• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Stadgar»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Stadgar

Stadgar

1 §Organisationens namn och säte
Organisationens namn är Optikbranschen. Dess säte är i Stockholm.Organisationen ska vara en ideell förening, som ska heläga ett servicebolag iaktiebolagsform.


2 § Organisationens uppgift
Organisationens uppgift är företräda sina medlemmar i branschövergripandefrågor, varvid Organisationen ska:
- som medlemmar samla kategorier enligt § 3 nedan
- verka för:
1. Näringspolitik och branschfrågor
2. Utbildningspolitik
3.  Branschutveckling och tillväxt
4. Kundtrygghet
- tillvarata medlemmarnas intressen och utveckling genom att företräda deminför samhället i övrigt
- informera medlemmarna bl a genom periodisk tidskrift och webbplats
Organisationens uppgift avgränsas mot
- kommersiella frågor som rör enskild medlems verksamhet
- arbetsgivar- och arbetstagarfrågor


3 § Medlemskap
Organisationen består av följande medlemskategorier:
1. Detaljistföretag verksamma inom den optiska sektorn
2. Optikleverantörsföretagens gemensamma organisation/er
3. Optikernas gemensamma yrkesorganisation/er

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen och sker skriftligen liksomuppgiftsförändringar och uppsägningar. De senare träder i kraft sex månaderefter uppsägning. Verksamheten ska i organisationen i första hand företrädas avVD / landschef eller motsvarande och i andra hand av medlemmen utseddmedarbetare med senior kompetens  somåtnjuter beslutsmandat i frågor som rör Organisationen och dess verksamhet.

 

4 §Representativitet
Medlemmarnas representativitet i organisationen efter indelningen i 3 § ovan:

1a. Detaljistföretag, kedjor eller inköpsgrupper, vars samlade omsättningöverstiger 100 mkr samt har 20 eller fler verksamhetsställen. Medlem har direktrepresentation vid Organisationens årsmöte och representeras i första hand avVD / landschef eller motsvarande och i andra hand av medlemmen utseddmedarbetare med senior kompetens som åtnjuter beslutsmandat i frågor som rörOrganisationen och dess verksamhet.

1b.Detaljistföretag, kedjor, inköpsgrupper eller enskild detaljist, varsomsättning överstiger 30 mkr men inte uppfyller kriterierna i 1a. Omsättningsgränsenräknas upp enligt KPI med basår 2014. Medlem har direkt representation vidOrganisationens årsmöte och representeras i första hand av VD / landschef ellermotsvarande och i andra hand av medlemmen utsedd medarbetare med seniorkompetens som åtnjuter beslutsmandat i frågor som rör Organisationen och dessverksamhet.

1c.Detaljistföretag vars omsättning understiger 30 mkr. Omsättningsgränsen räknasupp enligt KPI med basår 2014.  Gruppenutgör ett valkollektiv vid Organisationens årsmöte och företräds avrepresentant/er som utses genom val inom gruppen.


2  Optikleverantörsföretag, som ärmedlemmar i gemensam leverantörsorganisation, representeras vid Organisationensårsmöte via denna. Optikleverantörsföretagens gemensamma organisation/er hardirekt representation vid Organisationens årsmöte och representeras i förstahand av föreningens/föreningarnas ordförande, vice ordförande eller av dessstyrelse utsedd person med senior kompetens som åtnjuter beslutsmandat i frågorsom rör Organisationen och dess verksamhet.


3. Optikernas gemensamma yrkesorganisation/er har direkt representation vidOrganisationens årsmöte och representeras i första hand av föreningens/föreningarnasordförande, vice ordförande eller av dess styrelse utsedd person med seniorkompetens som åtnjuter beslutsmandat i frågor som rör Organisationen och dessverksamhet.


5 § Medlems rättigheter
Medlem har rätt att få tillgång till
- information, som rör Organisationens uppgift
- Organisationens varor och tjänster
- Organisationens webbplats
- Organisationens kursutbud
- Organisationens emblem med användning enligt styrelsens beslut
- Organisationens branschnormer
- samt att få Organisationens verkansuppgifter enligt § 2 ovan bevakadegentemot samhället i övrigt.


6 § Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa Organisationens stadgar samt årsmötets ochstyrelsens beslut. Vidare ska medlem följa beslut i AllmännaReklamationsnämnden. Detaljistföretag ska vara anslutna till och följa Optikbranschenskvalitetsnorm eller andra tillämpliga kvalitetssystem/-dokument.

Vidunderlåtenhet kan medlem bli varnad eller utesluten av styrelsen. Kommunikationska föregå sådant beslut, som kräver enig styrelse. Utesluten medlem kan ansökaom förnyat medlemskap tidigast ett år efter uteslutning.

