Svensk optiker leder global förbättring

Som ordförande i Svenska Optikerförbundet ägnade Paul Folkesson mycket tid och kraft åt att höja optikeryrkets anseende och status. Bland annat reformerades optikerutbildningen för att bättre kunna möta behoven i hälso- och sjukvården. Som president i den internationella optikerorganisationen, WCO tar han nu samma fight till en global nivå.

TEXT MICKE JARESAND

WCO är en akronym för World Council of Optometry. Organisationen samlar över 200 000 optiker från fler än 83 länder genom nästan 300 nationella optikerförbund, associerade och individuella medlemskap över hela världen. WCOs vision är en värld där optometrin bidrar till att alla människors ögonhälsa säkerställs genom tillgång till synvård av hög kvalitet. För att nå visionen driver WCO frågor som syftar till högre nivå på optikerutbildningar, tydliga nationella policydokument. WCO bistår också med rådgivning och humanitära insatser.

– Optometrin har mycket att bidra med för att människors ögonhälsa ska kunna förbättras. Optiker besitter kunskap som oftalmologin i varierande grad har mindre kunskap om men som kan göra stor nytta för patienterna. Kombinationen av optometri och oftalmologi är oslagbar när de båda professionerna samarbetar. Vi kan också öka tillgängligheten på god synvård. Ytterst handlar det om att skapa en hälso- och sjukvård för syn och seende där patientens behov sätts framför den yrkesmässiga prestigen, säger Paul Folkesson. 

Sverige har tagit stora kliv framåt på den vägen, bara under de senaste tio åren. Magisterutbildning, kurser i diagnostisk optometri och rätten att använda diagnostika är alla delar i en långsiktig strategi för utveckling som bidragit till att riva murar mellan ögonläkare och optiker. Fler och fler studenter på utbildningarna uttrycker tidigt att de vill utöva sitt yrke närmare sjukvården. Allt fler företag och regioner inser värdet i att kombinera optikerns och ögonläkarens kunskap i behandlingen av patienter.

– Sverige ligger långt framme. Men jag är också verkligt imponerad av den snabba utvecklingen i t.ex. stora delar av Afrika för att nämna ett gott exempel. Här har man insett att det gäller att utnyttja all den kunskap som finns för att skapa ett så effektivt hälso- och sjukvårdssystem som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Optiker ses inte som ett hot utan en tillgång, säger Paul. 

Andra regioner och länder har längre väg att gå.

– Det finns mindre bra exempel på nära håll i länder i Europa med förödande motstånd där enskilda tongivande ögonläkare på olika sätt håller emot att optiker ska kunna ta plats i hälso- och sjukvården. En kombination av oklar samhällsstruktur, svaga eller inget krav på legitimation och motstånd att ge möjlighet att höja kvaliteten på optikerutbildning får effekt som håller ner optikernas möjlighet kvalitativt bidra i synhälsovården och att arbeta självständigt. Oviljan till förändring är ett rent slöseri med resurser och det är patienterna som får betala priset, säger Paul. 

I det globala hälsoarbetet har WCO status som en ”non state actor” i världshälsoorganisationen WHOs nätverk. I praktiken innebär det att man har rollen som en länk mellan WHO och de nationella optikerförbunden. Hösten 2019 gav WHO för första gången ut en rapport med fokus på det globala läget för människors ögonhälsa, World report on vision. I rapporten konstateras att minst 2,2 miljarder människor har någon form av nedsatt syn. Uppskattningsvis hälften av synfelen skulle kunna enkelt förebyggas eller avhjälpas. Föga förvånande pekar WHO ut den svaga synhälsan som ett allvarligt problem för människan.

– WHOs initiativ lyfter verkligen frågan om syn och ögonhälsa och sätter press på regeringar och myndigheter i världens alla länder, säger Paul. WCO har byggt lång relation med WHO och vi ser nu effekt av det arbetet. Detta är efterlängtat och ökar förstås möjligheten för våra medlemsorganisationer att driva frågorna lokalt och regionalt. 

Du satt som ordförande för Optikerförbundet i Sverige under 22 år. Var hittar du drivkraften att fortsätta efter så pass lång tid?
– Erfarenheten av den förändring av optikeryrket som vi lyckades åstadkomma här hemma är en bidragande faktor. Genom ett envetet arbete med att höja kompetensen på de utbildade optikerna, driva igenom vidareutbildning på MSc-nivå och därmed utöka yrkesinnehållet samt höja statusen på yrket lyckades vi till slut positionera optikern som en fullvärdig del av hälso- och sjukvården. Samtidigt fick vi ett fint samarbete med ögonläkare och otaliga är de goda exemplen på hur våra två professioner finner vägar till gemensamma insatser för god synhälsa. Om det gick att göra här hemma så borde det gå att göra överallt. WCO är den självklara plattformen för det arbetet, säger Paul.

FAKTA
World Council of Optometry består av över 200 000 optiker från fler än 100 nationella optikerförbund och är uppdelad I sex olika regioner, Afrika, Asien/Pacific, Mellanöstern, Europa, Latinamerika och Nordamerika. Organisationen styrs av en General Assembly som möts vartannat år för kongress där man bland annat väljer exekutiva ledamöter till de operativa kommittéerna, Board of Directors och Executive Committee. Board of Directors består av delegater från regionerna och träffas en gång per år och beslutar bland annat om policys och handlingsprogram. Executive Committee, där alltså Paul Folkesson är president sköter den operativa verksamheten med exempelvis påverkansarbete och opinionsbildning. Dessutom finns fyra olika kommittéer med särskilda uppgifter. En har ansvar för hälsofrågor, en för lagstiftning och regleringar, en för utbildningsfrågor och slutligen en kommitté som uteslutande ägnar sig åt att organisera WCOs kongresser. 

Se mer: http://worldcouncilofoptometry.info