Vetenskap: Trafik, syn och lite till

Visst kan det vara skönt att tänka på något annat än virus och smittspridning i dessa dagar. I detta nummer handlar artiklarna om trafik och syn, två områden som vi alla känner till och vet har en stor betydelse för oss alla och ännu viktigare blir de tillsammans.  

Den första artikeln är ett examensarbete från magisterprogrammet på KI där körsimulator har använts. Det är yngre personer som har fått köra i körsimulator med fullgodsyn och inducerad nedsatt syn. Olika mätningar har gjorts bland annat har reaktionstider mätts vid olika tillfällen i trafiken med eller utan fullgod syn. 

Den andra artikeln är även den ett examensarbete från magisterprogrammet men i detta har äldre personer deltagit och då med någon form av sjukliga förändringar i ögonen med synskärpa mellan 0,5 och 0,8. Deras resultat jämfördes med personer i en kontrollgrupp. Det är intressant att läsa dessa arbeten som är olika men ändå hänger ihop och visst vore det spännande som de skriver med en större grupp att undersöka. Sedan beskrivs tankar i båda arbetena om vidare studier, det är något att ta till sig för er studenter som snart ska göra egna examenarbeten.  Att få läsa arbeten och studier som berör det svenska samhället är verkligen intressant och det är något mer att ta i, jämfört med förra delen av vetenskapen.

I förra numret handlade allt om corona och konjunktiviter och det är så vi har det i samhället idag. Där fanns länkar till informativa sidor för oss inom ögonvården. Jag hoppas att ni håller er uppdaterade där men vill ändå uppmärksamma er på några bra nyheter. Det finns en fallbeskrivning om hur en man fick covid-19 konjunktivit i båda ögonen som behandlades och läkte ut, till detta finns foton dokumenterade på följande länk:
https://bjo.bmj.com/content/early/2020/04/07/bjophthalmol-2020-316304.full

Även American Academy of Ophthalmology har gjort spännande uppdateringar med ett informationsblad om ögon och corona och artiklar om skillnaden mellan allergisk och Covid-19 konjunktivit. Gå in på www.aao.org så hitta ni mycket nytt där igen.

Men glöm inte artiklarna om trafik och syn. Läs dem först och svara på frågorna, de hör till vetenskapen nr 4 och de rör inte corona denna gång.

SOFEP kurserna i april och maj har vi fått ställa in p.g.a. corona, men de kommer igen. SOFEP kursen om glaukom som skulle gått i Värnamo i april var väl bokad redan i januari så mycket tråkigt att behöva ställa in den. Där finns nu ett nytt datum, 22 september och anmälningarna börjar redan komma in till denna kurs. Kursen att undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer som skulle getts i Stockholm i maj fick också ställas in, nytt datum blir under hösten och kommer upp inom kort. Trevlig läsning och tänk på att djupandas regelbundet.  

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

ARTIKEL 1

Påverkar långsamt progredierande sjukliga
förändringar i ögat förmågan att köra säkert?

Sammanfattning

Bakgrund: I Sverige behövs körkortstillstånd för att få övningsköra och därefter ta körkort. Vid ansökan om körkortstillstånd ingår det att fylla i en allmän hälsodeklaration samt att den sökande uppfyller gällande synkrav. Enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2013:2) krävs det för B-körkort (personbil) en binokulär deciamalvisus på minst 0,5. Korrektion får bäras för att uppfylla detta krav. Det finns även krav på synfältet. Källmark (2015) menar att de flesta som tar körkort gör detta innan 25 års ålder och en förnyelse av körkortet sker normalt vart tionde år efterutfärdande. Vid förnyelse krävs ingen kontroll av synfunktionen oavsett ålder.

Demografin i Sverige förändras och vi blir allt fler som blir äldre. Andelen invånare över 65 år ökar och uppgick den 31 dec 2018 till 19,9 % enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2019). Med en förväntat ökad livslängd så antas även antalet personer med åldersrelaterade ögonsjukdomar att öka.

