Vetenskap: Avståndet är viktigt för seendet

Sommaren är slut och de flesta är nu tillbaka i arbete, det har varit en annorlunda sommar i mångt och mycket. Även hösten som kommer blir säkerligen också den annorlunda mot tidigare.  Normalt så brukar några av höstens vanligaste synproblem vara torra ögon beroende på mer inomhusvistelse än tidigare men också problem på nära håll som ofta beror på den mörkare årstiden.

Denna höst kommer säkert även ge dessa problem, men kanske torrhetsproblemen inte behöver öka så mycket i höst då vi gärna ska vara mer sociala utomhus. Men också de nyare besvären bland skolungdomar märks av redan nu. Under våren som var märktes fler ungdomar med synrelaterade problem, det var mest gymnasieelever och högskolestudenter, de som då fick all undervisning digitalt. De är inte konstigt att problemen uppstår när undervisningen går från lektioner och föreläsningar där ögonen hela tiden får växla mellan långt och nära håll till digitala där även läraren syns på skärmen och blicken hela tiden ska hållas på detta avstånd. Nu får fler elever vara på skolorna men det är fortfarande mycket digital undervisning. Här krävs det av oss som optiker att vid undersökningen ha tid och möjlighet att verkligen få ackommodationen att slappna av så att inte glasögon för myopi ordineras när det inte är behovet.

Även examensarbetena under våren blev annorlunda än tidigare, det var väldigt få som hade möjlighet att göra ett kliniskt och praktiskt arbete, de flesta blev litteratur- eller enkätstudier. I detta nummer är det två stycken examensarbeten som båda två är mycket relevanta med tanke på problem som vi kommer se hos unga personer i vår närtid. Det första arbetet är en enkätstudie till högskolestudenter om egenvård vid ögonbesvär, där frågan var vilken kunskap som finns och hur den sökts. Det andra är ett examensarbete som genom en litteraturstudie har undersökt närarbetets effekt på ackommodationen hos prepresbyopa individer, även detta arbete är högaktuellt i dagens samhälle.   

Att lösa synrelaterade problem är alltid en individuell åtgärd men alla mår bra av att påminnas om avståndet. Vi blir hela tiden påminda om att hålla avståndet, sådana skyltar finns strängt taget överallt. De kan även påminna om att låta blicken växla avstånd, för en sak som är viktig under dessa tider är att låta blicken få variera avstånd mellan långt håll och nära.  Var rädda om varandra och tänk på avståndet även för synens skull, trevlig läsning.

Carina Ericson

Enkätundersökning om behandling av ögonbesvär

Bakgrund och resultatdelarna är mycket intressanta. Även sammanfattningen är läsvärd och tänk på detta när du träffar patienter. 

Sammanfattning:
En studie om hur yngre personer med ögonbesvär åtgärdar symtom och deras medvetenhet kring behandling

Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, personer med ögonbesvär åtgärdar dessa. Syftet var även att undersöka vilken medvetenhet som finns gällande egenvårdsåtgärder samt att ta reda på hur personerna får sin information om behandling. En webbaserad enkät skickades ut till studenter på utvalda utbildningar på Linnéuniversitetet och publicerades på en gemensam programsida för utbildningen. En stor del av enkäten baserades på den svenska versionen av Ocular Surface Disease Index, OSDI. Av de 41 deltagarna som deltog upplevde tre fjärdedelar ögonbesvär och utav dessa var det tre fjärdedelar som behandlade sina ögonbesvär. De vanligaste behandlingsalternativen var ta pauser från skärmarbete, använda ögondroppar vid behov samt gnugga ögonen. Majoriteten av deltagarna upplevde ögonbesvär och enligt resultatet hade gruppen med ögonbesvär en hög prevalens i denna studie jämfört med tidigare studier. Resultatet visade att de flesta av deltagarna använde någon typ av egenvårdsåtgärd för sina ögonbesvär och att det fanns en viss medvetenhet kring behandling för ögonbesvär. Den största andelen deltagare som hade sökt efter information om behandling för sina ögonbesvär hade fått den via en optiker

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/09/behandling-av-ogonbesvar.pdf

Närarbetets effekt på ackommodationen hos förpresbyopa individer

Ackommodationen är komplex rekommenderar därför att läsa allt, det finns många olika resultat att ta till sig av. Bakgrund och resultat är intressanta delar.

Sammanfattning:
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur datorskärm, mobilskärm, VR-headset och läsning på papper påverkar ackommodationsresponsen, ackommodationsamplituden, den ackommodativa faciliteten och den relativa ackommodationen. Fem olika studier analyserades och jämfördes för att observera förändringar i ackommodationsresponsen, ackommodationsamplituden, relativa ackommodationen samt ackommodativa faciliteten. Sökning i databaserna PubMed, OneSearch samt Google gjordes och sedan filtrerades sökresultaten till studier som undersöker ackommodationen före och efter närarbete. I resultat sågs att en gemensam mätmetod för alla studier var ackommodationsresponsen, som varierade mellan studierna. Tre av studierna visade ingen statistiskt signifikant förändring i ackommodationsresponsen, samtidigt som en studie visade en statistisk signifikant ökning i underackommodation och en annan visade en statistiskt signifikant ökning i överackommodation. Hur ackommodationsresponsen påverkas går inte att svara på utifrån de fem studierna, med anledning att resultaten är olika i respektive studie. Fler och större studier om ackommodationen och lästiden behövs, för att få en mer övergripande bild om hur ackommodationen påverkas av närarbete.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/09/individer.pdf