Transportstyrelsen skyddar personnumret

Jag har fått flera frågor om att en person som fått sitt synintyg inskickat till Transportstyrelsen har kunnat få tillgång till inskickande persons personnummer. Är det verkligen så?

Enkelt uttryckt; svaret är nej och har varit nej sedan länge. För framtida registreringar är det definitivt nej.

Inledningsvis måste vi komma ihåg ett datum: 13 april 2021.

FÖRE den 13/4 -21 registrerade optiker digitala synintyg genom att logga in på Transportstyrelsens webportal med bank-ID. I samband med detta sparade Transportstyrelsen optikerns personnummer för sin interna hantering.

Det enda tillfälle då dessa kunde exponeras vore om kunden begärde ut myndighetens handlingar om sig själv. Det här kallas partsinsyn och är skyddat i lag. Enligt 10 § Förvaltningslagen har den som är part i ett ärende rätt att ta del av allt material som tillförts ärendet. Myndigheter har ingen generell skyldighet att maskera personnummer när en person begär ut handlingar i ett ärende där hen är part – tvärtom ska myndigheten lämna ut så mycket som möjligt. Dock ska myndigheten maskera personnummer om myndigheten vid sekretessprövningen finner så lämpligt. Transportstyrelsen har beslutat att maskera optikers personnummer när de förekommer i synintyg även om sekretess inte föreligger.

Alltså är svaret i praktiken nej, det har inte varit möjligt för utomstående att ta del av optikerns personuppgifter.

Den 13/4 2021 sjösatte Transportstyrelsen en ny e-tjänst. Denna tjänst gör det möjligt för andra än bara optiker, exempelvis de som genomgått utbildning vid Norrtälje Optikcentrum, att registrera synintyg digitalt.

I den nya tjänsten har man tagit bort all registrering av utfärdarens personnummer. Man loggar fortfarande in med bank-ID, men personuppgifterna på den som registrerar intyget sparas inte.

Kunden har naturligtvis fortfarande juridisk rätt att begära ut handlingar. Men eftersom tjänsten inte sparat dina personuppgifter, finns dessa inte i systemet. Därmed finns det ingen risk att personnumret på den som utfärdat synintyget kan exponeras.

Vi hoppas att vi därmed rätat ut alla frågetecken kring den här frågan och att ni känner er fullt trygga med att registrera synintyg digitalt.

Patrik Maltborg