Patrik svarar

Har den som utför en arbetsuppgift
under delegering personligt ansvar?

Ja, all personal inom hälso- och sjukvård bär ett eget ansvar för de arbetsuppgifter som de utför oavsett om de tillför ordinarie arbetsuppgifter eller sker genom delegering. Man bär alltid själv det fulla ansvaret för sitt sätt att fullgöra den mottagna uppgiften och är skyldig att utföra den efter bästa förmåga och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för att personalen har rätt och nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter som de ska utföra. Delegeringar kan vara ett användbart verktyg för att försäkra sig om att en person har sådan nödvändig kompetens för att arbetsuppgiften kan utföras på ett säkersätt.

Den delegerande optikern har ett ansvar att säkerställa att mottagaren har den nödvändiga kompetensen för att fullgöra uppgiften på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård. Optikern har även en skyldighet att bevaka och säkerställa kvalitén och omedelbart återkalla delegeringsbeslutet om det finns anledning.

Tänk på att en delegering alltid är tidsbegränsad och är giltig i högst ett år, varpå den måste förnyas.

Patrik Maltborg