• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Verksamhetsberättelse»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Verksamhetsberättelse

Optikbranschens verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelsen är en redogörelse över den verksamhet som bedrivits under det gångna räkenskapsåret.
 

Verksamheten i Optikbranschen har i allt väsentligt bedrivits genom dess helägda dotterbolag, servicebolaget Optikbranschens Service AB. Undantaget tidningen OPTIK, vilken fr o m 121001 drivits av Optikbranschen till följd av  Skatteverkets påpekanden i samband med den skatterevision som genomfördes under 2012.

 

Verksamhetsplan för 2012 har fullföljts, med undantag för att dialog med potentiella nya medlemmar inom internethandeln och särskilt kontaktlinsförsäljning har avvaktats. Detta i väntan på internationella styrdokument vilka kom oss tillhanda först121211.

 

Verksamhetsåret 2012 har i stor utsträckning präglats av Skatteverkets revision av Optikbranschen och dotterbolaget Optikbranschens Service AB. Skatteverket underkände bland annat den konstruktion för fördelning av överskott från tidningen Optik mellan Optikbranschkoncernen och Optikerförbundet-koncernen som skapades när tidningen OPTIK överfördes till Optikbranschen i nära anslutning till Optikbranschens bildande. Konsekvenserna härav. meddelades av Skatteverket medio juni 2012 och medförde såväl eftertaxering som skattetillägg. Till följd härav fick ett antal projekt skjutas på framtiden  i syfte att reducera kostnaderna.

 

Vid årsmöte 120223 antogs förändrad vision och verksamhetsidé.

 

 

Näringspolitik och branschfrågor

Under 2012 har Optikbranschen etablerat sig som en remissinstans och organisationen har yttrat sig i två sammanhang: förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för körkort mm, samt förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik. I båda fallen har remissyttrandena lämnats gemensamt med Optikerförbundet.

 

Arbetet med att påverka myndigheterna för komplettering av Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 fortgår. Under året har tre möten genomförts med Socialstyrelsen, där diskuterats konsekvenserna av förändringar i patientsäkerhetslagen och den utredning härav vilken Socialstyrelsen ålagts att genomföra. Socialstyrelsens uppföljning rapporterades till Socialdepartementet september 2012 varvid beslöts att förlänga uppdraget till 2015. Optikbranschen kommer även fortsättningsvis att medverka i Socialstyrelsens referensgrupp.

 

Diskussion har förts med försäkringsbolagens branschorganisation om möjligheten att föra in regelbundna synkontroller som försäkringskrav för fordonsförsäkring. Responsen har hittills varit låg.

 

Synens dagar

Under 2012 har arbetet med Synens Dagar inletts. Det långsiktiga målet är att etablera Synens Dagar som ett årligt återkommande tillfälle där vi får allmänhetens och beslutsfattarnas uppmärksamhet för branschrelevanta frågor samt driver försäljning / trafik i butik.

 

I samband med Optometridagarna 2013 genomförs detta för första gången, under rubriken Det farliga UV-ljuset. OPTIK nr 1/13 ägnas ämnet mycket uppmärksamhet och artiklarna har även satts samman i ett särtryck vilket kan delas ut till konsument i butik.
Pressmaterial för lokalt bruk har producerats och distribuerats. Vidare bjuds ett 15-tal journalister från ledande media in till den del av Optometridagarna vilka berör ämnet ifråga. Efter genomförande kommer en större featureartikel att distribueras till utvald press.

 

Pressträff januari 3013

Under hösten planerades för att under gemensamt paraply anordna en pressvisning av vårens mode i januari 2013. Förutsättning för medverkan var att företaget ifråga var medlemmar i SOLF.

Aktiviteten fick tyvärr blåsas av då alltför få av de företag som passade kriterierna valde att medverka.

 

 

 

Utbildningspolitik

Optikbranschen har tillsammans med Optikerförbundet fortsatt verka aktivt för en akademisk optikerutbildning på högsta internationella nivå, dvs. motsvarande Europeiska Diplomet. Det sker dels genom att Optikbranschen givit medel till grundforskning dels genom uppvaktning av universitet och högskolor. Optikbranschen har hittills bidragit med forskningsmedel för att utveckla optikeryrket med ca 15 mkr (total inkl 2012).

 

Bidrag till grundforskningen har lämnats sedan 2005. Under 2010 konstaterades att en tillfredställande nivå nu uppnåtts och att behovet av ytterligare forskningsanslag därmed minskat. Forskarfinansieringen upphörde därför vid utgången av vårterminen 2012. Vi fortsätter dock att följa utvecklingen av våra insatser med att informera om branschen och de olika yrkesvalen. Ansvaret för fort- och vidareutbildning för leg optiker åvilar dock Optikerförbundet. För ändamålet använder sig Optikerförbundet av ett poängsystem, som i allt väsentligt liknar det förslag som ECCO antagit för en gemensam poängtilldelning gällande fort – och vidareutbildning.

