Vetenskap 3 2021

Det nya ovana är snart det normala vana sättet

Optometridagarna digitalt har nu genomförts och vi hoppas att ni var nöjda med arrangemanget. De som har svarat på enkäten som skickades ut visar på det.  Det är spännande att se att det är så många som vill fortsätta att ha digital kongress, det är nästan hälften som önskar digitalt och hälften som vill ha en fysisk kongress. 

Snart är det nya ovana det normala och det är spännande att se hur flexibla vi människor ändå är. De digitala mötena är nu standard och nya ord som zoomtrötthet finns i vår vokabulär, ännu finns det inte några vetenskapsartiklar om detta, men det finns andra ord som har ökat i användning de senaste månaderna.       

Munskydd, ansiktsmask eller andningsskydd det är några av de ord och produkter som vi under senaste tiden diskuterat och ökat användningen av. Dessa användes tidigare mest i Asien eller hos oss inom vården. Såg vi någon på stan med ett munskydd på sig så reagerade vi direkt, eller i varje fall så gjorde jag det. Nu ser vi dessa produkter som normalt förekommande i vår miljö. Frågan är hur dessa skydd påverkar oss? Kan de användas hur mycket som helst eller är det bra att vara utan dem ibland? Här är två nya artiklar som har undersökt hur ögonen påverkas av att vi bär ansiktsmasker.

Den första är en artikel där de har studerat hur ögats yta påverkas vid användning av ansiktsmask. I denna studie ingick personer både med och utan torra ögon. Det är intressant att se hur produkter   vi använder för att skydda oss också kan ha annan verkan eller kanske vi ska kalla det biverkan här. Hur som helst är det viktigt att vi är uppdaterade på detta nu när skydden ökar och vi kan alltså förvänta oss en del av dessa förändringar hos vissa av våra patienter.   

I den andra har det undersökts med OCT-angio hur retinas vaskulära genomsläpplighet påverkas vid träning med ansiktsmasker och utan.  Här har använts två olika skydd, i studien är det alltså tre grupper en utan mask, en kirurgisk mask och en tätare mask. Det är intressant att läsa denna studie och har man provat att springa eller gå snabbt med ett munskydd på sig så känns resultaten rimliga. När man har läst dessa artiklar blir frågan när munskydd ska bäras ännu viktigare. Är det rådande att ensamåkande använder munskydd i bilen? Ska de användas ständigt, även ute i skogen på en ensampromenad?  Frågor finns men skydd ska alltid användas vid nära kontakt och trängsel med människor.  

Nytt är också att SOFEP-kurser planeras in på webben. Första kursen om att undersöka barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation är planerad till 12 april och senare kommer även kursen om remisser att ges digitalt, även digitala kurser är på väg att bli en nya vana. Frågor till dessa artiklar finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.

Catarina Ericson 
OPTIKs vetenskapsredaktör 
MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. 
e-post: catarina@c-optik.se

Artikel 1
Ansiktsmaskrelaterade förändringar på ögats yta under COVID-19 Pandemin: En klinisk, in ivo konfokalmikroskopi och immuncytologistudie

Läs hela artikeln och glöm inte bort att titta på bilderna som visar vad som sker vid användandet av ansiktsmask. 

Sammanfattning:
Syftet med denna studie var att beskriva förändringar på ögats yta relaterade till användningen av ansiktsmask (FM) med hjälp av kliniska tester, in vivo i konfokalmikroskopi (IVCM) och cytologi (IC) samt att undersöka det torra ögon-relaterade livskvalitetsresultatet (DEQS).

Sextiosex patienter med torra ögonsjukdomar (DED) och 62 friska försökspersoner (grupp 2) registrerades. Grupperna delades in i: grupperna 1A och 2A: <3 timmar FM bärtid; grupperna 1B och 2B: 3 till 6 timmar; och grupperna 1C och 2C:> 6 timmar. Patienter genomgick DEQS-frågeformulär, uppbrytningstid (MEN), Schirmer-test I (STI), fluorescein och lissaminfärgning (FS och LS), IVCM för att bestämma hornhinnans dendritiska celltäthet (DCD) och bägarcellstäthet (GCD) och IC för att mäta HLA-DR, vid baslinjen och efter 3 månader.

Resultat: FM-användningstid före registrering var 27 ± 2,3 och 30 ± 4,1 för grupp 1 och 2 (P> 0,05). Efter 3 månader förvärrades DEQS i grupp 1B och 1C, STI in grupperna 1A till 1C, FS och LS i grupp 1C (P <0,05); i kontrollgruppen försämrades MEN och FS endast i grupp 2C (P <0,05). DCD ökade signifikant i grupperna 1A till 1C och HLA DR i grupperna 1B och 1C (P <0,05). DEQS korrelerade signifikant med DCD och HLA-DR vid baslinjen och 3 månader. Slutsatser: Användning av FM ökar inflammationen i ögonen och påverkar livskvaliteten negativt hos patienter med DED.

Länk :
Face Mask-Related Ocular Surface Modifications During COVID-19 Pandemic: A Clinical, In Vivo Confocal Microscopy, and Immune-Cytology Study | TVST | ARVO Journals 

Artikel 2 
Retinal vaskulär perfusionsdynamik under träning med och utan ansiktsmasker hos friska unga vuxna: ett ULT Angiografistudie

Även denna artikels bilder bör studeras och artikeln är mycket läsvärd i sin helhet  

Sammanfattning:
Syfte: Att bestämma möjliga effekter på retinal mikrovaskulatur hos friska unga vuxna under träning med ansiktsmask genom optisk coherens tomografi angiography (OCTA). Metoder: Tjugotre friska deltagare (23 ögon, 17 kvinnor och 6 män) utfördes det inkrementella kontinuerliga löptestet (ICRT) med olika masker. OCTA av makula och optiska disken utfördes före och efter ICRT för att detektera förändringar i näthinnans kärltäthet (VD). Alla deltagare var i grupp A, B och C (före ICRT) och grupper A , B och C (efter ICRT), som omfattade data från personer utan mask, med en kirurgisk mask och med en N95-mask.

Resultat: Före ICRT uppvisade grupp C signifikant reducerad VD i ytliga plexus (SP), utom foveal VD, jämfört med grupp A (P <0,05). Efter ICRT, grupp B och C visade signifikant kortare maximal löptid, lägre syremättnad och lägre perifoveal VD för SP jämfört med grupp A (P <0,05).

Slutsatser: Användning av en N95-mask reducerade VD i SP även under vilande förhållanden, vilket kan ha kliniska konsekvenser för att skydda friska arbetare och inomhus arbetare från potentiella risker för näthinneskada på grund av långvarig mask-användning. Dessutom kan mask-användning under träning leda till försvagad träningsförmåga och lägre VD i SP, som bör undersökas i ytterligare studier.

Retinal vaskulär perfusionsdynamik kan övervakas i vivo av OCTA, vilket skulle vara värdefullt för att studera fysiologisk retinal blodflödesfördelning och potentiella effekter på retinal vaskulär perfusion under träning med ansiktet masker.

Länk:
Retina Vascular Perfusion Dynamics During Exercise With and Without Face Masks in Healthy Young Adults: An OCT Angiography Study | TVST | ARVO Journals