Tre branschröster

Erik Ryderberg, Head of Professional Advancement, Specsavers Sverige 

Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar
de behov som ni, utifrån ert kedjeperspektiv, har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?

– Tillgången på optiker är en stor utmaning för alla kedjor, även för oss, så det är klart att vi önskar att det utbildades fler optiker i Sverige. Utbildningarnas kliniska innehåll är relevant, men vi upplever att det ibland saknas kunskaper och förståelse för hur den optiska detaljhandeln verkar. Vi kan uppleva att nyexaminerade optiker ibland kan bli lite besvikna över den vardag som möter dem efter skolan.

Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?
– Egentligen samma svar som den föregående frågan, vi examinerar jätteduktiga optiker i Sverige, men de skulle behöva få mer kunskaper inom ekonomi, försäljning och affärsmannaskap.

Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om tio år för att motsvara branschens behov?
– Fler och fler av de undersökning- och analysmetoder som används kommer automatiseras och digitaliseras på ett sätt som vi inte helt kan föreställa oss idag vilket kommer ställa helt andra krav på optikerna i framtiden. AI är redan här och blir snabbt bättre, avancerad teknik blir mer tillgänglig och används i större utsträckning. Utbildningen kommer behöva bli mer teknik och it orienterad då mycket av optikerns jobb kommer bestå i att använda sig av olika systemverktyg för att göra bedömningar av kundernas syn och ögonhälsa.

Helena Lundenfelt, HR Manager Synoptik

Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert kedjeperspektiv, har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?
– Utbildningens innehåll motsvarar det vi efterfrågar och vi anser att den kompetens studenterna får i stort överensstämmer med det behov vi har i vår verksamhet i nuläget.  Utbildningen ger kompetens inom de kliniska områden som har utvecklats på senare tid. Antalet nyutbildade optiker är för få för att täcka det behov vi i nuläget har av att rekrytera optiker. Vi skulle också gärna se att utbildningen kunde ges på fler orter i landet.

Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?
– Vi kan se att det ibland hos nyexaminerade optiker finns en felaktig bild av vad arbetet i en optikbutik innebär. Vi tror att det skulle vara värdefullt med mer praktik och att vi som representerar optikkedjorna i ett tidigt skede får möjlighet att ge en bild av hur arbetet som optiker är hos oss. Allt för att skapa rätt förväntningar på arbetet efter examen.
– Vi kan se att produktkunskaper ibland saknas hos de nyutbildade, till exempel kunskap om glas.

Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om 10 år för att motsvara branschens behov?
– Vi  tror att den kliniska utvecklingen kommer fortsätta och att optikerns roll kommer bli mer rådgivande. Refraktion kommer till stor del skötas av teknik. Vi tror att efterfrågan av optiker kommer vara fortsatt hög då befolkningen blir allt äldre och möjligheterna att korrigera synfel utvecklas. Optikern kommer behöva avlasta sjukvården. Utbildningen behöver anpassas till den utvecklingen.

Johan Carlius, marknadschef Rodenstock Sverige

Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert leverantörsperspektiv har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?
– De utbildningar som finns idag går mer och mer åt det kliniska hållet vilket i sig är bra. Vi som leverantör kan dock se att det saknas kommersiell utbildning, vilket är synd. Visst kommer en stor del av de nyutexaminerade hamna hos kedjorna där kravet på den kommersiella delen inte är så hög, men vi har fortsatt en ganska stor del av butiksledet som är egna företagare. Att lägga in lite mer marknadsföring och ekonomi i utbildningen skulle göra fler mer beredda på vad som väntar ute i handeln.

Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?
– Ja det finns ett stort behov av att föra in mer glaskun-
skap i utbildningen. Till exempel så råder det stor okunskap till hur de mer moderna individuella glasen fungerar. Rodenstock kom redan i början av år 2000 med individuellt anpassade glas och idag har de flesta glastillverkare glas som optimeras efter individuella parametrar. Men hur påverkas synen av dessa parametrar, vad händer om man inte är noggrann när man beställer glasen och sen ser till att patienten verkligen får glasögon tillpassade efter hur de är beställda. Mer glaskunskap är otroligt viktigt för att förbereda de blivande optikerna för de mer innovativa produkterna.

Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om 10 år för att motsvara branschens behov?
– Svår fråga… det som är viktigt är att utbildningen följer marknaden och dess behov, vilket den redan idag gör på vissa områden. Men det saknas redan idag till exempel en förståelse för hur moderna glas fungerar. Nu ser vi mer och fler innovativa mätutrustningar som Rodenstock DNEye-scanner som exempel, hur kan denna typ av utrustning nyttjas i större utsträckning för att ge fler patienter bättre seende men även högre synkomfort? Vi som leverantörer har även ett stort ansvar i att förmedla vår kunskap till utbildningarna på samma sätt som utbildningarna har ett ansvar själva att hänga med i utvecklingen.