Vetenskap 8-22:

Ser fram emot en spännande framtid

Då är årets sista nummer av Optik här och med det också den avslutande vetenskapsdelen.  Under året har det varit artiklar med inriktning på både främre och bakre segment av ögonen. Det är första året på länge där inte artiklar som relaterar till Covid-19 har publicerats. Så har det varit ut i samhället också ämnet Covid-19 är inte lika aktuellt men det finns fortfarande. Det är bra att behålla vissa av de rutinerna som infördes då och ta med oss de positiva lärdomarna som kom under pandemin.  

I detta nummer presenteras ett examensarbete från LNU som är en litteraturstudie om hur omega-3 kan hjälpa och underlätta vid problem med torra ögon. Fördelarna med Omega-3 har tidigare varit ett återkommande ämne och en uppdatering på det passar nu bra. Den andra artikeln är från JOVs och öppnar för spännande saker i framtiden.  Den handlar om upptäckten av vissa markörer för neurodegereration i kammarvattnet hos glaukompatienter.  Hur den kunskapen kan påverka och leda tillförändrad glaukomvård i framtiden är intressant och att forskningen om glaukom går framåt är så positivt. Forskningen om glaukom pågår hela tiden och det är också en intressant studie på gång om hur glaukom kan påverkas av tillsatt vitamin B12, ser fram mot när något om det publiceras. 

Det är alltid lite spännande att se tillbaka vad som har utvecklats under det gångna året. Att remisserna mellan oss kollegor har ökat är en sak och det är positivt för alla parter. Patienten som slipper lång väntetid till vården, optiken som visar bredden på kunskap att remittera till olika instanser och ögonsjukvården som inte fick en patient som inte behövde komma dit, men som annars tagit upp en tid för någon som behövt specialistläkarvård.  Detta är en utveckling som förhoppningsvis ökar, tänk att ett papper till rätt ställe kan ge så mycket positiva effekter, den framtiden ser positiv ut. Frågor till artiklarna finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.

Trevlig läsning och önskar er ett nytt spännande optometriår.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Effekten av omega-3 på Dry Eye Disease

Författare: Pernilla Hedin och Reza Gholami

Det är en nyttigt och informativ artikel, där bakgrunden ger bra information och repetition på hur omega-3 fungerar. Resultat och diskussionen är också intressant. 

Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orala tillskott av omega-3 har någon effekt på torra ögon.

Metod. Den här litteraturstudien baserades på fem utvalda artiklar som söktes fram via sökmotorn Pubmed den 28 mars. Sökorden var ”omega 3 supplement AND dry eye”. Olika begränsningar gjordes såsom tidsgräns för utgivning: mellan år 2015 till 2022 och Peerreviewed randomiserad kontrollerade studier. Artiklar som inte gick i linje med den här litteraturstudiens syfte valdes bort, kvar fanns fyra artiklar. Den sista utvalda artikeln var en av tre ”given som förslag på citatmatchning” av sökmotorn Pubmed, vid angiven sökning ovan.

Resultat. Av de fem artiklarna kunde två artiklar stödja en främjande effekt av omega-3 på dry eye disease (DED) och en artikel visade en statistisk signifikant positiv effekt på symtom i OSDI poäng i en subgrupp med svåra DED-symtom ≥ 52. Två av artiklarna kunde inte som slutsats stödja en positiv effekt av omega-3 på DED trots positiva effekter på korneal infärgning, Schirmer´s test, konjunktival infärgning samt TBUT, så var de inte statistiskt signifikanta, jämfört med placebogruppen. I de två artiklarna där en främjande effekt av omega3 sågs på DED kunde det ses en positiv statistisk signifikant effekt på Ocular Surface Disease Index (OSDI) poäng, tårosmolaritet, TBUT med mera. Mängden deltagare varierade mellan studierna, även ålder, region, sammansättningen på fettsyrorna och biotillgängligheten av supplementen varierade, vilket kan ha påverkat studiernas resultat. 

Slutsats. Effekten av omega-3 på DED varierade mellan studierna. Själva sammansättningen på fettsyrorna påverkade resultaten där ökad biotillgänglighet hos omega-3, i återförestrad form och i form av krillolja (triglyceridform) visades ha en större effekt än omega-3 i etylesterform vid DED. Även addition av GLA till omega-3 supplementen hade en positiv effekt på symtom hos personer med svåra DED symtom. Fler studier behövs för en fullständig förståelse vad gäller dos och form av omega-3 samt för att utreda vilken svårighetsgrad av DED som kan dra nytta av omega-3-behandling. Framtida studier behöver även undersöka huruvida individanpassad terapi med Omega-3 kan användas vid DED. 

Effekten av omega-3 på DED (diva-portal.org)

Neurodegenerationsmarkörerna Galectin-3
och Apolipoprotein E är förhöjda i kammarvattnet vid glaukom 

Sammanfattning Catarina Ericson

En riktigt spännande artikel där bakgrunden ger en bas för att sedan ta till sig innehållet i  metod och resultatdelarna.

Galectin-3 (Gal-3) och apolipoprotein E (APOE) är markörer för aktiverad mikroglia vid neurodegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, vars inriktning är skyddande i musmodeller av glaukom. I denna studie undersökte vi nivåer av Gal-3 och APOE i mänskligt kammarvatten (AH) och definierade deras kliniska föreningar med glaukom.

Det samlades in AH från 59 glaukompatienter och 15 kontrollpersoner (KP) i början av planerad ögonkirurgi. Gal-3- och APOE-nivåerna kvantifierades genom enzymbunden immunosorbentanalys. Totalt protein i AH kvantifierades genom bicinchoninsyraanalys. Signifikanta samband mellan Gal-3, APOE och kliniska kovariater definierades med hjälp av univariata och multivariata linjära regressionsmodeller.

Gal-3- och APOE-nivåerna var signifikant förhöjda i AH hos glaukompatienter jämfört med KP (P = 0,004 respektive P < 0,001). Gal-3 och APOE var positivt korrelerade över hela kohorten. Multivariat linjär regressionsmodellering avslöjade signifikanta samband mellan Gal-3 och maximalt registrerat intraoculärt tryck (P = 0,009) och mellan APOE och antal tidigare ögonoperationer.  

Det visar att Gal-3 och APOE är signifikant förhöjda i AH i ögon med glaukom och är associerade med en historia av dåligt kontrollerad sjukdom. 

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2022/11/i2164-2591-11-11-1_1667297230.60755.pdf