Syfte: Att undersöka reaktionstid, olycksfallsinblandning, Time to collision (TTC), visuell uppmärksamhet (UFOV) samt kontrastseende hos aktiva bilförare i åldern 60-75 år med måttligt nedsatt synskärpa och någon sjuklig förändring i ögat samt jämföra deras resultat med ögonfriska i samma ålder. Detta för att vi vill undersöka om långsamt progredierande sjukliga förändringar i ögonen påverkar förmågan att köra säkert.

Material och metod: 28 st patienter i åldern 60-75 år, varav nio stycken med binokulärt lätt nedsatt synskärpa (decimalvisus ≥0,5 men ≤0,8) och konstaterad långsamt progredierande patologi såsom exempelvis AMD eller katarakt, i minst ett öga. Övriga 19 patienter ögonfriska med decimalvisus ≥1,0. Alla deltagare hade B-körkort. Testet utgjordes av tre delar. Del ett var en utvärdering av synfunktionerna såsom visus med högkontrast men även med lågkontrast, samt en mätning av patientens visuella uppmärksamhet (UFOV). Del två utgjordes av en körning i en körsimulator med automatisk växellåda där bland annat olycksfallsinblandning, “time to collision” (TTC) och reaktionstid mättes. Den tredje delen bestod av ett frågeformulär där patienten fick svara på frågor kring sin körvana och sin körfrekvens.

Resultat och slutsats: Trots att kontrastseendet är mer påverkat för undersökningsgruppen än för kontrollgruppen visar inte denna studie att det påverkar körbeteendet i negativ bemärkelse. Vi har ej kunnat påvisa några skillnader mellan undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen för varken reaktionstid, TTC, visuell uppmärksamhet eller olycksfallsinblandning. Detta skulle då tyda på att progredierande sjukdomar inte påverkar förmågan att köra säkert. Vi kan dock ej hävda den slutsatsen då vårt underlag varit för litet.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/05/sjukliga-forandringar-i.pdf

ARTIKEL 2

Simulerad bilkörning – inverkan av
manipulerad visus på åldersgrupp 18-35 år

Sammanfattning

Bakgrund: Bilsimulatorer anses vara ett bra alternativ till verklig bilkörning eftersom det ger möjligheter att experimentera med olika visuella tillstånd utan att utsätta förarna för risker. För att kunna utvärdera hur försökspersonernas bilkörning påverkades av nedsatt synskärpa till körkortsgränsen användes därför i denna studie en bilsimulator.

Syfte: Kartlägga hur försökspersoner kör i en bilsimulator med fullgod synskärpa(≥1,0) respektive nedsatt synskärpa (≤0,5).

Metod: I studien deltog 40 försökspersoner med körkort i åldrarna 18-34 år. Samtliga var ögonfriska och hade binokulär visus om ≥1,0. Hälften av försökspersonerna fick visus nedsatt till ≤0,5. Försökspersonerna körde en automatväxlad bilsimulator i trafikerad stads- och bostadsmiljö under dagtid. Försökspersonerna genomförde också en datorbaserad kognitiv och visuell test (Useful Field of View) samt fyllde i en enkät med frågor om körvanor.

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i Time to Collision mellan kontrollgruppen med fullgod visus (≥1,0) och försöksgruppen med nedsatt visus (≤0,5) i någon av de 11 trafikhändelserna. Det fanns ingen signifikant skillnad i hastighet mellan kontroll- och försöksgruppen i någon av de 11 trafikhändelserna. Det fanns en signifikant skillnad i reaktionstid mellan kontroll- och örsöksgruppen vid UFOV deltest 1. Vid UFOV deltest 2 och 3 var skillnaden i reaktionstid inte signifikant mellan grupperna.

Slutsats: Enligt resultatet i studien tycks det sakna betydelse för Time to Collision om en ung person kör med fullgod eller med nedsatt synskärpa.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/05/Simulerad-bilkorning.pdf