Vetenskap 7: Det är viktigt att veta och inte bara tro

Vad tiden går fort. Hösten är här och arbetet går på högvarv. Nu märks det att landet har öppnat upp och patienterna kommer och fyller våra tidböcker igen, det är härligt. Men nu träffar vi även på de patienter som borde ha kommit för länge sedan men skjutit på besöket och undersökningen för rekommendationerna har varit att avstå ej nödvändiga besök av något slag. Frågan är då hur vet allmänheten om besöket och undersökningen är nödvändigt eller kan skjutas in i framtiden. Det är ju lätt att googla på symptomen och bekymren som finns och resultatet blir ofta det som var misstanken för så tolkas ofta texten.

Under en vecka hade jag tre patienter som kom för undersökning och de uppgav att synen blivit sämre sedan flera månader. Alla trodde att det var efterstarr, de är alla starropererade under senaste åren och hade googlat fram att efterstarr är relativt vanligt att få ett tag efter operationen och är lätt att åtgärda. Därför var inte synförsämringen som kommit ganska snabbt något att oroa sig för och undersökning upplevdes inte som brådskande. Undersökningarna av ögonbotten visade snabbt att det var våt AMD för alla dessa personer. Den som väntat längst tid var åtta månader och den med kortast tid var fem månader, det är inte bra, behandling vid AMD ska påbörjas så snabbt som möjligt för bästa prognos och inte skjutas på framtiden. Alla får nu behandling men med varierat resultat och olika prognoser. Tyvärr kommer det säkert dyka upp fler personer som dessa, som varit duktiga och avstått besöken under pandemin men fått bestående men istället. Då gäller det att vi vet och inte tror.  

I detta nummer finns två helt nya artiklar de publicerades båda i september 2021. Den första handlar om hur retinala artärers placering i papillen kan påverka progressionen av synfältspåverkan vid glaukom. Det är en riktig intressant artikel som visar att det inte bara är hur hela kärlträdet är placerat som är viktigt och ska bedömas utan även vilken artär som påverkar mest. Den andra artikeln handlar om den naturliga bakteriefloran som finns på ögats yta hos grupper av personer med diabetes mellitus (DM), torra ögon var för sig och även i kombination med varandra och sedan en kontrollgrupp. Den ger oss underlag att också vara uppmärksamma på den kombinationen. Dm ska vi alltid vara uppmärksamma på men denna artikel visar att även tårfilmen påverkas av denna. Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.

CATARINA ERICSON

Artikel 1
Relationen mellan positionen av retinala artärer i papillen och progression av glaukomatös synfältspåverkan

Hela denna artikel är läsvärd och ger så bra sammanfattning att den absolut ska läsas i sin helhet.

Sammanfattning:
Syfte: Att undersöka om strukturella parametrar i näthinnan, inklusive positionerna för papillen och större näthinneartärer, påverkar glaukomatös progression av synfältet (VF).
Metoder: I denna kohortstudie inkluderades 116 ögon av 73 patienter med primärt öppenvinkelglaukom (POAG). VF mättes med hjälp av Humphrey Field Analyzer 24-2-programmet och VF delades in i sju sektorer enligt motsvarande papillvinkel. Genomsnittlig totalavvikelse (TD) beräknades inom varje sektor. Positioner för större näthinneartärer i superotemporala och inferotemporala områden avgjordes genom att identifiera de punkter där retinalartären skär cirkeln med en diameter på 3,4 mm runt papillen. Förhållandet mellan sektoriell TD VF -progressionshastighet och åtta variabler bl.a ålder, medelvärde och standardavvikelse för intraokulärt tryck under observationsperioden undersöktes.
Resultat: De viktigaste resultatmåtten var sambandet mellan strukturella parametrar i näthinnan och glaukomatös progression av VF. Den övre retinalartärens vinkelposition var positivt associerad med sektoriella TD -progressionshastigheter i två centrala sektorer i det nedre hemifältet, vilket antyder snabbare VF -progression där övre retinalartärvinklar är smala.
Slutsatser: Progressionen av den nedre VF var associerad med den övre retinalartärens vinkelposition i denna studie av POAG.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2777887&resultClick=1

Artikel 2
Microbiota på okulära ytan hos diabetiker med torra ögon

Även denna är mycket bra som helhet, bakgrund, resultat och diskussionsdelarna får inte missas 

Sammanfattning:
Syfte: För att undersöka okulära ytans (OS) kommensala bakterieprofiler hos patienter med diabetes mellitus (DM) och torra ögonsjukdomar (DED).
Metoder: I föreliggande studie indelades försökspersoner i fyra grupper: 37 till diabetiker med torrögonsjukdom (DM med DED) -grupp, 22 till diabetes (DM)-gruppen, 34 till gruppen med endast torra ögon (DED), och 22 till kontrollgruppen. Tårvätska samlades upp med Schirmers testpapper. 16S ribosomalt ribonukleisktsyra (rRNA) gensekvensering användes för att analysera den bakteriella mikrobioten.
Resultat: DM med DED -gruppen visade den högsta operativa taxonomiska enheten (OTU) i antal och alfa-mångfald och den mesta skillnaden i beta -mångfalden. De visade betydande skillnader mellan grupperna. Dessutom DM med DED -gruppen och kontrollgruppen visade fyra unika gensläkter, respektive. Oklassificerade Clostridiales och Lactobacillus var de kärnmikrobiotiska delarna i DM med DED -gruppen, i DM-gruppen och DED- gruppen, men inte i kontrollgruppen.
Slutsatser: I den aktuella studien visade våra resultat att patienterna i DM med DED -gruppen hade en mer komplex och omfattande mikrobiell sammansättning på okulära ytan. Så vitt vi vet är detta den första studien.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2021/11/i1552-5783-62-12-13_1631687434.87448.pdf