Vetenskap: Ett annorlunda år närmar sig sitt slut

Detta är sista numret av Optik för året, ett år som kortfattat kan beskrivas som ett annorlunda år.  Optometridagarna fick ställas in och webutbildningar har ökat i antal under året. Det har också varit ett år med inriktning och samtal om avstånd, hänsyn och Covid 19.  Under våren handlade ett nummer av vetenskapen om vad man då visste om hur coronavirusets påverkar ögonen. Då, i början av pandemin var allt väldigt osäkert men ändå sågs att konjunktiviter orsakade av Coronaviruset inträffade relativt ofta vid Covid 19. Nu finns mer kunskap om hur coronaviruset orsakar påverkan på ögonen. 

Båda artiklarna här är nya artiklar som handlar om ögonpåverkan vid Covid 19, det är högaktuellt nu när smittspridningen ökar i landet igen och alla måste påminnas om att pandemin fortfarande är igång. Det gäller att inte tappa hygienrutinerna som finns på arbetsplatserna och spriten ska fortsatt ha en stor åtgång   Vi måste vara förberedda på att vi kan träffa på patienter med ögonsymptom orsakade av coronaviruset.

Den första artikeln är en litteraturstudie av uppgifter om ögonpåverkan av coronaviruset vid covid 19 som kommit under året men även de symtom som uppstått under presymptomatiska stadiet.  Det första symtomet som uppmärksammades på ögonen var konjuktiviter men denna artikel visar även på färgseendeförändringar svullna ögonlock och påverkan på synskärpan.

Den andra artikeln tar upp andra undersökningar som utförts angående Covid 19 även här tar man upp okulära symtom men också resultat av olika antiinflammatoriska läkemedel och positiva effekter av dessa. En sak att tänka på som uppmärksammats i dessa artiklar är också tårvätskan och möjligheten till smittspridning genom den, det gäller att vi hela viden har kontroll på vad som har varit i kontakt med tårvätska och att allt desinficeras enligt gällande normer. Det finns inte några restriktioner på undersökningar som vi optiker inte ska utföra pga Covid 19 men vi ska alltid följande gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.      

Att tänka på avståndet är också något som har påpekats under året och glöm inte bort att detta även gäller seendet och speciellt nu när det är Web-möten och både många och ibland långa tider framför skärmen.

Nästa år kommer också det att påverkas av pandemin men då kommer fler att vara förberedda. Optometridagarna kommer att bli av 2021 men på ett annorlunda sätt, den kommer att ske digitalt. Det är säkert fler evenemang som kommer igen 2021 men på annorlunda sätt. Men vi får inte slappna av, vi måste tänka aktivt på skydd för viruset finns överallt, ta hand om er och er omgivning   

God Jul och Gott Nytt år.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör. 
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Kliniska och prodromala okulära symtom
i Coronavirus. Sjukdom: En systematisk
granskning och metaanalys. 

Denna systematiska granskning syftade till att bestämma för närvarande rapporterade kliniska och prodromala (presymptomatiska) okulära symtom hos patienter med coronavirus sjukdom 2019 (COVID-19). 

METODER. En artikelsökning utfördes i PubMed och EMBASE. Sammanlagt identifierades 15 studier med 1533 patienter med COVID-19, som rapporterade om okulära symtom och tillgängliga data. Studiespecifika uppskattningar (incidens av okulära symtom hos patienter med COVID-19) av fall kombinerades med en grupp metaanalys i en slumpmässig effektmodell. 

RESULTAT. Av alla inkluderade studier rapporterade 11,2% om ögonsymptom. Det vanligaste ögonfyndet var konjunktivit. Presymptomatiska okulära symtom uppstod hos 12,5% av patienter med COVID-19. Tolv okulära torkprover testade positivt för SARS-CoV-2. Tio fall var från försökspersoner som visade okulära symtom, och de återstående två fallen var från försökspersoner utan okulär manifestation. 

SLUTSATSER. Okulära symtom kan förekomma i den presymptomatiska fasen som ett prodromalt symptom (12,5%, 13/104 fall), vilket tyder på möjligheten till viral överföring från konjunktiva.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2770655&resultClick=1

Samuttryck av mitokondriella gener och ACE2 i Cornea involverad vid COVID-19

Pandemin 2019 (COVID-19) utmanar allvarligt folkhälsan och kräver en ökad förståelse för COVID-19 patogenes, särskilt värdfaktorer som underlättar virusinfektion och propagering. Syftet med denna studie var att undersöka nyckelfaktorer för cellulär känslighet för svår akut respiratoriskt syndrom-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infektion i ögoncellerna. Vi kombinerade samuttryck och SARS-CoV-2 interaktivt nätverk för att förutsäga nyckelgener vid COVID-19 och okulär infektion baserat på förutsättningen att gener som ligger bakom en sjukdom ofta är funktionellt relaterade och funktionellt relaterade gener ofta uttrycks samtidigt.

 RESULTAT. Vi hittade en signifikant samuttrycksmodul av gener i hornhinnan, vilket avslöjade att hornhinnan är en potentiell extra-andningsportal för SARS-CoV-2. Slående är att både samuttrycks- och interaktionsnätverk visar en betydande anrikning i mitokondriell funktion, som är navet för cellulär oxidativ homeostas, inflammation och medfött immunsvar. Vi identifierade en korneal mitokondriell känslighet av 14 mitokondriella gener genom att integrera ACE2 samuttrycks kluster och SARS-CoV-2 interaktivt. 

SLUTSATSER. Vår samuttrycks- och proteininteraktionsnätverksanalys avslöjar att de mitokondriella funktionsrelaterade generna i hornhinnan bidrar till dissektion av COVID-19-känslighet och potentiella terapeutiska ingrepp.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2770907&resultClick=1