Vad gör optikbranschens olika organisationer?

Optiksverige är inte så stort om man mäter antalet verksamma personer i jämförelse med många andra branscher. Men det handlar om en välutbildad yrkeskår inom alla segment som kommer i daglig kontakt med en stor del av Sveriges befolkning och ger dem råd och hjälp kring ett så viktigt sinne som synen. Vi har fått många frågor om hur branschen är organiserad, vilka organisationer de yrkesaktiva kan bli medlemmar i och vad som kännetecknar dessa organisationer. Här försöker vi ge svar på de flesta frågorna.

     
Text Micke Jaresand

Den organisation som samlar i princip samtliga aktörer inom branschen är Optikbranschen. Här samverkar optiker, leverantörer och andra inom industrin genom att driva branschgemensamma frågor. Ofta handlar det om arbete mot myndigheter i frågor om lagstiftning och föreskrifter, alltså sådant som styr optikerns dagliga arbete och ansvar gentemot kunder och patienter. Optikbranschen håller också reda på olika slags statistik över branschens utveckling samt utformar den kvalitetsnorm som anslutna optiker har att följa i verksamheten. Optikbranschen avstår dock från alla typer av frågor som kan härröras till relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ett exempel på en branschgemensam fråga som organisationen drivit de senaste åren är den som handlar om trafik och syn där målet är att få fram en lagstiftning som tvingar alla med körkort till regelbundna synkontroller efter 45 års ålder. En annan fråga är arbetet med att skapa ytterligare utbildningsplatser för optiker. Där nådde man en stor framgång när det under förra året beslutades om en ny optikerutbildning i västra Sverige.

Optikbranschen utvecklar och tillhandahåller också ett certifierings- och kvalitetsledningssystem för medlemmarna, vilket är en skyldighet för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. Branschens system är skräddarsytt och utvecklas löpande. Anslutna verksamheter revideras regelbundet och kan naturligtvis också ringa för support i olika kvalitetsfrågor.

I Optikbranschen kan inte enskilda optiker eller andra yrkesgrupper vara medlemmar utan det är endast företag inom branschen som kan antas som medlem. 

För enskilda optiker finns i huvudsak två organisationer att vara medlem i. Optikerförbundet som är en fristående yrkesorganisation för både ägare och anställda samt studenter och Svensk Optikerförening, en avdelning inom fackförbundet SRAT, Akademiker i samhällsbärande yrken som i sin tur är en del av den fackliga paraplyorganisationen SACO.

Optikerförbundet representerar och ger service till yrkeskåren i renodlade yrkesfrågor. Organisationen har ingen roll i frågor som berör relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare och är således inte en förhandlingspart i dessa typer av frågor. Däremot representerar man samtliga optiker i yrkeskårens relationer med myndigheter och är den kanske viktigaste remissinstansen för exempelvis Socialstyrelsen och socialdepartementet i utveckling av nya lagar och regler som berör branschen. Optikerförbundet lägger också stor energi på utbildningsfrågor och arrangerar själva olika typer av vidareutbildning samt den årliga kongressen Optometridagarna, nordens största optikerevent.

Svensk Optikerförening har en mer fackligt inriktad profil med fokus på frågor som berör optikern som arbetstagare, även om medlemskap är öppet även för egna företagare. Exempelvis erbjuder man två så kallade trygghetspaket, SRAT Inkomstförsäkring och SRAT Hälsoskydd. Föreningen erbjuder råd vid löneförhandlingar och som medlem i svensk Optikerförening har man också möjlighet att ansluta sig till Akademikernas a-kassa för 130 kronor per månad. Enligt SRAT:s hemsida kan svensk Optikerförening företräda sina medlemmar i ”olika situationer” som kan uppstå i relation till arbetsgivaren ”exempelvis om du blir varslad om uppsägning”.

För att ytterligare tydliggöra de olika organisationernas roll i branschen har vi bett dem svara på ett antal frågor. Svensk Optikerförening valde att avstå från medverkan, så den information vi ger om dem kommer i huvudsak från SRAT:s webbsida.

Reportaget tar inte upp alla branschens organisationer. Exempelvis saknas S:ta Lucia Gille, som dock inte har en lika framträdande roll i det vardagsprofessionella som övriga tre. Inte heller skriver vi om Sveriges Optikleverantörers förening, SOLF som anordnar den årliga mässan.

OPTIKBRANSCHEN

Beskriv kort er kärnverksamhet  
Optikbranschen är en branschförening som samlar företagen som medlemmar. Vi är branschens nav och samlingspunkt.  En central syssla är kontakt med politiker och beslutsfattare. Ett annat viktigt uppdrag är att arbeta för och definiera gemensamma branschnormer. Det innebär en trygghet för medlemmarna och skapar en konkret konsumentnytta. Vidare har vi en hel del myndighetskontakter, hanterar branschstatistik och ger ut tidningen OPTIK.

År ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?
Vi är med i Svensk Handel, dock inte som aktiva medlemmar på något sätt. Optikbranschen är inte en arbetsgivarorganisation, tvärtom klargör vår verksamhetsidé att vi är avgränsade från alla typer av arbetsgivar-/arbetstagarfrågor. Tillsammans med Optikerförbundet sitter vi med i möten inom NOR samt är engagerade i arbetet inom ECOO.

Hur många medlemmar har ni?
Ungefär 830 fördelat på olika medlemskategorier. Huvuddelen är butiker, men även leverantörer är medlemmar. Vidare är Optikerförbundet medlemmar i Optikbranschen.

 Kan enskilda optiker vara medlemmar?
Nej, vi är en organisation endast för företag/organisationer. Enskilda personer kan inte vara medlemmar i Optikbranschen

Vad kostar ett medlemskap per år?
Medlemskapet kostar 100 kr/år. Därtill tillkommer en obligatorisk serviceavgift som varierar beroende på medlemskategori.

