Patrik svarar

Behöver den som delegerar en arbetsuppgift vara på plats när arbetet utförs?

Nej, kravet på hur verksamheten ska vara bemannad är inte kopplat till själva delegeringsbeslutet.

Ett delegeringsbeslut avser att bedöma mottagarens kunskap och lämplighet att utföra avsett arbetsmoment. Det ingår också visst tillsynsansvar. En delegering kan upprättas över verksamhetens gränser. Det vill säga att den som delegerar inte hör till verksamheten. Då ansvarar verksamhetschefen hos mottagaren av delegeringen för att förfarandet överensstämmer med patientsäkerheten, tillsynsansvaret faller då på verksamhetschefen. 

Det är vårdgivarens ansvar att planera och organisera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt de allmänna reglerna i hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten ska upprätthållas, här ingår att verksamheten bemannas på ett sådant sätt att nödvändig kompetens finns tillgänglig. Vad som är nödvändigt (dvs. vilka risker för vårdskador som kan förekomma) kommer variera för olika arbetsmoment, det faller tillbaka på riskanalys.

För att ta linsträning som ett exempel: Det finns risker i samband med linsträning som kan kräva tillgång till kontaktlinsoptikers kompetens då det kan uppstå en situation där ögonen behöver bedömas i biomikroskop och beslut om lämplig åtgärd vidtas. Detta är arbetsuppgifter som inte kan fullföljas om inte formellt behörig personal finns att tillgå.

Patrik Maltborg
patrik@optikbranschen.se