utgångspunkt i den nya optikerföreskriften som börjar gälla 240101.

Här kan du fördjupa dig i de aktuella förändringarna.

Populärt innehåll