Vetenskap 4 2024

Barnen är framtiden!

Vad tiden går fort, snart har vi arbetat med den nya föreskriften i ett halvår och visst märks det att även sjukvården är medvetna om de förändringar som gäller. Det kommer förfrågningar om hur vi kan samarbeta från olika instanser, både från offentliga sjukvården och från de privata aktörerna som uppmärksammat att det har skett förändringar i regelverket. Det är verkligen roligt att se hur synen på utökat samarbete med övriga ögonsjukvården vidgas och nya möjligheter diskuteras.  

I dagsläget får vi inte självständigt ordinera glasögon till barn under åtta år. Dock får vi ordinera kontaktlinser till samma barn, något som ju kräver minst lika mycket kunskap. Det här är naturligtvis ologiskt och det känns tryggt att Optikerförbundet arbetar mycket för att få till förändringar i det förbudet, som de informerar de oss om vid varje möte. Att det kanske dröjer lite med att få egen behörighet att ordinera glasögon till barn under åtta år, innebär inte att den kunskapen inte aktuell redan nu, det gäller att ha aktuell kunskap den dag regelverket ändras.

Här presenteras artiklar som har det gemensamma ämnet amblyopi. Den första är ett examensarbete från LNU som gjorts som en litteraturstudie om olika sätt att behandla amblyopi. Här tar de upp många olika alternativa sätt för behandling och många av dessa syftar till att användas som komplement till de mer traditionella behandlingsmetoderna för amblyopi.  Den andra artikel är ny på JOVs och har studerat obalans i binokulärseendet vid amblyopi, orsakad av anisometropi eller av skelning jämfört med en kontrollgrupp. Det har även studerat binokulärseendet i olika delar av synfältet, centralt men även i olika grader av periferin.  

Att upptäcka amblyopi tidigt i barnaåren är viktigt så att hela synsystemet får möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Men att även ge äldre möjlighet att använda båda sina ögon tillsammans är viktigt. Idag möts vi ofta av patienter som uppger att ena ögat är så dåligt att det kan vi strunta i, men att få reda på vad de egentligen kan se med det undertryckta ögat är viktigt för att om möjligt hålla det aktivt. Även om det kan ta tid att göra den undersökningen när det bortkopplade ögat ska vakna till så är det värt det. Glädjen det ger patienten när de faktisk kan se ibland så mycket som visus 0,5 är otrolig och det ger dem en trygghet att även det sämsta ögat ändå fungerar en del. Amblyopi är ett stort och spännande ämne.  

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri 
och Leg Optiker 
e-post: catarina@c-optik.se

Effektivitet av nya amblyopibehandlingar utifrån kliniska studier

Författare: Matilda Bolander och Johanna Westin

Syfte: I denna litteraturstudie var syftet att undersöka potentiella amblyopibehandlingar samt deras effektivitet utifrån kliniska studier.
Metod: Avancerade sökningar gjordes i PubMed mellan 16 och 19 april 2023. Inklusionskraven för denna litteraturstudie var att det var en klinisk studie, studien fanns i fulltext, språket var svenska eller engelska samt att de publicerades mellan årtalen 2000 och 2023. Kraven för relevant innehåll var att det handlade om behandlingsalternativ för amblyopi som inte vanligtvis används i vården idag. Studier som inte uppfyllde kraven om relevant innehåll exkluderades. 
Resultat: 42 studier granskades med sex identifierade kategorier av behandlingsalternativ: dichoptic binocular training, akupunktur, farmakologi, perceptuell inlärning, aktiv monokulär terapi och low-level laser therapy. Effektiviteten av behandlingarna varierar starkt mellan kategorierna. Av de granskade är dichoptic binocular training mest sannolik att användas som komplement till vedertagen behandling. 
Slutsats: Inga av dessa amblyopibehandlingar kan ersätta vedertagen behandling. Det är mer sannolikt att vissa av dem kan användas som komplement efter att fler kliniska prövningar utförts och metodiken fastställts.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2024/05/Effektivitet-av-nya.pdf

Perifer binokulär obalans vid anisometropi och skelnings-amblyopi

Sammanfattning Catarina Ericson

Individer med amblyopi upplever centrala synnedsättningar, inklusive förlust av synskärpa, binokulär syn och stereopsis. I den här studien undersöker vi skillnaderna i perifer binokulär obalans hos barn med anisometrop amblyopi, amblyopi orsakad av skelning och typisk binokulär syn för att avgöra om det finns systematiska mönster av brister över synfältet.
Denna prospektiva kohortstudie rekryterade 12 deltagare med anisometropisk amblyopi, 10 med skelningsamblyopi och 10 typiskt seende kontroller (åldersintervall, 5–18 år). Binokulär obalans testades vid 0°, 4° och 8° excentriciteter med Auckland-optotyper (5 cykler per optotyp). Det interokulära kontrastförhållandet justerades tills deltagaren rapporterade varje optotyp med samma frekvens.
Deltagare med anisometropa och skelningsamblyopi hade ett mer balanserat kontrastförhållande, eller minskad binokulär obalans, vid 4° och 8° excentriciteter jämfört med central syn. Deltagare med skelningsamblyopi hade signifikant mer binokulär obalans i periferin jämfört med individer med anisometrop amblyopi eller kontrollgruppen. En linjär modell med blandade effekter visade en huvudeffekt för skelningsamblyopi och excentricitet på binokulär obalans över synfältet. 
Det finns belägg för minskad binokulärbrist, eller interokulärt stöd, i periferin vid anisometropa och skelningsamblyopi jämfört med kontrollgruppen. Noterbart är att de med skelning av amblyopi uppvisade mer signifikant perifer binokulär obalans. Dessa variationer i binokuläritet över synfältet mellan olika undertyper av amblyopi kan göra det nödvändigt med skräddarsydda metoder för behandling.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2793601