2020 är synens år

Vilket härligt år vi går till mötes, nu borde väl fokus ligga på synen inom många olika områden.  Men det är nog inte så många fler än vi inom denna bransch som ser   kopplingen direkt om inte vi uppmärksammar detta.

De första artiklarna för året är just inriktade på synen.  I detta nummer handlar det om ögonens ansträngning vid läsning på olika medier som papper eller mobiltelefon.  Men också vilken skillnad det blir i den objektiva refraktionen vid olika storlek på pupilldiametern. Att synfunktionen är komplex och att även den yttre miljön påverkar seendet är ingen nyhet för någon av oss.  Det spelar roll på vilket avstånd objektet är som vi ser på, det är mer ansträngande ju närmare det är. Att läsa på papper eller läsa på skärm ger också olika upplevelser, detta är en del av vad första artikeln som är ett examensarbete handlar om. Den andra artikeln som kommer från TVST och handlar om förändringar i den objektiva refraktionen vid olika pupillstorlek.  Detta kan spela roll vid refraktion i cykloplegi och som hänsyn bör tas till vid undersökningar och ordinationer.    

Den sista artikeln är spännande med tanke på att det ibland verkar finnas uppfattningar som att cykloplegi alltid ger det sanna svaret på ordinationsbehov direkt, det stämmer inte helt.  Att det endast är cykloplegi som kan få en ackommodationsspasm att släppa är inte heller hela sanningen. Även genom en långsam Humphreys metod med tid och tålamod kan denna släppa, men det beror också på hur stor krampen är. Cyklorefraktion är ett bra komplement till den vanliga subjektiva refraktionen men för en ordination ska båda resultaten gemensamt värderas. Som så ofta i vårt arbete finns olika sätt att få fram samma värden, men ibland kan två olika undersökningsmetoder behövas för att säkerställa rätt åtgärd eller ordination.    

Nu närmar sig Optometridagarna, men det finns även flera sätt att öka kunskapen.  Sedan en tid ligger vårens SOFEP kurser ute på hemsidan. Det är kul att se att kursen om glaukom  i Värnamo i april redan nu har många anmälda endast ett fåtal platser finns kvar där. Kursen om Synfältsundersökning hölls i januari och nu i februari hålls Kursen om glaukom i Ronneby samt planerat att ha den nya kursen om att undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Värnamo. Denna kurs tar bland annat upp hur bemötande och samtal underlättas vid undersökningarna men också medicinernas eventuella påverkan på seendet. Givetvis kan dessa tips även användas vid undersölning av vuxna.  Har ni någon gång fått svaret JA, på frågan om de kan säga bokstäverna i nedersta raden och funderat över varför vissa svarar JA och andra säger bokstäverna? Detta är en del av denna kurs. Sedan finns möjligheten för dig med DO, Mag eller MSc att fräscha upp kunskaperna, ibland används inte alla tekniker från dessa kurser och behöver komma till ytan igen, den är planerad att ges i slutet av mars.

Catarina Ericson
Optiks vetenskapsredaktör
Msc i Klinisk Optometri och Leg Optiker
catarina@c-optik.se

Sammanfattnning och länkar till artiklarna:

Jämförelse av ögonansträngning vid läsning på papper och på mobilskärm

Syfte: Syftet med den här studien var att jämföra Digital Eye Strain-symptom mellan läsning på papper och mobiltelefon. Att undersöka om det som tidigare studier har visat i skillnad mellan läsning på papper och en datorskärm även gäller mobiltelefoner och hur mycket våra ögon påverkas när det gäller ansträngning, trötthet och andra ögonrelaterade symptom.

Metod: Deltagarna fick läsa i 20 minuter tyst, antingen på papper eller en smartphone-skärm. Avståndet fick de själva bestämma. De läste samma bok med samma typsnitt och storlek på båda medierna. Direkt efter de hade läst i 20 minuter fick de fylla i ett frågeformulär som bestod av tio frågor kring deras upplevda ögonsymptom under uppgiften.

Resultat: Studien visade på signifikanta skillnader i medelvärdet mellan papper och mobiltelefon på tre av symptomen: suddig syn vid tittande på texten (p=0,016), ansträngda ögon (p=0,023) samt trötta ögon (p=0,015). I alla tre fallen var symptompoängen högre efter läsning på mobilskärm än efter läsning på papper. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de övriga sju symptomen. Det var även en signifikant skillnad i läsavstånd med ett betydligt mindre avstånd till mobiltelefonen än till pappret.

Slutsats: Studien visar att symptomen efter användning av mobiltelefon upplevs som svårare än efter läsning på papper. De tre symptom som skilde sig signifikant var alla högre efter läsning på mobilskärmen.

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/02/ogonanstrangning.pdf

Pupilldiameterns inverkan på objektiv refraktion, bestämning och förutspådd synskärpa

Syfte: Objektiv refraktion baserad på vågfrontavvikelser är ett möjligt verktyg för patienter som inte kan delta i en subjektiv refraktion, men valet av en enstaka pupilldiameter för bestämning av objektiv refraktion kan utgöra utmaningar. Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av pupilldiametern vid bestämning av den objektiva refraktionen hos vuxna med och utan Downs syndrom (DS) och förutspådde förändring i synskärpa med ökande pupilldiameter.

Metoder: Vågfronts-fel erhölls hos 27 vuxna med DS och 24 utan DS, och refraktionen kontrollerades vid 4- och 6 mm pupilldiametrar. Total skillnad i dioptrier (D) mellan refraktionen för de två pupilldiametrarna beräknades och upprepade mätningsanalyser användes för att utvärdera skillnaderna i refraktionerna

Resultat: Skillnaden i D mellan refraktionen för 4- och 6-mm-pupiller var signifikant större hos personer med DS (0,51 D kontra 0,19 D, P ¼ 0,0012). Missade bokstäver vid förutsagd synskärpa var mindre för 4 mm diameter än 6 mm

Slutsatser: Skillnader mellan refraktion vid olika pupilldiameter liknade repeterbarheten vid subjektiv refraktion.

https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2757491&resultClick=1