En gemensam utbildningsplan för icke-legitimerad personal

Arbetet i en optikbutik består av så mycket mer än det som optikern gör. Här har den icke-legitimerade personalen en viktig roll att fylla. I takt med att antalet utbildningar breddas har branschen identifierat ett behov av en gemensam kursplan för de olika utbildningarna, i syfte att tydliggöra de examinerades kompetens för arbetsgivarna, vilket bedöms leda till förbättrade möjligheter till anställning efter examen.

Per 190918 genomfördes avnämarmöte avseende utbildningar för icke-legitimerad personal i optikbutiker. Närvarande var representanter för befintliga utbildningsanordnare jämte centralt placerade representanter från Synsam, Synoptik, Specsavers, Synologen samt representanter från fristående verksamheter. Avnämarmötet representerades därmed av c:a 70% av den totala branschens butiker, tillika framtida arbetsgivare för den yrkeskategori som utbildas inom ramen för YH (f.n Norrtälje Optikcentrum samt Uppsala Folkuniversitet).

Vid mötet enades avnämarna om en gemensam nationell ettårig utbildningsplan, där kunskapskrav tydliggörs och väl tillgodoses i nio olika kursmoment.

Avnämarmötets gemensamma utbildningsplan föredrogs och fastslogs sedermera vid Optikbranschens medlemsmöte 190926. Det var medlemsmötets åsikt att den föreslagna utbildningsplanen väl avspeglar arbetsgivarnas behov vad avser icke-legitimerad personal utbildad inom ramen för YH.

Utbildningsplanen utgör optikbranschens behov och förväntningar på YH-utbildad personal för optikbutiker. Det är branschens gemensamma åsikt att kursplanen är heltäckande utifrån arbetsgivarnas behov och att den utbildade härmed tillgodogör sig den kunskap som gör vederbörande attraktiv för framtida anställning inom optikhandel.

Ladda ner den sammanfattade utbildningsplanen på nedan länk. För komplett dokumentation av de olika kursstegen ber vi att du mailar oss.

Sammanfattning utbildningsplan

Populärt innehåll