Medlem ska låta sig representeras av Organisationen eller dess servicebolag ibranschövergripande frågor enligt 2 § ovan.


7 § Avgifter
Medlem ska betala de avgifter det ordinarie årsmötet beslutar om medkonditioner enligt styrelsens beslut till Organisationen eller dessservicebolag.


8 §Årsmöte
Årsmötet, ordinarie eller extra, är organisationens högsta beslutande organ.Det hålls varje år på tid och plats som styrelsen beslutar om. Extra årsmötekan påkallas för särskilt angivet ändamål av minst 1/3 av antalet medlemmar iorganisationen. Vid extra årsmöte får endast ärenden, som angivits i kallelseneller som står i omedelbart samband till dessa, avgöras. Brådskande ärenden kantas upp till behandling om alla närvarande är eniga om det. Representativitet,se 4 § ovan.


9 § Kallelse till årsmöte
Kallelse sker genom e-mail eller brev till medlems VD / landschef eller motsvarande.Valkollektivet enligt §4.1c kallas genom e-mail eller brev till vid föregåendeårsmöte utsedd representant för kollektivet.  Kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdastidigast sex veckor och senast två veckor före årsmötet. Kallelse till extramöte ska utfärdas senast två veckor före mötet såvida inte fråga är om ändringav stadgarna varvid kallelse ska på samma sätt som till ordinarie årsmöte. Idet senare fallet ska de ärenden, som ska behandlas, anges i kallelsen. Omextra årsmöte sker på grund av att 1/3 av medlemmarna så begärt, varvidangivande av ändamål ska ske, ska mötet hållas inom sex veckor efter det attsådan begäran inkommit till styrelsen.

10 § Handlingar och motioner
Motioner ska, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast treveckor före årsmöte. Styrelsens förslag, ärenden och motioner jämte yttrandensamt övriga styrelsehandlingar ska distribueras till medlemmarna på sätt somför kallelse senast en vecka före ordinarie - respektive - extra årsmöte.Årsmötet kan ta upp senare förslag från styrelsen till behandling. Styrelsenkan förelägga mötet kompletterade handlingar.

 


11§ Årsmötets arbetsordning
Årsmötet leds av organisationens ordförande eller vice ordförande alternativtden, som årsmötet, på tjänstgörande ordförandes i organisationen förslag,godkänner som mötesordförande. Följande ärenden ska förekomma:
1. Godkännande av röstlängd
2. Val av två justeringsmän att jämte tjänstgörande ordförande justeraprotokollet
3. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
4. Styrelsens årsredovisning
5. Revisionsberättelse
6. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna åretsförvaltning 
7. Årsredovisning för i förekommande fall fonder och stiftelser
8. Revisionsberättelse för i förekommande fall fonder och stiftelser
9. Fastställande av balans- och resultaträkning i förekommande fall för fonderoch stiftelser
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för organisationens, och dess iförekommande fall fonders och stiftelsers, styrelse för det gångna åretsförvaltning
11. Rapport om balans- och resultaträkning jämte revisionsberättelse förOrganisationens servicebolag och i förekommande fall dess fonder och stiftelse
12. Fastställande av vision, verksamhetsidé, policies och verksamhetsplan förkommande verksamhetsår
13. Fastställande av arvoden och ersättningar för styrelse och övrigaförtroendemän
14. Fastställande av avgifter för medlemmarna
15. Fastställande av budget för Organisationen och rapport om förslag tillbudget för dess servicebolag
16. Behandling av styrelsens förslag
17. Behandling av inkomna motioner
18. Behandling av övriga ärenden
19. Val av organisationens ordförande för ett år
20. Val av hälften av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år
21. Val av auktoriserad revisor med suppleant 
22. Val av två ombud till servicebolagets bolagsstämma för ett år
23. Val av två ledamöter i valberedningen för ett år

 

12§ Rösträtt vid årsmöte
Vid årsmötet har varje medlem enligt 4 §, som betalat debiterade avgifter,rösträtt. Den person, som medlem genom fullmakt angivit ska företräda företageti Organisationen enligt 3 §, har rösträtt. Ombud för Allmän grupp utses enligt4 §. Som årsmötets beslut gäller den mening som vunnit flertal. Vid likaröstetal gäller den mening tjänstgörande ordförande företräder. 

Årsmötesdeltagare har röster enligt följande:

Detaljisternaenligt §4.1 har gemensamt 30 röster. Medlemmar i grupp 1b har en röst/medlem.Resterande röster fördelas mellan medlemmarna i gruppen 1a och den gemensammagruppen 1c med antal efter andel av de två gruppernas totala årsavgifter. Inomgrupp 1 a ska gruppens totala antal röster därefter fördelas enligt respektivemedlems andel av gruppens totalt inbetalade medlemsavgifter. Vid röstberäkningtillämpas heltal med sedvanlig avrundning.


