Optikerförbundets medlemsenkät

Värdefulla insikter
styr arbetet framåt

I juni 2020 genomförde Optikerförbundet en medlemsenkät. Hela 231 medlemmar svarade på enkäten, vilket motsvarar 24 procent av medlemmarna. Här nedan följer en sammanfattning av förbundets analys av enkäten med kommentarer av ordförande Rune Brautaset.

Text Jenny Sandh

Respondenterna fick associera, rangordna, värdera och motivera sina svar. På så sätt har Optikerförbundet fått värdefulla insikter om medlemmarnas värdering och tankar av det arbete som utförs. Styrelsen har genomfört en djupanalys av enkätsvaren och ringat in de frågor som medlemmarna lyft fram som prioriterade. De tre högst prioriterade områden som medlemmarnas svar visar är utbildning, främjandet av yrket samt kompetensutveckling. 

Du hittar en sammanställning av enkätsvaren på Optikerförbundets hemsida, www.optikerforbundet.se.

I Optikerförbundets uppdrag ingår att förbundet , genom utveckling av yrkesrollen, ska verka för högsta möjliga patientsäkerhet. I uppdraget ingår även att utöka leg. optikers roll inom shared care. 

En av de åtgärder som Optikerförbundet vidtagit för att värna om optikernas roll är verifierade kompetenser. Verifierade kompetenser möjliggör för leg. optiker att visualisera för allmänheten, kolleger samt övrig sjukvård sin specialistkompetens. Möjligheten att ansöka om verifierade kompetenser är en medlemsförmån som ingår i medlemsavgiften.

Utifrån medlemmarnas svar på frågor gällande verifierade kompetenser har styrelsen identifierat behovet av utökad information.  Som ett steg i arbetet att öka kunskapen kring verifierade kompetenser har Optikerförbundet fått möjlighet att spela in ett avsnitt i Optikerpodden. Avsnitt 21 svarar på flera av de frågor om verifierade kompetenser som medlemmarna ställt i enkäten.

Svar på frågor gällande CET poäng visar att medlemmarna har en splittrad åsikt gällande detta. Styrelsen kommer att arbeta djupare med att analysera detta.

Medlemmarnas enkätsvar visar en viss osäkerhet hos medlemmarna om vad Optikerförbundets uppdrag faktiskt är. För att förtydliga detta valde vi att fråga ordförande Rune Brautaset.

Vilka är Optikerförbundets visioner och mål?
–Vår vision är att verka för världsledande syn- och ögonvård. I det ligger att vi dels måste se till att optikers kompetens blir mer känd så att befolkningen uppmanas att i första hand gå till oss optiker när de har problem som kan relateras till synen, dels också att vi ska jobba för att optiker används som primärvårdsinstans. Med primärvårdsinstans avser vi att optiker involveras i till exempel diabetesscreening, glaukomuppföljning eller uppföljning av riskgrupper för glaukom. Detta är i linje med myndigheternas intentioner men har inte implementerats.

Varför är shared care viktigt för optiker?
– För optiker är det ett erkännande av den kompetens vi besitter. Viktigast är dock shared care för patienterna och samhället, genom att vård kan erbjudas lokalt och nära i tid, samt att vårdkedjan utnyttjas mer effektivt. Optiker tar hand om de patienter de har kompetens för och det som är behandlingskrävande skickas vidare till ögonläkare. Per idag ska vi, enligt Optikerföreskriften, skicka alla med misstänkta sjukliga förändringar vidare till ögonläkare – vi tycker att vi själva kan följa många av dessa patienter och endast skicka vidare de som är i behov behandling/åtgärd.

Hur arbetar Optikerförbundet med arbetsmiljöfrågor som arbetstid och lön osv?
– Dessa frågor är fackliga frågor och enligt våra stadgar så ska vi inte jobba med vare sig dessa frågor eller kommersiella frågor.

Kan du nämna några av de ”milstolpar” som Optikerförbundet arbetat med som du känner har varit viktigt för optikerbranschen?
– Går vi långt tillbaka i tid så har förbundet drivit frågan om att få legitimation (blev legitimationsyrke 1964). Vidare arbetade vi för att utbildningen skulle bli högskoleutbildning (blev det 1994). På senare år har vi arbetat med frågan att få tillgång till diagnostiska droppar – ett arbete som tog nästan tio år att driva genom.

Vem är Optikerförbundet till för?
– Vi är till för alla optiker. Oberoende om man har tilläggsbehörigheter som kontaktlinsbehörighet eller rekvisitionsrätt så ska förbundet tillvarata alla optikers intressen gentemot branschen, myndigheter och samhället. Som hälso- och sjukvårdspersonal är alla vi optiker skyldiga att hålla oss uppdaterade. Optikerförbundet ska här vara ett stöd genom att vi erbjuder kurser, verifiering av kompetenser och Optometridagarna så att vi underlättar för våra medlemmar att hålla sig uppdaterade.