Vetenskap 1 2021: Förändrade metoder under nya året

Nytt år med nya utmaningar och en förhoppning om att livet och arbetet kan återgå till det mer normala. Detta bör kunna ske om smittspridningen minskar efter att vaccinationerna mot Covid 19 har genomförts i större utsträckning. Men vi kan även hoppas att smittspridningen som varit och fortfarande är har gett oss alla viktiga kunskaper om hygien. Visst är det positivt att många andra sjukdomar har minskat i spridning under förra året och det vore bra om alla kunde fortsätta att ha detta i åtanke. 

Troligtvis kommer det vara vanligare att se både visir och munskydd i samhället framöver, men också inom vår bransch tror jag att dessa kommer att användas även i framtiden. 

Även om vi går mot lite friare tider så kommer Optometridagarna i år att ges digitalt och detta är verkligen ett spännande sätt.  Under dessa dagar kommer att ni ha till gång till föreläsningarna men även utställningar av leverantörer och mötesplatser att träffa kollegor på och allt detta digitalt via inloggningen. Glöm inte bort att anmäla till dessa spännande dagar.                   

Förra numret av Optik innehöll artiklar om Covid 19 och vilka symptom det kan ge som berör ögonen, men också när under sjukdomsperioden som de uppstår. I detta nummer går vi vidare med artiklar som berör vanliga sjukdomar som vi ofta träffar på.  

Den första artikeln handlar om glaukom och kontrastseende och hur resultat av kontrastseendetest kan användas vi gradering av glaukom och i vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Den andra artikeln handlar om AMD där olika biomarkörer tex. Fenylalanin och Tyrosin har undersökts för att se vad som kan påverka utvecklingen av AMD.  

Båda dessa ämnen är viktiga för oss varje dag i vårt arbete och att ha en bredare kunskap om de olika sjukdomarna vi möter i arbetet gör det ännu mer intressant. I dagsläget är det också så att många av våra patienter har skjutit på olika undersökningar både hos oss optiker men även besök hos ögonläkare. Det innebär att vi troligtvis kommer att upptäcka fler förändringar när patienterna börjar gå på undersökningar igen. 

Frågor finns som vanligt till dessa artiklar på Optikerförbundets hemsida de benämns med Vetenskapen nr 1 2021. Där finns nu också en SOFEP kurs som undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer att anmäla sig till mer information finns där.

Catarina Ericson

Artikel 1 
Spaeth / Richman kontrastkänslighet vid gradering av glaukom 

Bakgrunden är mycket läsvärd och resultatdelen är mycket intressant. Men även metod del och sammanfattning bör läsas för helheten. 

Sammanfattning

Syfte: Att undersöka kontrastkänslighetsåtgärder i ögon med måttlig till allvarligt glaukom.

Studien inkluderade 50 ögon hos 47 pseudofakiska patienter med måttligt eller allvarligt glaukom som sågs i ett tertiärt centrum från 2017 till 2020. Bedömning av kontrastkänslighet med Spaeth / Richman kontrastkänslighetstest (SPARCS) test och Pelli-Robson (PR) -diagrammet jämfördes i ögon med genomsnittlig avvikelse på (MD) <–12 decibel (dB) och> –20 dB (grupp 1), MD <–20 dB och> –30 dB (grupp 2) eller MD <–30 dB (grupp 3). Multivariat regressionsanalys användes för att analysera sambandet mellan synfält MD och SPARCS / PR-poäng och olika kliniska variabler, inklusive ålder, diagnos och logMar synskärpa.

PARCS totala poäng och kvadratsmässiga poäng var signifikant olika i alla kvadranter, medan centrala poäng och PR-kontrastkänslighet var likartade för alla grupper. De totala SPARCS-poängen förutspådde förändringen i MD med minimal association av andra kvadrantiska eller PR-poäng. Totala SPARCS-poäng på <45 och <38 förutspådde allvarligt glaukom med MD-korsning –20 dB respektive –30 dB. LogMars synskärpa korrelerade inte med något kontrastkänslighetsmått eller kliniska variabler i denna studie. Den totala SPARCS-poängen kan användas vid gradering av glaukom och svårighetsgrad och för att bedöma synfunktion i ögon med allvarligt glaukom.

Länk  https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2772098&resultClick=1 

Artikel 2
Metabolism vid åldersrelaterad makuladegeneration: En systematisk granskning

Hela artikeln är mycket intressant och bör läsas men resultatet kan man gärna lägga på minnet. 

Sammanfattning

SYFTE. Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en av de främsta orsakerna till blindhet bland äldre, och den exakta patogenesen av AMD är fortfarande oklar. Syftet med denna översyn är att sammanfatta potentiella metaboliska biomarkörer och risker för AMD som kan underlätta riskprognoser och kliniska diagnoser av AMD.

METODER. Vi fick relevanta publikationer av metabolomikstudier på människor genom att systematiskt söka i MEDLINE (PubMed) -databasen före juni 2020. Studier inkluderades om de utförde masspektrometri eller kärnmagnet resonansbaserad metabolomikmetod för människor. Dessutom bedömdes AMD från fundusfoton baserade på standardiserade protokoll. Metabolismanalysen utfördes med MetaboAnalyst 3.0.

RESULTAT. Tretton studier ingick i denna översyn. Upprepade identifierade metaboliter inklusive fenylalanin, adenosin, hypoxantin, tyrosin, kreatin, citrat, karnitin, prolin och maltos har möjligheten att vara biomarkörer för AMD. Validering av biomarkörspanelerna observerades i en studie. Dysregulering av metaboliska vägar involverar lipidmetabolism, kolhydratmetabolism, nukleotidmetabolism och aminosyrametabolism, som kan spela viktiga roller i utvecklingen och utvecklingen av AMD.

SLUTSATSER. Denna översikt sammanfattar de potentiella metaboliska biomarkörerna och vägarnarelaterade till AMD, vilket ger möjligheter för konstruktion av diagnostiska eller prediktivamodeller för AMD och upptäckten av nya terapeutiska mål.

Länk https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2772061&resultClick=1