Optiker har ansvar och skyldigheter

Vad innebär arbetet som optiker? Vilka möjligheter finns? Vilka skyldigheter ingår? Det är frågor som säkert skulle få olika svar beroende på vem man frågar. Att optiker har olika inriktning på arbetet beroende på arbetsplats och intresse är naturligt. Möjligheterna är oändliga och inriktningarna är många men vissa skyldigheter ingår och är lika för alla optiker eller optikerverksamheter och där ska det inte vara någon variation på svar.

Som hälso- och sjukvårdpersonal ingår ansvar och optikerförskriften förtydligar vissa av dessa delar.   Företaget eller verksamheten måste vara registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och förändringar ska omgående anmälas. Det måste också finnas ett kvalitetsledningssystem för patientarbetet enligt patientsäkerhetslagen. Optiker ska remittera/hänvisa patienter vidare vid misstänkta sjukdomar. Detta står i Optikerföreskriften och är inte något som kan väljas bort.

Att diagnosticera är ett annat ämne som ofta ger olika svar, får optiker eller får de inte sätta diagnos på något? Diagnosticera gör en optiker vid varje patientbesök, de olika synfelen myopi, hyperopi och presbyopi är enskilda diagnoser som sätts varje dag. Blefarit, katarakt och okulär hypertension är också vanliga diagnoser som optiker träffar på relativt ofta. Diagnoser ställs efter kunskapen som i detta fall optikern har och som vid misstanke om sjukdom ska remittera vidare i de fall som kräver detta. Det är alltså inte så att krav på diagnos och remiss endast finns för de optikerna med vidareutbildning, även om de ofta har kunskapen om fler olika diagnoser.  Detta följer med när Legitimationen utfärdats, som student under utbildning och på verksamhets förlagd utbildning (VFU), praktik arbetar de under någon med en leg. optiker som är ansvarig. Det är viktigt att vi alla har kunskapen om dessa skyldigheter, hur ska annars studenterna och de nyutbildade optikerna ha vetskap om sitt ansvar.         

Den första artikeln är ett examensarbete som optiker i branschen har deltagit i. Det är en enkätstudie om varför det tillpassas så få stabila linser i Sverige? Det är ett arbete som verkligen visar på att optiker arbetar med olika inriktning, vissa arbetar inte med RGP-linser vilket andra gör ofta. Det viktiga då är att remittera eller hänvisa till optiker som är aktiva inom området som patienten har behov av. Den andra artikeln som är en länk från JOVs har undersökt relationen mellan synskärpa och kontrastkänslighet vid fyra olika ögonsjukdomar. Det är en intressant artikel och om den läses med tanke på ovan text med frågeställningen: vad kan jag utföra, vad behöver jag få hjälp med och av vem? Så blir artikeln ännu bättre och utvecklande. Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.
Trevlig läsning!

Catarina Ericson
Optiks vetenskapsredaktör

Varför tillpassas det så få stabila linser i Sverige? En enkätstudie om kontaklinsoptikers syn på RGP-linser

Introduktion och resultatdelen är intressant men även diskussionsdelen bör också läsas.

Bakgrund: Andelen stabillinstillpassningar (RGP-tillpassningar) i förhållande till totala tillpassningar är relativt låg i världen och Sverige är inget undantag. Anledningar till detta är många även om ett flertal nya RGP- linsdesigner som Orto-K och minisklerala blivit tillgängliga de senaste två decennierna. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på varför andelen tillpassade stabila linser är relativt lågt i Sverige, samt för att undersöka varför de som inte jobbar med dessa linstyper, inte gör det. Metod: En enkät med ca 20 frågor som skickades till Optikerförbundets 1550 medlemmar via e-mail, samt en intervju utfördes med en synscentralsoptiker för att få insikt i hur optiker på syncentralen ser på detta. Därefter sammanställdes och analyserades svaren. Resultat: Utav de 1550 optiker i Optikerförbundet var det 359 som besvarade enkäten. Ungefär 30% utav dessa tillpassade RGP-linser, och majoriteten jobbade inom privatägda- eller franchisebutiker. De som kände sig bekväma med att tillpassa stabila linser sa att det beror på egen erfarenhet (49%), vana (15%) och kunskap (14%). De vanligaste anledningarna som angavs av de som inte tillpassar var att RGP-linser ”finns ej i butik”, eller beror på ” för litet kundunderlag” och ”ingen efterfrågan” samt på deras ”bristande kunskap”. Det var dock flera som ställde sig positiv till RGP-linser (76%) och kunde tänka sig tillpassa dem. Slutsats: Studien visar att användningen av RGP-linser är så liten i Sverige p.g.a. bristande kunskap, saknat utbud hos butiker och för litet kundunderlag enligt optiker.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1443916/FULLTEXT01.pdf

Relation mellan synskärpa och kontrastkänslighet

Introduktionsdelen är bra och resultat och diskussionsdelen är spännande. Titta gärna lite extra på diagrammen ger en bra bild av resultatet. 

Syfte: Synskärpa (VA) och kontrastkänslighet (CS) kännetecknar olika aspekter av synfunktionen. Medan VA är ett standardtest vid rutinmässiga ögonundersökningar och kliniska prövningar ingår inte CS ofta. Vi undersökte den sjukdomasspecifika dissociationen mellan VA och CS genom att kvantifiera och jämföra förhållandet mellan dessa två mått vid vanliga ögonsjukdomar.

Metoder: VA- och CS-data samlades från 1113 personer, inklusive grupper med grå starr (n = 450), åldersrelaterad makuladegeneration (AMD; n = 232), glaukom (n = 100), retinitis pigmentosa (RP; n = 87) och normal ögonhälsa (n = 244). VA och CS mättes enligt diagrammet för tidig behandling av diabetesretinopati och Pelli-Robson-diagrammet.

Resultat: Även när VA var relativt normal (<0,3 logMAR) visade de fyra grupperna med ögonsjukdomar kvantitativt olika genomsnittliga CS-försämring i förhållande till normalt friska individer, allt från –0,01 loggenheter för grå starr till 0,23 loggenheter för RP. När hela VA-intervallet kontrollerades var motsvarande försämring i CS märkbart olika över dessa fyra grupper, vilket var minst för grå starr och gradvis sämre för glaukom, AMD och RP. För varje 1,0 logMAR-förlust av VA varierade motsvarande underskott i CS från 0,22 logCS för grå starr till 0,97 logCS för RP.

Slutsatser: Det kvantitativa sambandet mellan VA och CS beror på ögonsjukdomar. CS verkar ge värdefull kompletterande information till VA vid tidig upptäckt av ögonsjukdom och vid utvärdering av synskada.

 https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2770151&resultClick=1