• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Verksamhetsplan»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Verksamhetsplan

Optikbranschens verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplanen anger vad som ska göras under 2013. Planen utgår från Optikbranschens vision, verksamhetsidé och branschområden. Planen följs upp löpande och utfallet beskrivs i Optikbranschens verksamhetsberättelse.

 

Syfte
Visionen är att organisationen ska verka för att i Sverige verksamma företag erbjuder den bästa synvården och förutsätter att Optikbranschen säkerställer:

 • Kvalitet på nyutexaminerade leg.optiker tillsammans med Optikerförbundet och utbildningsanordnarna.
 • Patientsäkerhet och verksamhetsmässig kvalitet för kunder genom certifiering enligt Kvalitetsnormen av samtliga optiska detaljistföretag.

 

Optikbranschen ska förena medlemsföretagen och vara dess naturliga nav & kontaktpunkt. Under 2013 ska dialog om medlemskap inledas med detaljister inom optik vilka idag inte är medlemmar i Optikbranschen.

 

 

Näringspolitik och branschfrågor

Optikbranschen ska verka för att:

 • Goda relationer med representanter för branschen särskilt viktiga samhällsinstitutioner utvecklas
 • Branschintressen tillvaratas gentemot allmänhet, offentliga beslutsfattare, bransch- och yrkesorganisationer
 • Regelverk och myndighetspraxis stämmer överens med branschens behov
 • Personalförsörjningen och branschens efterfrågan på personal är i jämvikt
 • En stark branschintern sammanhållning där kraften av att alla står bakom de gemensamma besluten tillvaratas och samlas för branschgemensamma intressen.  

 

Det sker genom att Optikbranschen ska:

 • Bedriva kontinuerlig lobby- och informationsverksamhet.
 • Säkerställa att Optikbranschen är väl uppdaterad om kommande förändringar i lagar och förordningar som berör branschen, samt att kunskap om dessa förändringar ska inhämtas i så god tid att påverkan är möjlig. 
 • Arbetet med att påverka myndigheterna till komplettering av Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 fortlöper. Målet är att påverka beslutsfattare att framlägga förslag om komplettering av gällande lagstiftning, så att patientsäkerhet och spårbarhet säkerställs.
 • De av ECLF utvecklade policydokumenten för kontaktlinser ska bearbetas och anpassas till den svenska marknaden. Målsättningen är att dokumenten antas av Optikbranschen varvid dessa utgör grunden för att möjliggöra en breddning av kraven för medlemskap i Optikbranschen.
 • Tillsammans med Optikerförbundet arbeta för att optisk detaljistverksamhet och yrkesinnehåll för leg.optiker stödjer visionen.

 

 

Utbildningspolitik
Optikbranschen skall tillsammans med Optikerförbundet verka för att den svenska akademiska optikerutbildningen motsvarar nivån i det Europeiska Diplomet.

 

Optikbranschen skall vidare verka för Optikerförbundets fort- och vidareutbildning och dess poängsystem härför.

 

 

Branschens utveckling & tillväxt

Optikbranschen ska genom interna och externa åtgärder verka för branschens tillväxt och utveckling, inom ramen för samtliga medlemmars intresse.

 

Under 2013 ska projektet ”Synens dagar” vidareutvecklas i nära samarbete med SOLF och Optikerförbundet. Målet är att skapa möjligheter för att under inledningen av 2014 genomföra aktiviteter för att öka konsumenters och medias kunskap och intresse för branschen.
Denna gång avses att rikta fokus mot frågan om trafiksyn, i syfte att verka för ett lagstadgat krav på kontinuerliga synkontroller på körkortsinnehavare över 65 år. Arbetet är långsiktigt och kommer med stor sannolikhet fortgå även nästkommande verksamhetsår. Under 2013 planeras bl a för ett samarbete med KI, där ett examensarbete kommer genomföras i syfte att ge adekvat vetenskapligt underlag för att driva frågan mot myndigheter, beslutsfattare och media.

 

Vidare intensifieras arbetet med att attrahera nya medlemmar bland de företag som agerar på den svenska optikmarknaden. Potentiella nya medlemmar ska aktivt bearbetas.

 

I dialog med Optikerförbundet och utbildningsanordnarna ska identifieras anpassningar av befintlig grundutbildning med syfte att de examinerade eleverna ska ha en utbildning som är attraktiv för arbetsgivarna.

 

Optikbranschen ska fortsätta med utgivningen av branschtidningen, OPTIK. I enlighet med medlemsavtalet ska Optikbranschens medlemmar i största utsträckning använda tidningen som annonsmedium.
Under 2013 ska tidningen utvecklas vidare i syfte att upplevas som mer relevant och oumbärlig. målet är att flytta positioneringen från dagens ”nice to read” till ”need to read”.

 

Branschstatistik ska under 2013 fortsätta samlas in och göras tillgängligt för medlemmar, media & allmänhet. Vi ska sträva efter att använda statistiken på ett proaktivt sätt för att skapa uppmärksamhet i branschfrågor.
Dialog med SCB ska fortsätta, i nära samverkan med HUI. Avsikten härmed är att påverka underlaget av optiska verksamheter varifrån SCB sammanställer den statistik som HUI redovisar som Detaljhandelsindex.
Möjligheten för Optikbranschen att samla in och tillhandahålla consumer insight-statistik påbörjades i slutet av 2012 och fortsätter 2013.

 

 

Kundtrygghet

Optikbranschen ska verka för att kunder som vänder sig till branschens aktörer ska uppleva hög kundtrygghet.

 

Under 2013 ska Optikbranschen fortsätta utveckla Optikbranschens kvalitetsnorm i Synvården, med hänsyn tagen till lagändringar.
Vidare ska initieras arbete med ett kvalitetsdokument för företag vilka saknar verksam optiker.

 

Branschgemensamma normer för hantering av reklamationer i enlighet med ARN-s praxis ska utvecklas under 2013.

 

 

Administration
Under 2013 ska utvecklingen av Optikbranschens kvalitetscertifiering fortsätta. Nya frågor för ny- och omcertifiering ska under året tillkomma. Vidare ska revisioner av 200 certifierade butiker genomföras, utöver de revisioner som genomförs i Synologens regi.