 

Har konstaterats att intresse att intresse saknas för att Optikbranschen återupptar assistentutbildningen.

 

Optikbranschen har gentemot KI drivit organisationens önskan om att utbildningen anpassas för att i större utsträckning motsvara de behov arbetsgivarna identifierat.  Optikbranschen har vidare medverkat vid två av KI anordnade möten, för diskussioner hur optikerutbildningen kan utvecklas med en ökad entreprenöriell inriktning. Diskussionerna fortgår 2013.

 

 

Branschutveckling och tillväxt

Branschtidning

Optikbranschen ger ut branschtidningen OPTIK. Tidningen är ett uppskattat organ för branschen. Den har utkommit med 11 nummer under 2012. Uppdraget till OPTIKs redaktör är att på journalistiska grunder förse branschen med ett månadsmagasin, med högt läsvärde för Optikbranschens medlemmar ävensom deras anställda som tex leg.optiker och assistenter och som även ska locka till läsning hos kunder. Mode, optometrisk vetenskap, nyheter och fördjupningar i branschaktuella frågor skall speglas.

 

OPTIKs redaktionskommitté sammansätts av representanter för leverantörs- och detaljistleden samt för den optometriska vetenskapen. Kommittéarbetet syftar till att OPTIK ska hålla god kvalitet och högt läsvärde samtidigt som det ekonomiska målet skall nås. Styrelsen för Optikbranschen har beslutat att en styrelsemedlem skall ingå i redaktionskommittén. Under 2012 har Lennart Uhlmann representerat styrelsen i i redaktionskommittén.
Redaktionskommittén har haft 5 protokollförda möten.

 

Optikbranschen arbetar fortsatt för att utveckla ett effektivt samarbete mellan de olika yrkeskategorierna som arbetar med tidningen.

 

Annonsintäkterna för tidningen har under 2012 uppgått till 3 922 tkr och understigit intäkterna för 2011 med -105 tkr.
Avtal med OPTIK-s annonsackvisitör tecknades 2011 med två års löptid.

 

Till följd av Skatteverkets påpekanden har tidningens drift fr o m 121001 förlagts till Optikbranschen.  Som en konsekvens härav är endast en mindre del av den ingående momsen avdragsgill. Produktion och distribution sker utan moms.

 

Statistik
Optikbranschens statistik skall tillgodose branschens behov av statistik.

Statistiken avser:

  • värdet av detaljistföretagens försäljning till marknaden uppdelad på glas, bågar, kontaktlinser inkl vätskor, synundersökningar, solglasögon och övrigt
  • antalsmässig försäljning, varvid glas-, båg- respektive kontaktlinsstatistik från leverantörsledet produktgruppsvis över tid kompletteras med detaljistkedjors import av glas (singelvision, bifokala/trifokala resp. progressiva), bågar (metall resp. acetat) och kontaktlinser.

 

Statistikinsamlingen från detaljistledet har under 2012 skett på månatlig basis, detta för tredje året i följd. Som konsekvens härav har vi under 2012 kunnat göra adekvata jämförelser med de två föregående åren, något som tidigare inte har varit möjligt.

 

Statistik från grossistledet redovisas kvartalsvis.

 

Under året har Optikbranschen fördjupat kontakterna med Handelns Utredningsinstitut (HUI), vilken publicerar den månatliga Trendrapporten. I kontakterna har påpekats de stora variationerna i Trendrapporten jämfört med branschens egen statistik. Kontakterna har lett till att SCB, vilka samlar in statistiken, i större utsträckning baserar sina siffror på de uppgifter Optikbranschen samlar in genom GfK.

 

Under inledningen av 2013 har förslag på vidareutveckling av den gemensamma statistikinsamlingen inletts.

 

 

Kundtrygghet

Kvalitet
En ny kvalitetsnorm (14) har antagits under året med hänsyn till de förändringar som skett i lagstiftning och förordningar.

 

Optikbranschen arbetar för att samtliga detaljistverksamheter skall vara certifierade enligt Kvalitetsnormen.

 

Kurs i Optikbranschens kvalitetsnorm har under året genomförts vid 10 tillfällen varvid 70 personer har utbildats.
Certifieringsprocessen har under verksamhetsåret fortsatt utvecklas och certifieringsflödet har förenklats.  Antalet frågor har utökats i syfte att i större utsträckning säkerställa att korrekt kunskapsnivå föreligger i butikerna.

 

Under året har 214 butiker reviderats. Detta innebär att målet om 250 reviderade butiker ej uppnåtts, delvis då tid avsatts till utvecklingen av en webbaserad utbildning för icke legitimerad personal. Totalt har 63% av de kvalitetscertifierade företagen per den 30/11-12 varit mål för en revision. Under 2013 justeras årsmålet 250 reviderade butiker ner till 200 för att kompensera den geografiska spridningen av butiker som återstår. Till detta ska adderas 30 butiker som revideras i Synologens regi.

