Kvalitet

Det stora flertalet av landets optiska verksamheter är certifierade enligt Optikbranschens kvalitetsnorm vilket innebär att högsta möjliga patientsäkerhet säkerställs.
Optikbranschens Kvalitetsnorm i synvården är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Kvalitetsnormen uppdateras löpande i takt med att förändringar sker i lagar & regler och den senaste versionen återfinns alltid på Optikbranschens hemsida.

Kvalitetsarbetet omfattar all personal i en optikerverksamhet, dvs företagsledning, verksamhetschef/medicinskt ansvarig optiker, övriga leg optiker samt assistenter. Varje butik skall utse en medicinskt ansvarig som ansvarar för att normen implementeras och efterlevs. Om den medicinskt ansvarige slutar ut skall ny person utses och vid behov genomgå kurs/nycertifiering.

Kvalitetscertifieringen avser enskild butik, dvs en butik – en certifiering.

Certifiering inleds med att medicinskt ansvarig går utbildning i kvalitetsnormen. Efter implementering av normen i verksamheten kan butiken ansöka om att genomgå test för nycertifiering.

Certifieringen skall förnyas vartannat år genom att test för omcertifiering genomförs. Butiken kallas till test via e-post.

Certifierade verksamheter revideras löpande. Detta sker i form av personligt besök där verksamhetens rutiner kontrolleras för att säkerställa att de är i enlighet med de högt ställda kraven i Optikbranschens kvalitetsnorm.

Optikbranschens Kvalitetsnorm

161215 beslöt Optikbranschens medlemsmöte om ny version av Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i Synvården, version 16.Den senaste versionen är en utveckling för de verksamheter som väljer att arbeta med diagnostiska droppar. Normen baseras på Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelshantering.

Optikbranschens rekommendationer till konsument

Kontaktlinser är ett alternativ av flera, för att tillgodose behovet av synkorrigering för miljontals människor. Du kanske är en av dem? Eller så överväger du kanske att testa kontaktlinser för första gången – alternativt har använt kontaktlinser under en period i ditt liv och nu vill börja använda dem igen. Oavsett vilken beskrivning som passar bäst in på dig så kanske du överväger internet som en källa för information och kanske även som ett sätt att skaffa dina linser. Här finner du några enkla råd att tänka på när du väljer hur och var du köper dina kontaktlinser. Rekommendationerna har tagits fram av European Contact Lens Forum, ECLF. ECLF är ett samarbete mellan de internationella organisationerna för kontaktlinsproducenterna ECLFIN, EuromContact & IACLE, Optikernas Europeiska organisation ECOO samt utvalda företag inom kontaktlinsförsäljning via Internet. Rekommendationerna syftar till att ge dig som konsument vägledning i vad du ska tänka på när du köper dina kontaktl…

Optikbranschens riktlinjer för distribution av kontaktlinser

Instruktioner för distribution av kontaktlinser har utarbetats av European Contact Lens Forum, ECLF. ECLF är ett samarbete mellan de internationella organisationerna för kontaktlinsproducenterna ECLFIN, EuromContact & IACLE, Optikernas Europeiska organisation ECOO samt utvalda företag inom kontaktlinsförsäljning via Internet. Instruktionerna säkerställer att försäljning kan ske på ett sätt som säkerställer att detta sker inom de juridiska kraven på spårbarhet och patientsäkerhet.

Riktlinjer vid kontaktlinsförsäljning

Sverige har kommit långt när det gäller hur stor del av kontaktlinsdistributionen som sker via andra kanaler än tradtionell optikhandel. Det här innebär att kunden inte alltid har den naturliga kontakten med leg optiker i samband med köpet.   Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att branschen har tydliga kvalitetskrav för de medlemmar som distribuerar kontaktlinser på detta sätt. Den 20 maj 2013 beslöt därför Optikbranschens styrelse om riktlinjer för hur distributionen ska ske på ett patientsäkert sätt. Vidare beslöts om en rekommendation till konsumenterna, att beakta i samband med kontaktlinsköp via internet. De svenska kvalitetskraven följer den internationella norm som utarbetats av Eoropean Contact Lens Forum (ECLF), en sammanslutning där industrin (Euromcontact, EFCLIN) samverkar med optiker (ECOO, ECLSO). Den internationella normen har föregåtts av två symposier där bl a europeiska representanter för internethandeln har medverkat och givetvis har deras åsikte…