Ökat tryck på höjd trafiksäkerhet

Att bilförare har god syn kan tyckas vara en grundläggande faktor för hög trafiksäkerhet. Men det enklare syntest som görs i samband körkortsansökan följs aldrig upp, trots att det är väl känt att synen försämras och behöver korrigeras i takt med stigande ålder. Sedan 2015 har Optikbranschen tillsammans med bland andra trafiksäkerhetsorganisationen, NTF, drivit frågan om att, likt de flesta andra EU-länder, införa obligatoriska uppföljande syntester för att höja trafiksäkerheten. Sakta men säkert börjar arbetet bära frukt.


TEXT MICKE JARESAND

För att lyckas med en förändring av körkortsvillkoren är det avgörande att det finns ett brett politiskt stöd. Riksdagens Trafikutskott som äger den här typen av frågor har därför varit en naturlig målgrupp att tala med.

– Övergripande kan sägas att det idag finns ett brett politiskt intresse för frågan och många håller med om att regelbundna synkontroller vore klokt. Vårt problem inom politiken är snarast att frågan är alltför liten för att få en egen rubrik, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. 

Men kontakterna med ledamöterna i Trafikutskottet har lett till flera motioner om regelbundna synkontroller.

– Tack vare motionerna har Trafikutskottet tagit upp frågan i sitt årliga Trafiksäkerhetspolitiska betänkande de senaste tre åren. Formuleringen har succesivt skärpts, dock inte ett renodlat tillkännagivande, alltså när Riksdagen beordrar regeringen att agera. Detta är inte så förvånande givet frågans relativa litenhet.

Under 2019 har intensiteten ökat och det har skrivit flera så kallade kommittémotioner. Dessa innebär att ett partis samtliga ledamöter i ett visst utskott skriver en gemensam motion där man framför för partiet viktiga frågor man önskar driva i utskottsarbetet och förslag till riksdagsbeslut. Dessa viktas betydligt starkare än enskilda motioner, som skrivs av enskilda ledamöter.

– Kommittémotioner från C, KD och SD har lämnats in under årets allmänna motionstid. Dessutom har det kommit in sex enskilda motioner från bland annat M, S och MP. Bredden är viktig. Att det skrivs motioner från såväl regerings-, samarbets- och oppositionspartier skickar en signal om enig riksdag till ministern och ökar trycket på den politiska ledningen att ta sig an frågan och tillsätta en utredning, säger Fredrik Thunell.

För att öka insikten om behovet av regelbundna synkontroller har Optikbranschen och NTF vid ett par tillfällen hållit informationsmöten med Trafikutskottets ledamöter. Vintern 2018 gavs ledamöterna också tillfälle att i verklig stadstrafik köra bil med synen nedsatt till 0,5. Bilen var en trafikskolebil med dubbelkommando, så allt gick säkert till, men det var en lätt chockartad upplevelse för de riksdagsledamöter som deltog

Samma vinter genomfördes en namninsamling i sociala media som hav 3 000 underskrifter. Dessa överlämnades av NTF till Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid möte tillsammans med Optikerförbundet och Synoptik som aktivt engagerat sig i frågan genom sitt samarbete med Bilprovningen i genomförandet av den årliga Synbesiktningen, se artikel här intill. 

– Överlämnandet av namninsamlingen gav tillfälle för en diskussion med ministern om frågan. Han var inte främmande för förslaget om regelbundna synkontroller, men betonade bristen på evidens för att detta skulle få ner olycksstatistiken. Detta har dock inte hindrat tidigare regleringar, exempelvis då förbud mot användande av mobiltelefon i samband med bilkörning infördes 2018, säger Fredrik Thunell.

För att ge ytterligare tyngd åt frågan uppvaktades flera fackförbund och branschorganisationen Sveriges Bussföretag under hösten 2017 och våren 2018. Dessa möten ledde bland annat till att Kommunal och Bussbranschen gjorde en formell begäran till infrastrukturministern om en statlig utredning där frågan om regelbundna, obligatoriska synkontroller skulle utredas.

– Det här vägde sannolikt mycket tungt. Kommunal är det största fackförbundet och samlar flera yrkesområden som har trafiken som sin arbetsplats. Sveriges Bussföretag är en del av Transportföretagen. Vår ambition var att även få med SEKO samt Transport. Dessa båda fackförbund stödde frågan i sak men hade lite svårt att komma loss så till slut fick vi släppa dem. Kontakterna pågår dock fortfarande, säger Fredrik Thunell.

I oktober i år skrev Transportföretagen, en mycket skarp debattartikel i Dala-Demokraten där man efterlyser regelbundna synkontroller av privatbilister. Detta visar att man nu tagit frågan ett steg högre i sin organisation, alltså ovanför en enskild branschförening, och gjort det till en central fråga för hela organisationen.

– Detta initiativ ser vi som mycket positivt för de framtida kontakterna med regeringen, säger Fredrik Thunell.

