Krav på ny tolkning av körkortsregler

Svenska Glaukomsällskapet har begärt hos EU-minister Jessika Roswall och Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 dels fullföljer ändringsarbetet i EUs gällande körkortsdirektiv från 2006, dels fortsätter förändringsarbetet av det svenska regelverket från 2010 utifrån de förslag som presenteras i Statens väg- och transportforskningsinstituts rapport 1149 från oktober 2022.

Den aktuella bakgrunden är att tusentals svenska medborgare med smärre synfältsdefekter årligen sedan 2010 på ett tveksamt sätt blivit av med sina körkort. Transportstyrelsen har återkallat körkort för personer trots att Svenska Glaukomsällskapet (en underavdelning till Sveriges Ögonläkarförening) påpekat att det saknas vetenskapligt evidens för att små asymtomatiska synfältsförändringar påverkar personens förmåga att säkert framföra fordon i trafiken.

Sverige gör en helt annan tolkning av EUs körkortsdirektiv än andra EU-länder. Flertalet länder tillåter att personer, som utreds för återkallelse av sitt körkort, även kan genomföra andra tester och praktiska körprov innan beslut fattas. Den möjligheten finns inte i Sverige.

En tidigare försöksverksamhet med körprov visade att 70 procent av de som fått sina körkort indragna klarade körproven. I Sverige är ögonläkare skyldiga att göra synfältstester på patienter med glaukom, diabetes, stroke om misstanke om påverkan av synfältet föreligger. De individer som inte uppfyller Transportstyrelsens krav på synfält anmäls till myndigheten som regelmässigt därefter återkallar körkortet utan ytterligare kartläggning.