Optikerstudenter samarbetar med ST-läkare

Konceptet Shared Care gör att högutbildade optiker blir en resurs och en avlastning för sjukvården. I mars öppnade KI och S:t Eriks Ögonsjukhus en klinisk utbildningsmottagning, där optikerstudenter och unga medicinare lär sig att samarbeta.                                                  

TEXT OLLE BERGMAN

Shared care är en princip som bland annat innebär att sjuk- och hälsovården utgår från patienten som individ, och inte från hur sjukvårdssystemet är uppbyggt. Det innebär att patienten betjänas av ett multiprofessionellt team som tillsammans arbetar för bästa möjliga omhändertagande, behandling och uppföljning. Inom ögonsjukvården kan samarbetet omfatta allt från oftalmologer och ögonsjuksköterskor till optiker och arbetsterapeuter. (Shared Care kan också innebära ett närmare samarbete med patienter och närstående.)

Principen har, som Optik tidigare skrivit om, växt sig allt starkare inom svensk ögonsjukvård. Optiker har sedan länge utgjort ”första linjen” när det gäller att fånga upp tillstånd och sjukdomar som behöver medicinskt omhändertagande – allt från corneaskador och katarakt till glaukom och ablatio retinae. Men nu stärks samarbetet på många sätt, år för år. Regioner tar initiativ, optiker anställs på ögonkliniker, fler och fler optiker börjar forska kliniskt och så vidare. Genombrottet kom med de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen (1 september 2016) som gav högutbildade optiker tillstånd att använda diagnostiska droppar. Och numera är ett av Optikerförbundets mål att “optometrisk Shared Care ska vara etablerat 2025”.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att Karolinska Institutet nu satsar på att skapa en ny pedagogisk miljö. Den bygger på det tänkesätt som kallas interprofessionellt lärande (IPL) och har döpts till Klinisk utbildningsmottagning ögon (KUM-ö). Mottagningen kommer att bli en mötespunkt för studenter från olika utbildningsprogram. Från optikerutbildningen omfattas alla studenter – dels de som går grundutbildningen, dels magisterstudenter i klinisk optometri. Dessa optikerstudenter kommer bland annat att möta studenter som läser till sjuksköterska eller läkare, samt läkare som genomgår en specialisttjänstgöring, ST.

– Optikerutbildningen på KI går mer och mer åt det kliniska, där optiker får ett allt större ansvar för att delta i omvårdnaden av patienten, säger Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor på Optikerprogrammen. Därför har vi  helt gjort om utbildningsplanen.

Att magisterutbildningen är mer orienterad mot ögonhälsa är välkänt. Men faktum är att detta också gäller studenter som idag läser en B.Sc. på optikerprogrammet. De får lära sig mer än sina föregångare om hur man använder undersökningsinstrument som OCT, perimeter och tryckmätare, tolkar resultaten och fattar beslut huruvida ögonsjukvården ska kallas in. 

– De som går ut grundutbildningen idag har fått en gedigen genomgång av de här sakerna, säger Marika Wahlberg Ramsay.

Optiker med klinisk kunskap kommer bli allt viktigare för hälso- och sjukvården i takt med att befolkningen blir äldre. Det gäller framför allt gruppen mellan dem som är helt friska och dem som omhändertas av  ögonsjukvården.

– Optiker kommer till stor del att ta hand om ”dem i mitten” som inte behöver gå till ögonkliniken, men behöver övervakas och göra regelbundna instrumentundersökningar. De delar så att säga vårdansvaret med ögonsjukvården.

Interprofessionellt lärande, IPL, är en doktrin som tillämpas på alla utbildningar på KI. Detta är i överensstämmelse med den moderna sjukvården där team-tänkandet slår igenom inom alla medicinska specialiteter. Det är en naturlig följd av den snabba kunskaps- och teknikutvecklingen, där alla yrkespersoner behöver inrikta sig på allt snävare specialområden. 

– Många nya ögonläkare vet faktiskt inte vad optiker har för kunskaper och färdigheter. Med hjälp av IPL-utbildningen får de hjälp att stötta varandra, säger Marika Wahlberg Ramsay.

Men IPL handlar inte bara om att lära sig samordna professionella åtgärder och verksamheter – det handlar också om att bygga yrkeskulturella broar.

– Den här typen av utbildning gör att studenterna får lära av varandra och med varandra i sina olika professionella roller, säger Marika Wahlberg Ramsay. Förhoppningsvis kan det bidra till en större förståelse mellan yrkesgrupperna så att de kan jobba tätare tillsammans.

KI som medicinskt universitet skapar stora möjligheter till IPL-utbildning. Optikerutbildningen i Kalmar har inte samma förutsättningar, men utvecklar de kliniska inslagen i utbildningen. I anslutningen till det nya campusområdet vid universitetskajen finns en öppen klinik med en toppmodern instrumentpark.

– Från och med i höst – med reservation för coronanedstängningen – ska våra studenter här kunna ta emot patienter och sedan vara med och följa dem under vårdkedjan, säger Oskar Johansson, universitetsadjunkt i optometri vid Optikerprogrammet. Han berättar också att man inför framtiden planerar ett samarbete med läkarutbildningen i Linköping, där vissa studenter genomför en del av sina studier vid Länssjukhuset i Kalmar.  

Exempel på utbildningsaktivitet på Klinisk utbildningsmottagning ögon

Deltagare: optikerstudenter, ST-läkare under utbildning, specialister från S:t Eriks Ögonsjukhus (i vissa fall även sjuksköterskestudenter och läkarkandidater).
Optikerstudenterna får en lista med 10–15 patienter (retinautredning + akutpatienter).
Studenterna tar upp anamnesen och gör instrumentundersökningar, till exempel OCT, synfält, dilatering av pupill, topografi, fundusbild och bilder på främre segment. De handleds av sina lärare samt av personal från S:t Eriks ögonakut.
Studenterna presenterar resultaten för  ST-läkare som handleds av ögonspecialister från S:t Eriks Ögonsjukhus. En dialog förs om patienterna och resultaten av de olika mätningarna.
Utbildningsdagen summeras med en gemensam genomgång.