Vad ingår i medlemskapet?
Som medlem får man bland mycket annat tidningen OPTIK, får ta del av branschstatistiken samt tillgång till certifieringssystemet Optimera. Branschföreningens certifieringssystem är specifikt anpassat för vår form av verksamhet och ett utmärkt verktyg för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet på att arbeta enligt ett dokumenterat kvalitetsledningssystem.

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?
Den största nyttan med medlemskapet ”en plats vid bordet” som ger en möjlighet att påverka: I föreningens möten diskuterar vi hela branschens gemensamma utmaningar och möjligheter, och enas om en väg framåt. I mötena är allas röster lika mycket värda och vi eftersträvar alltid konsensus.

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt?
Den frågan får vi lämna öppen för tillfället: för ett par månader sedan bytte vi ordförande och en naturlig del i detta är att vi under hösten ska samla medlemsrepresentanterna för ett strategimöte där vi ska dra upp riktlinjerna för de närmaste åren. 
Vi har ett ständigt övergripande fokus att verka för branschens utveckling och tillväxt. Här kommer sannolikt ett växande behov av branschens tjänster från det offentliga att vara något vi ska titta närmare på. 
Utöver det kommer vi att fortsätta jobba med frågan om trafik och syn: tio procent av bilförarna skulle inte klara ett syntest för körkort idag. Därför driver vi på för en utredning av regelbundna synkontroller från 45 års ålder. Vi har jobbat med frågan länge nu, och har nått fram till ett intressant väg-
skäl där vi väntar oss ett besked i någorlunda närtid. 

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?
Vi är den enda branschorganisationen. Det är vi som samlar beslutsfattarna vid samma bord, för att adressera våra gemensamma utmaningar och möjligheter utan några särintressen.

Varför ska en optiker välja just er organisation att bli medlem i?
N/A

OPTIKERFÖRBUNDET

Beskriv kort er kärnverksamhet.  
Optikerförbundet är ett yrkesförbund som arbetar för utveckling av optikernas yrkesroll. Optikerförbundet skall, genom utveckling av yrkesrollen, alltid verka för högsta möjliga patientsäkerhet. Detta nås genom utveckling av grund-, fort- och vidareutbildning för leg optiker, samt genom dialog och påtryckningar gentemot myndigheter, politiker och andra professioner och organisationer inom ögonvården. I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur.

Är ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?
Vi är inte del av någon större organisation, men vi är medlemmar i Optikbranschen (OB), Nordisk Optikerråd (NOR), European Council of Optometry and Optics (ECOO), och World Council of Optometry (WCO). Vi är även med i Ögonfonden, en insamlingsorganisation med syfte att finansiera synfrämjande forskning.

Hur många medlemmar har ni?
Totalt har vi för närvarande 1 756 medlemmar som är blivande och legitimerade optiker.

Kan enskilda optiker vara medlemmar?
Vi har endast personliga medlemmar.

Vad kostar ett medlemskap per år?
För tillfället är medlemsavgiften 990 kr/år.

Vad ingår i medlemskapet?
• Ett yrkesförbund som arbetar för att
driva yrket framåt!
• Ett yrkesförbund som bevakar optikers intressen och företräder optiker gentemot myndigheter

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?
• Tillgång till CET-Poäng, Optikerförbundets vidareutbildningsprogram
• Verifierade kompetenser
• Kliniska riktlinjer
• Medlemspris på Optikerförbundets utbildningar inklusive vår årliga kongress 
Optometridagarna
• Tillgång till webinarier via WCO (World Council of Optometry)
• Tidningen Optik
• Möjlighet att söka stipendium

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt?
Allra viktigast just nu är att få till stånd en ny Optikerföreskrift. Dagens föreskrift är i huvudsak från 1995 och speglar inte hur ögonvårdens behov ser ut i dag i relation till optikers kompetens. Mera långsiktigt arbetar vi också för att optiker ska bli en mera integrerad del av vårdkedjan (rätt vård på rätt nivå – eller ”shared care” som vi kallar det), samt att optiker ska få använda
och förskriva terapeutiska medikamenter för vissa tillstånd.

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?
Att vi, oberoende om man är anställd optiker eller driver eget, är ett yrkesförbund som bevakar optikers intressen och företräder optiker gentemot myndigheter och andra organisationer. Även unikt att vi årligen arrangerar Sveriges största konferens för optiker: Optometridagarna.

 SVENSK OPTIKERFÖRENING

Beskriv kort er kärnverksamhet.  
Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkesrelaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra löneutveckling, genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.

Är ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?
Svensk Optikerförening är en avdelning inom SRAT, Akademiker i samhällsbärande professioner som i sin tur ingår i den fackliga paraplyorganisationen SACO.

Hur många medlemmar har ni?

Kan enskilda optiker vara medlemmar?
Ja.

Vad kostar ett medlemskap per år?
2 700 kr/år (>51% tjänst) och ytterligare 1 560kr/år om man väljer att vara med i Akademikernas a-kassa.

Vad ingår i medlemskapet?
• Möjlighet att gå med i Akademikernas a-kassa.
• Trygghetspaket som omfattar inkomstförsäkring samt hälso- och sjukförsäkring.
• Facklig rådgivning, förhandling, juridisk hjälp.
• Lönestatistik, rådgivning i samband med löneförhandlingar.
• Karriärsamtal och CV-granskning.
• Hjälp med olika personliga avtal.
• Förmånliga bolån och bankerbjudanden.

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt?

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?

Varför ska en optiker välja just er organisation att bli medlem i?