Ögonhälsa — en europeisk angelägenhet

Den digitala teknikutvecklingen galopperar på som en yster vildhäst och EUs tjänstemän kämpar hårt för att tämja den, till gagn för EUs medborgare. Det handlar dels om att skapa regelverk och lagstiftning, dels om att skapa infrastruktur och spelregler för samarbete över landsgränserna. Hans Torvald Haugo från den europeiska yrkesorganisationen ECOO råder Sveriges optiker att noga följa med vad som händer inom området – inte minst att reflektera över de etiska utmaningarna.

Text Olle Bergman

Europeiska unionen, med alla dess institutioner och initiativ, kan lätt te sig som något abstrakt och svårbegripligt. Att söka sig fram i den officiella informationen på webben är stundtals som att vandra i en labyrint. Samtidigt är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad eftersom de lagar och policyer som genomdrivs kan ha en högst konkret påverkan på våra liv – både som privatpersoner och yrkesmänniskor.

Optiker är inget undantag. Har man inte gjort det förut är det definitivt dags att försöka förstå lite mer om hur EUs reglerings- och policyarbete fungerar. Detta gäller inte minst frågor som på något sätt har med ögonhälsa att göra. I OPTIK har vi bland annat skrivit om CE-märkningen av solglasögon, som ska skydda EU-medborgarna mot undermåliga produkter. Vi har också tagit upp MDR (Medical Device Regulation) som skapar ordning, reda och säkerhet i lanseringen och marknadsföringen av medicintekniska produkter. Och nu är det dags för storsatsningen EU4Health – ett program som Europeiska kommissionen körde igång som en respons på COVID-19-pandemin (se ruta).

En bra utgångspunkt för att läsa på om detta är webbplatsen för ECOO (European Council of Optometry and Optics, se ruta). Här kan man hitta översikter, analyser och rapporter. När det gäller EU-arbetet är ECOO inte bara en bevakande intresseorganisation – ibland spelar man även en direkt rådgivande roll. Ett exempel är den så kallade eHealth Stakeholder Group där ECOO är en av cirka 40 organisationer som stöder EU-kommissionen när det gäller den digitala utvecklingen av e-hälsotjänster i Europa. Den skandinaviske representanten i denna grupp är Hans Torvald Haugo, till vardags generalsekreterare för Norges Optikerforbund. 

Hans Torvald Haugo har alltid varit intresserad av hur teknik påverkar hälso- och sjukvårdsområdet och nu får han befinna sig mitt i hetluften:

– Digital utveckling av hälsotjänster är ett område som EU satsar hårt på eftersom utvecklingsmöjligheterna är stora, säger han. Detta med att kunna ta med sig hälsodata från ett EU-land till ett annat är bara en del av projektet. Att samla data för forskning och för planering av sjuk- och hälsovård är också viktigt.

Som optiker måste man ständigt reflektera över vad som händer när man jobbar med modern, uppkopplad utrustning, nämligen att patientdata kommer att lagras i stora databaser. 

– Dessa data kommer inte bara att utnyttjas för att hjälpa den enskilde patienten – de kommer också att användas för att planera sjuk- och hälsovårdstjänster och för forskning och utveckling, säger Hans Torvald Haugo. De kommer dessutom att samköras med andra data – även på kommersiell basis. Det är omöjligt att hejda den digitala utvecklingen – istället måste vi optiker jobba för att bli en del av den och utnyttja de möjligheter som tekniken skapar. Men vi måste göra detta på ett sätt där vi tar hand om patienten så väl som möjligt, och vi måste se till att patienten fortsätter att lita på de tjänster som vi tillhandahåller. 

Vad har du för tips till den optiker som vill hålla sig uppdaterad om de här frågorna?
– Det viktigaste är kanske inte vad som sker på tekniksidan – för där är möjligheterna oändliga. Istället är det centrala hur man som optiker och yrkesperson hanterar de etiska utmaningar som skapas av den digitala utvecklingen. Så diskutera med kolleger och andra yrkesutövare, lyssna och ta ställning till hur man som en del av sjuk- och hälsovårdssystemet ska bemöta framtidens möjligheter. De kommersiella företagen kommer alltid att vilja dra in optiker och annan vårdpersonal i sina teknikprojekt– men det är inte säkert att man ska låta sig dras in i allting. Även om tekniken finns tillgänglig är det viktigt att den används på ett sätt som är till glädje och nytta för patienter. Vi optiker är en del av vårdkedjan och vi ska alltid sätta patienten i första rummet.

EU4Health
– en respons på COVID-19-pandemin

COVID-19-pandemin har blottlagt ett tydligt behov av att stärka krishantering och hälsosystem. EU4Health är en del av EU: s svar på denna utmaning och man förbinder sig att investera 9,4 miljarder euro för att
– öka EU:s beredskap för stora gränsöverskridande hot mot folkhälsan
– se till att hälso- och sjukvårdssystemen är motståndskraftiga och kan möta såväl epidemier som långsiktiga utmaningar, bl.a. en åldrande befolkning och ojämlik hälsa.

Programmet kommer också att fokusera på:
– sjukdomsprevention och hälsofrämjande åtgärder
-digital transformation av hälso- och sjukvården samt utvidgning av användningen av digitala innovationer
– tillgång till sjukvård, vilket även innefattar ett fokus på utsatta grupper samt preventions- och hälsofrämjande arbete.

Hans Torvald Haugo om EU-initiativet eHDSI

”eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI eller eHealth DSI) är en plattform för överföring av olika typer av patientdata över landsgränser. Det kommer att skapas stora databaser där sjuk- och hälsovårdspersonal kan både lägga in och hämta ut patientdata. EU-medborgare ska kunna resa fritt i Europa och ha tillgång till sina viktigaste hälsodata oavsett tid och plats.
I Finland är alla optiker kopplade till ett system som heter Kanta (se kanta.fi). Här kan optiker lägga in och hämta ut data. Det är definierat på förhand vad olika hälsoprofessioner har tillgång till, och hur informationen ska struktureras.
Ett mycket större nätverk ska etableras i EU, och vi optiker kommer att bli en del av detta. Oavsett vilken roll vi optiker kommer att tilldelas så kommer det att påverka vår vardag. Eftersom vi redan ligger långt framme när det gäller tekniken här i Norden är det rimligt att tänka sig att vi kommer att få lämna ut data om våra patienter som andra optiker inom EU kan han nytta av.”

Information om ehälsa från Europakommisjonen https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace\_en