Ny version av Kvalitetsnormen

En ny och uppdaterad version av Kvalitetsnormen har publicerats av Optikbranschen. I den  uppdaterade versionen lyfts företagets medicinskt ansvarige ut ur själva certifieringsprocessen och ersätts av den nytillkomna funktionen, Certifieringsansvarig.

Som Certifieringsansvarig behöver man inte vara optiker. Uppgiften kan likaväl utföras av en butikschef eller annan anställd. För att uppfylla kraven och få behörighet krävs att man genomgår certifieringskursen.

Den certifieringsansvariga övertar ansvaret för att verksamheten uppfyller kraven som ställs för att bli certifierad, bland annat genom att säkerställa att synundersökningar utförs enligt Kvalitetsnormens krav och att övriga rutiner är upprättade och uppdaterade. Rollen som medicinskt ansvarig kommer finnas kvar inom ramen för respektive vårdgivare.

– I de allra flesta fall kommer detta inte att innebära någon reell skillnad, alla som tidigare gått utbildningen i kvalitetsnormen är fortfarande behöriga. Vill man fortsätta som tidigare går det givetvis bra, en medicinskt ansvarig kan fortsätta att vara ansvarig för certifieringen, säger Patrik Maltborg, ansvarig för Kvalitetsnormen på Optikbranschen.      

Bakgrunden till att normen uppdaterats är att Optikbranschen i samband med revisioner har sett att det finns duktiga och lämpliga personer ute i butikerna som redan nu till viss del sköter arbetet med certifieringen på ett mycket bra sätt, även fast de inte är optiker.

– Vi vill med denna ändring möjliggöra för dessa individer att ta den rollen fullt ut. Alla i verksamheten ska fortfarande vara med i verksamhetens kvalitetsarbete inte minst när det gäller att utveckla och löpande underhålla verksamhetens rutiner, säger Patrik.

Även fortsättningsvis ska optiker och andra som berörs av en rutin lyfta fram synpunkter för att säkerställa en hög patientsäkerhet utifrån sin yrkeskunskap. Det blir helt enkelt möjligt för verksamheten att styra vem som leder detta arbetet.

–Vi tror även att detta kan användas för att minska den administrativa bördan på optiker med bibehållen patientsäkerhet, säger Patrik.

Övriga krav som Kvalitetsnormen ställer, som till exempel innehållet i en synundersökning och kravet på journalföring ändras inte.

Senaste versionen av Kvalitetsnormen finns i certifieringsportalen Optimera som ni hittar till via Optikbranschens hemsida.