Vetenskap 2 2021: Bekvämt och väl fungerande binokulärseende är viktigt

Detta året fortsätter som det tidigare slutade, pandemin pågår men vi hoppas på en minskning av smittan när vaccinationerna nu är igång.  Hur coronaviruset i sig påverkar ögonen med blefariter, konjunktiviter m.m. har vi skrivit om tidigare och då hänvisat till många intressanta artiklar, senaste i nr 8 2020. Men kravet på synen och seendet påverkas så mycket mer nu när livet ser ut som idag. 

Det är hemarbete för många och fler distansmöten även för de som befinner sig på arbetsplatsen när kontakter mellan personer ska undvikas i möjligaste mån. Det leder till och innebär en fortsatt ökad tid framför skärmen och med det ett betydligt större krav på en väl fungerande syn. Att ett bekvämt seende kräver betydligt mer än en bra synskärpa är inte något nytt. Binokulärseendet är minst lika viktigt för att hålla ett bekvämt och bekymmersfritt seende.  Artiklarna i detta nummer kommer alltså att handla om binokulärseendet. 

Den första är en studie som dokumenterat hur samsynsproblemen är undersökta och utredda i grupper indelade i de med specifika läs och skrivsvårigheter (dyslexi), ospecifika läs och skrivsvårigheter samt de som inte är utredda. Att samsynsproblemen inte upptäcks av ögonsjukvården är kanske inte så förvånande, men det är förvånande att se att så många av personerna i den studien varit hos optiker som inte har upptäckt samsynsproblemen. Det är något att fundera över, varför upptäcks inte detta hos optikern? Utförs inte tester och undersökningar av binokulärseendet och varför hoppas de i så fall över? För kunskapen ska finnas hos oss optiker att upptäcka dessa problem och veta hur de ska behandlas eller remittera vidare till någon som kan behandlingen. 

Den andra artikeln handlar och binokulärseendet och ögonrörelse för att hålla fixationen.  Det är också en spännande artikel som ligger som länk från JOVs.  

Båda dessa artiklar belyser ett av de många områden som ingår i vårt arbete som optiker och som vi får inte missa, det är optikerna som är specialisterna på dessa problem. För även om vi optiker ska utföra flera undersökningar som ögonbotten och synfält så får det inte ske på bekostnad av att utföra de undersökningar som alltid har varit vårt arbetsområde.

Frågor till dessa artiklar finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida, när ni är där passa då även på att anmäla er till de olika kurserna som finns tillgängliga och glöm inte bort Optometridagarna som i år ges digitalt. 

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Förekomst av tecken på samsynsproblem
i en grupp av patienter i åldern 8-40 år, där
logopedisk utredning gjorts eller var pågående. 

Sammanfattning 
I en grupp av 133 patienter, i åldern 8-40år, undersöktes tecken på förekomst av samsynsproblem. I gruppen, där samtliga hade remitterats för logopedisk utredning, fanns patienter som fått diagnosen dyslexi, patienter där diagnosen dyslexi avfärdats, samt patienter som, vid undersökningstillfället, var under logopedisk utredning. Avsikten med studien var att jämföra utfallet av tecken på samsynsproblem hos patienter där diagnosen dyslexi hade ställts, och hos patienter där diagnosen hade avfärdats. Resultat. En stor del (58,6 procent) hade, före den logopediska utredningen, undersökts av optiker eller ögonläkare, eller av både optiker och ögonläkare. Samsynsproblem hos de tidigare undersökta patienterna, kunde identifieras hos en hög andel (69,9 procent) varav 65,5 procent befanns ha motiverat behov av åtgärd. Bland de tidigare undersökta hade 57,9 procent otillräcklig korrektion, eller saknade korrektion. Slutsats. I den undersökta gruppen, kunde det inte påvisas en högre andel av tecken på samsynsproblem hos patienter med dyslexi, än hos de där diagnosen inte fastställts. Den höga förekomsten av ej diagnosticerade samsynsproblem hos de där synen var undersökt före den logopediska utredningen, indikerar att undersökning av samsynsproblem inte inkluderats vid ögon- och synundersökningarna.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2021/02/tecken-pa-samsynsproblem.pdf

Binokulär syn och fixerande ögonrörelser

Syftet med denna studie var att bedöma sambandet mellan binokulärt seende och fixeringsstabilitet (FS). Under tre experiment undersökte vi (a) om fixering var mer stabil under binokulärt kontra monokulärt seende över en rad stimuluskontraster hos normala observatörer (n ¼ 11), (b) om binokulär rivalitet påverkade FS i normala observatörer (n ¼ 14), och (c) huruvida FS påverkades av interokulära kontrastskillnader hos normala observatörer (n8) och patienter med anisometropisk amblyopi (n5). Hos normala observatörer visade binokulärt seende mer stabil fixering vid alla stimuluskontraster, och binokulär rivalitet påverkade inte FS. Vid anisometropisk amblyopi var fixeringen mindre stabil i båda ögonen när det andra ögat betraktades med 0% kontrast. Sammantaget försämrades binokulär FS i båda ögonen vid anisometropisk amblyopi jämfört med normala observatörer. Vi drar slutsatsen att binokulärt seende påverkar FS hos normala observatörer men på ett allt-eller-ingenting-sätt, varvid närvaron eller frånvaron av ett binokulärt föremål är viktig snarare än föremålens relativa kontrast i varje öga.

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2730346&resultClick=1