Under våren 2018 påbörjade Transportstyrelsen ett uppdrag om att se över synkraven för körkort. Översynen skulle vara klar under 2019 men har blivit förlängd och ska vara klar våren 2020 och handlar dels om generella synkrav, dels om synfält. Optikbranschen har tillsammans med ett antal övriga intressenter fått möjlighet att delge sina synpunkter till utredarna och förslaget om regelbundna synkontroller har då fått stöd av exempelvis Arbetsmiljöverket, Svensk Cykling, If, NTF och Sveriges Bussföretag. Även Polisen välkomnar alla initiativ som kan bidra till en säkrare trafik, däremot kan man som myndighet inte ta aktiv ställning för en sakfråga som denna.

– Nyligen fick vi besked att tjänstemännen inte avser att formulera ett förslag till lagstiftning i samband med att rapporten färdigställs. Detta är mycket förvånande; normalt ska sådana initiativ komma från myndigheterna, men i detta fall hänvisar man istället till politiken. Innebörden av detta är höljt i dunkel, säger Fredrik Thunell.

Parallellt med arbetet mot politiker och fackliga organisationer har det även etablerats kontakt med ett stort antal ansvariga tjänstemän inom både regeringskansliet och de myndigheter, Transportstyrelsen och Trafikverket, som ansvarar för körkortstillstånd och trafiksäkerhetsfrågor.

– Det här arbetet handlar om att sprida kunskap bland de som de facto ska jobba med frågan. Insikten om synen och synkraven är förvånansvärt låg i de här kretsarna och vi har därför arbetat intensivt med att få upp kunskapen om hur viktig synen är för trafiksäkerheten, fortsätter Fredrik Thunell.    

I februari 2020 står Sverige som värd för en global trafiksäkerhetskongress. Sverige har en stark position i världen när det gäller framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete. Men under de senaste åren har vi kommit längre från den så kallade Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. 2018 ökade antalet trafikdöda med 30 procent jämfört med året innan.

– Detta kan skapa förutsättningar för att ministern i samband med kongressen vill visa initiativkraft genom att höja blicken bortom säkra fordon och vägar, och även beakta föraren. Allt fler talar om begreppet ”fit to drive”, det vill säga att föraren är fysiskt kapabel att köra säkert? Sverige är ett av få länder i EU som inte regelbundet kontrollerar detta, säger Fredrik Thunell. Sammanfattningsvis kan man säga att det politiska trycket nu börjar bli väldigt stort, vilket ökar sannolikheten att regeringen väljer att förekomma hellre än att förekommas. Om något ska hända är det inte osannolikt att det sker i hyfsad närtid.

Synbesiktning för säkrare vägar

För elfte året i rad genomförde Synoptik i samarbete med Bilprovningen den årliga Synbesiktningen av Sveriges bilförare. Över 3 000 bilförare runt om i landet erbjöds att testa sin syn i samband med att de besiktigade bilen. Optik besökte två av Synoptiks medarbetare som under dagen jobbade vid Bilprovningen i Visby.

Elisabeth Pitkänen tvekade inte när hon blev erbjuden att få sin synförmåga på långt håll testad. Och avståndsseendet var inte helt perfekt.

– Jag har faktiskt tänkt på att det blivit lite sämre den sista tiden. Jag hade antagligen gått till optikern förr eller senare, men det här var ju ett utmärkt tillfälle att få bekräftat att jag behöver ordna med detta, säger hon.

Under tiden optikerassistent Agnes Melin hjälper Elisabeth Pitkänen tillrätta passar optiker Louise Norlin på att kika på hennes glasögon. 

– Det är ett bra tillfälle att se att glasögon inte har några defekter eller om de kanske behöver justeras. Vi kan ge dem som kommer hit goda råd som inte bara har med bilkörningen att göra, säger hon.

Den samlade statistiken för de tio år som Synbesiktningen genomförts visar att var sjätte bilist har trafikfarlig syn vilket innebär att de börjar se oskarpt redan på två meters avstånd och därför utgör en direkt trafikfara. Var tionde bilist har fått så försämrad syn att de inte skulle få körkortstillstånd om de ansökte om det idag.

– Många är översynta utan att veta om det. De är medvetna om att de inte ser perfekt men tycker inte det spelar så stor roll eftersom de oftast kör vägar som de är vana vid. Och, visst har de kanske koll på väg-
skyltar och hastigheter, men risken är stor att de i tid inte ser barnet eller hunden som oväntat springer ut på vägen, säger Louise.

Christian Molin tillhör dem som inte har upplevt några problem med avståndsseendet. Däremot tycker han det börjar bli lite besvärligt med läsandet och när han jobbar framför datorn. Synundersökningen bekräftar att han inte är översynt.

– Som gammal spanare vid Polisen borde jag ju ha bra syn, säger han och skrattar. Numer sitter jag dock mest framför datorn och  där har jag upptäckt att synen inte är lika skarp längre.

Louise och Agnes tipsar om att det kanske vore läge för Christian att genomgå en fullständig synundersökning för att se om han skulle kunna bli hjälpt av terminalglasögon eller närprogressiva glas.

– Det låter bra, säger han. Nöjd med att både synen och bilen passerade årets besiktning utan anmärkning.

TEXT OCH FOTO MICKE JARESAND