Åldrande befolkning och ökat behov av ögonvård

Ökat välstånd, mer hälsosamma livsstilar, samt tekniska och medicinska framsteg får människor att leva allt längre. Samtidigt är barnafödandet på nedåtgående, där antalet födda barn i Sverige var lägre 2023 än under något av de föregående 20 åren. Matematiken bakom dessa parallella utvecklingar är enkel: ökande medellivslängd kombinerat med sjunkande födelsetal innebär en allt äldre befolkning.

Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos förväntas Sveriges befolkning öka med knappt tre procent mellan 2024 och 2035. Under samma period beräknas antalet svenskar som är över 65 år öka med 15 procent och antalet över 80 år väntas växa med 34 procent. 

Den åldrande befolkningen kategoriseras ofta som en så kallad ”megatrend”, en långvarig omvärldsutveckling som får stora konsekvenser för flera olika områden i samhället. På samhällsnivå kommer det bland annat innebära ett stort tryck på pensionssystemet, när en allt färre människor i arbetskraften ska försörja en alltmer talrik skara pensionärer. 

Men det demografiska skiftet kommer också att få en stor påverkan på vården. För trots att morgondagens äldre sannolikt kommer att vara friskare än dagens förväntas utvecklingen ändå föra med sig ett ökat vårdbehov, inte minst vad gäller ögonvård. Globalt uppskattas antalet människor med ålderssynthet och avståndssynnedsättning öka med över 60 procent mellan 2020 och 2050. Om det nuvarande pensionssystemet ska bevaras intakt kan det samtidigt kräva att fler arbetar allt längre upp i åldrarna, vilket ställer ytterligare krav på ögonhälsan.

Detta pekar mot att optikers roll i samhället blir allt viktigare, i takt med att efterfrågan ökar när en större del av befolkningen väntas behöva söka hjälp för åldersrelaterade synfel. Optiker kommer fortsätta behövas för att identifiera och behandla dessa tillstånd, samt förse allt fler äldre med lämpliga hjälpmedel för att bibehålla en god synförmåga. 

För att framgångsrikt möta det växande behovet av ögonvård krävs aktiva insatser av branschens aktörer. Detta utifrån två nyckelaspekter: dels blir kompetensförsörjning en nyckelfråga för hela branschen, i ett samhälle som i allt högre utsträckning präglas av en branschövergripande kamp om arbetskraft. Den andra nyckelfrågan blir hur man lyckas implementera nya innovationer, både vad gäller nya medicinska och teknologiska lösningar. 

David Andreasson
Kairos Future