leg optiker är ett hälso- och sjukvårdsyrke. Därav följer en skyldighet att arbeta enligt ett kvalitetssäkringssystem. 80% av landets optiska butiker väljer att göra detta genom att vara anslutna till Optikbranschens Kvalitetsnorm.

Optikbranschens Kvalitetsnorm är en sammanfattning av de lagar och regler som styr optikerns arbete. Den utgör en acceptabel lägstanivå och givetvis finns inget som hindrar att du överträffar normens krav.

Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter. Föreskriften gäller för den del av verksamheten som avser hälso- och sjukvård och omfattar alltså inte omfattar inte optikerverksamhetens kommersiella delar. Optikbranschens certifieringskommitté, som består av företrädare för såväl bransch genom Optikbranschen som yrke genom Optikerförbundet, har ansvar för Kvalitetsnormens utveckling.

Kvalitetsnormen är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Utveckling av kvalitetsnormen sker fortlöpande i samverkan med branschen. Normen förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet och alla är välkomna att ansluta sig. Efter utbildning sker en certifiering, vilken ska förnyas vart tredje år.

Anslutna butiker revideras regelbundet genom personligt besök. Här kontrolleras bl a rutiner och dokumentation samt att stickprovskontroller av journalföring företas. per 2015-10 har 35% av årets reviderade butiker godkänts utan anmärkning. 3% av revisionerna föranledde att certifikaten återdrogs. Övriga 62% godkändes med anmärkning.

Läs mer om Kvalitetsnormen och certifieringen HÄR

Offentliga Affärer oktober 2016

Kvalitetsnormen säkerställer bästa möjliga hjälp vid upphandling av glasögon

Landstingen ställer skall-krav på Optikbranschens Kvalitetsnorm

För den som upphandlar arbetsglasögon är stödet i en kvalitetsnorm väsentligt. Optikbranschens certifiering innebär en kvalitetsstämpel och en extern kvalitetsgarant för inköparna. 19 av landets 22 landsting bedömer att Optikbranschen, genom sin sakkunskap, kan garantera kvalitet i synundersökningen.

Butiker som är certifierade enligt nivån ”synergonomi” har personal som gått adekvata utbildningar och sitter på sakkunskap som är avgörande för en optimal arbetsglasögon-lösning. Detta innebär en ökad trygghet för anställda som behöver hjälp med glasögon. Upphandling av arbetsglasögon är en mycket komplex process där många tekniska aspekter måste beaktas. I sammanhanget har upphandlande stor hjälp av att i möjligaste mån kunna göra jämförelser gällande offertunderlagen. Certifierade butiker med arbetsmedicinskt utbildad personal vet att offerera rätt produkter vilket underlättar en sådan jämförelse.

Sammantaget ser de allra flesta landstingen ett stort antal fördelar med att endast vända sig till verksamheter certifierade enligt Optikbranschens Kvalitetsnorm i samband med upphandling av arbetsglasögon. Under hösten 2015 har näst intill samtliga landsting i Sverige valt att ställa skall-krav på anslutning i samband med pågående eller kommande upphandlingar av arbetsglasögon:

”Anbudsgivare ska vara ansluten till, och aktivt arbeta i enlighet med, Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm. Detta vidimeras med giltigt certifikat på nivå Synergonomi  vilket signerats av Optikbranschen. Certifikat ska på anmodan av upphandlaren uppvisas/insändas inom tio dagar. ”

Populärt innehåll