Mörker och snabbt försämrat seende

Nu någon vecka efter omställning från sommartid till normaltid så händer samma sak som varje år, många patienter ringer med upplevelse att synen har försämrats så snabbt. Senaste dagarna har det blivit betydlig svårare att läsa tidningen. Den ökade mängden patienter med snabb försämring av synen är något som vi alla optiker troligtvis upplever vid denna tid varje år. Det är ju inte lika lätt att läsa tidningen vid mörker utanför och med enbart ljus från taklampan som med dagsljus utanför fönstret och belysning inne. Förändringar i den omgivande miljön är ibland orsaken till försämrat seende, det är inte alltid sjukliga förändringar i ögonen som ger upplevelse av snabb synförsämring, det är en viktig sak att komma ihåg som optiker. 

Den första artikeln i detta nummer är ett examensarbete som är gjort på Linnéuniversitet och handlar om upplevelser med progressiva glasögon. Det är ett intressant ämne där det har jämförts skillnader av olika synupplevelser av progressiva glas tillverkade med freeformteknik alternativt konventionell teknik. Det är riktigt spännande att se dessa resultat, sedan kan tankarna komma om resultaten hade blivit annorlunda om testpersonerna hade haft större synfel. Att det inte var möjligt i denna studie är helt relevant och klart försvarbart men vidare studier skulle vara kul att se.

Den andra artikeln kommer från JOVs och handlar om ackommodation och aberrationer och hur de påverkar varandra. Att aberrationer kan ställa till det för att få ett bekvämt seende är känt sedan länge och att ackommodation i olika steg kan påverka aberrationer är intressant att ta del av. Båda dessa artiklar är mycket relevanta för oss som arbetar med syn och seende, denna del får inte glömmas bort i synundersökningen även om ögonbottenundersökning ska utföras.  

Det skulle vara väldigt roligt om ni som gått på KI och gjort era examensarbeten under våren både på grundutbildning och magisterutbildningen ville dela med er av dessa till era kollegor. Detta har skrivits tidigare men ännu har inte något kommit in därför är det endast examensarbeten från LNU som har publicerats här i år. Mailadress till undertecknad finns vid sidan, ser fram emot att få ta del av dessa. Året närmar sig sitt slut och med det är det snart dags för ett nytt år med nya Optometridagar och flera andra kurser. Se till att hålla koll på när anmälan är till de olika kurserna och eventen. Frågor till artiklarna finns som vanligt på optikerförbundets hemsida. Tänd en lampa och ha en trevlig läsning. 

CATARINA ERICSON
OPTIKs vetenskapsredaktör
MSc i Klinisk Optometri

Jämförelse mellan progressiva glasögonglas

Avhandling av Christer Citron

Sammanfattning
Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra upplevelsen av synfältsbredden och komforten i två olika progressiva glasögonglas med samma grunddesign, men som slipats enligt olika tekniker: Konventionell teknik och free-formteknik.

Metod: 16 personer med glasögonrefraktion inom ± 2,5 dioptrier, sfärisk ekvivalent deltog i studien. Könsfördelningen var 9 kvinnor och 7 män i åldrar från 43 till 74 år. Deltagarna fick först svara på ett antal allmänna frågor om glasögonvana mm. Därefter fick var och en testa ett par glasögon med den ena typen av progressivt glas i fem dagar, för att sen få prova den andra typen också i fem dagar. Testerna gjordes så att hälften fick börja med typ 1 och andra hälften med typ 2 utan att veta vilken man provade. Efter varje test utvärderades glasögonglasen med frågeformulär och mätning av synfältsbredden på 40 cm.

Resultat: Det var ingen signifikant skillnad mellan synfältsbredd och komfort i progressiva glasögonglas av konventionell design ”Gamma” och free-formdesign ”Gamma HD”.

Slutsats: De flesta deltagare i den här studien upplever ingen större skillnad mellan progressiva glas med konventionell design ”Gamma” eller free-formdesign ”Gamma HD” och är mycket nöjda generellt med komforten.

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1326277/FULLTEXT01.pdf

Modeller av okulära avvikelser
över synfältet under ackommodation

Vi siktade på att skapa enskilda ögonmodeller som exakt reproducerar de empiriska mätningarna av vågfrontsavvikelser över synfältet vid olika ackommodativa tillstånd och därmed ge en mekanisk förklaring till förändringarna i ögonens avvikelsestruktur på grund av ackommodation. Strukturparametrar för en generisk ögonmodell optimerades med användning av optisk designmjukvara för att redogöra för publicerade mätningar av vågfrontsavvikelser mätt för 19 individer vid 37 testplatser. Biometriska data för enskilda ögon användes som utgångsvärden och normativa data användes för att begränsa optimeringar till anatomiskt rimliga värden. Optimerade strukturella parametrar för ögonmodellerna var anatomiskt rimliga och förändrades på det förväntade sättet. Noggrannheten för att representera sfärisk aberration förbättrades avsevärt genom avslappnade anatomiska begränsningar på linsens främre yta för att kompensera för att inte inkludera gradientindexmedia.

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2748977&resultClick=1