– Optikernas gemensamma yrkesorganisation/er har sammanlagt 30 röster fördelade
irelation till respektive organisations aktiva medlemsantal.Vid röstberäkning tillämpas heltal medsedvanlig avrundning. 
– Optikleverantörsföretagens gemensamma organisation/er har sammanlagt 30röster fördelade 
i relation till respektive organisations gemensammamedlemsavgifter. Vid röstberäkning tillämpasheltal med sedvanlig avrundning.

Avstämningsdagför inbetalade medlemsavgifter är 7 februari varefter röstfördelning beräknas


13 § Protokoll vid årsmöte
Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid årsmöte eller extra möte. Iprotokollet ska det antecknas dag och ort för mötet samt vilka beslut som mötetfattat. Om ett beslut fattats genom omröstning ska i protokollet antecknas vadsom har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in ellerläggas som bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas avprotokollföraren. Det ska justeras av ordföranden om denne inte förtprotokollet och av minst en av mötet utsedd justerare. Senast en månad eftermötet ska protokollet sändas till de medlemmar som begär det.


14§ Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordföranden jämte lägst sex och högst fjorton ordinarieledamöter, samt högst åtta suppleanter. En juridisk person kan ej vara styrelseledamotej heller den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt11 kap. 7 § föräldrabalken. Detsamma gäller den som har näringsförbud enligtlag (1986:436) om näringsförbud. Styrelsens ordförande väljs på ordinarieårsmöte. Styrelsen kan inom sig välja vice ordförande och/eller arbetsutskott,kommittéer etc.

Styrelsen ska ha representativitet från bl a detaljister enligt §4.1a&b(fyra ledamöter, två suppleanter), Optikernas gemensamma yrkesorganisation/er (treledamöter, en suppleant) och Optikleverantörsföretagens gemensammaorganisation/er (tre ledamöter, en suppleant).

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om styrelseledamoten eller densom utsett henne eller honom anmäler att uppdraget ska upphöra. Om en styrelseledamotsuppdrag upphör i förtid eller om bestämmelsen i första stycket andra meningenhindrar henne eller honom att vara styrelseledamot och det inte finns någonsuppleant som kan träda in i hennes eller hans ställe, kan övrigastyrelseledamöter utse en styrelseledamot som uppfyller kraven enligt dennaparagraf för den återstående mandattiden.


15§ Styrelsens åligganden
Styrelsen ska följa Organisationens stadgar samt bereda ärenden inför ochgenomföra årsmötets beslut. Styrelsen ska upprätta en arbetsordning samt utföraorganisationens uppgift enligt § 2. Styrelsen ska besluta om firmateckning samtäger befullmäktiga ombud att föra Organisationens och dess servicebolags samt iförekommande fall fonders och stiftelses talan.


16§ Styrelsens sammanträden
Styrelsen kallas till sammanträde på uppdrag av ordföranden eller, vid förfallför denne, vice ordföranden eller då minst tre ledamöter så påfordrar.Styrelsen är beslutsför då minst sex av antalet ledamöter är närvarande. Somstyrelsens beslut gäller den mening som vunnit flertal. Vid lika röstetalgäller den mening som biträds av ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skaföras protokoll över beslut. Närvarande ledamöter anses biträda besluten såvidaman inte låtit anteckna avvikande mening.


17§ Redovisning
Organisationens verksamhets- och redovisningsår ska vara kalenderår.Årsredovisningen ska vara avslutad senast åtta veckor efter verksamhetsåretsutgång. Revisorerna ska inom ytterligare två veckor ha granskatårsredovisningen och styrelsens övriga förvaltning samt lämnat berättelsedärom.

 

18§ Tvist med medlem
Tvist mellan organisationen med dess servicebolag jämte i förekommande fallfonder och stiftelse och medlem ska lösas av skiljemän enligt lag med förenklatförfarande. Det gäller dock inte styrelsens rätt att utkräva förfallna avgifterav medlem vid allmän domstol.


19§ Stadgeändring eller upplösning
Förslag om ändring av dessa stadgar eller upplösning av organisationen skabeslutas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum,varav det ena ska vara ordinarie. Besluten kräver 2/3 majoritet av närvaranderöstberättigade. 


20§ Likvidation
Vid likvidation överförs organisationens tillgångar efter det att skulderbetalats till i förekommande fall fonder eller stiftelse eller annanorganisation, som gynnar Organisationens uppgift alternativt återbetalas tillmedlemmarna. Sista årsmötet fattar beslut härom samt om organisationens arkiv.