 

Vid sista certifieringskvartalets utgång 30/11-12 är 724 verksamheter registrerade för certifiering. Av dessa är 539 verksamheter certifierade samt 59 verksamheter under om/ny-certifiering – totalt 74,4 %.
185 verksamheter är per 121130 registrerade som ej certifierade. Denna höga siffra påverkas av 81 företag vilka skulle slutföra sin om-/nycertifiering under årets sista kvartal, men ej färdigställde detta. Under inledningen på 2013 följs dessa företag upp i samarbete med kedjornas representanter i certifieringskommittén, för att säkerställa att certifiering genomförs.

Vidare har Synologens breda anslutning vid årets slut inneburit att 51 butiker bjudits in för certifiering 121201.
Rensat från denna grupp ligger certifieringsandelen på 85,6 % (620 företag), en förbättring från föregående år (80,6 %).

 

De kedjeanslutna medlemsföretagen är i högre grad certifierade jämfört med icke kedjeanslutna medlemsföretag.

 

Kurs för icke-legitimerad personal

2012 utvecklades en interaktiv kurs i kvalitetsnormen. Kursen riktar sig till icke-legitimerad personal vilka behöver en övergripande kunskap om normens grunder och lanserades i oktober. Per årsskiftet har 12 personer anmält sig för att gå kursen.
Synologens anslutning till kvalitetsnormen
Under året har dialog förts med Synologens ledning för att finna modell för hur kedjans butiker ska anslutas till kvalitetscertifieringen genom att inkorporera Optikbranschens kvalitetsnorm i kedjans interna kvalitetssystem. I samband med detta har säkrats att certifiering och revisioner sker på samma sätt som för övriga anslutna medlemmar.

 

Per december 2012 anslöts 53 av kedjans butiker till Optikbranschens kvalitetsnorm. Under kommande år ansluts resterande del av kedjans butiker.

 

Uppförandekod för medlemmar / branschgemensamma reklamationsrutiner

Under andra halvåret har organisationen European Contact Lens Forum (ECLF) utarbetat dokument för hur kontaktlinshandel på distans ska ske med bibehållen patientsäkerhet. Optikbranschen tog del av dokumenten 121211 och de föredrogs på styrelsemöte 121212. Under inledningen av 2013 ska dokumenten anpassas till den svenska marknaden varefter de föreslås motsvara Optikbranschens kvalitetsnorm för dessa detaljister. Härigenom skapas möjlighet för Optikbranschen att erbjuda näthandlare medlemskap i organisationen, något som inte tidigare varit möjligt då detta krävt anslutning till branschens kvalitetsnorm.

 

Som konsekvens av ovan har arbetet med branschgemensamma reklamationsrutiner inte färdigställts.

 

 

Administration

I februari 2012 återvaldes Dan Öwerström som ordförande i Optikbranschen. Styrelsen har vidare bestått av Lennart Uhlmann och Pontus Widlund från SOLF, Paul Folkesson och Git Grönvall från Optikerförbundet samt Roland Olsson, Thomas Elfsberg och Anders Åhrlin (efterträdd 120912 av Lars Folt) från detaljistledet. Såsom adjungerade har Michael Nyman och Jan-Erik Erixon närvarat vid styrelsemöten.  Styrelsen under verksamhetsåret genomfört fem möten.

 

Optikbranschen har genom Optikbranschens Service AB ett kansli med VD, en kanslist samt en certifieringsanordnare. Kansliet tillhandahåller även administrativa tjänster åt Optikerförbundet och dess serviceaktiebolag Optotek Service AB. Administrativa tjänster tillhandahålls även för Svensk Förening för Företagsoptiker samt Sveriges Optikhistoriska Museum. Dessa två organisationer har avvecklats under 2012.

 

I april 2012 erbjöds och accepterade certifieringssamordnare Patrik Maltborg tillsvidareanställning på 80% av heltid. 

 

Sommaren 2012 flyttade kansliet till nya lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15.

 

Under våren 2012 fortsatte Skatteverkets revision av verksamhetsåret 2010 avseende Optikbranschens Service AB. Skatteverket ändrade i samband med detta det indikerade beslut som kommunicerades 111202 och meddelade per 120619 beslut att upptaxera OBS med 730 tkr med ett skattetillägg om 40 tkr. Självrättelse avs 2011 (752 tkr) tkr samt 2012 (499 tkr) har upprättats i enlighet med revisorernas rekommendation och styrelsens beslut. Summorna belastar resultat för 2012.

 

Beslutet har tillställts Skatterättsnämnden för prövning, besked väntas tidigast Q2 2013. Beroende på Skatterättsnämndens tolkning avses att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

 

Optikbranschens Service AB redovisar ett resultat om -240 tkr. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatter blir 403 tkr.

 

Optikbranschen redovisar ett positivt resultat om 377 tkr avseende 2012. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatter blir 1 tkr.

I februari 2013