• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Påg. Ärende: Avreglering av kontaktlinshandeln»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Påg. Ärende: Avreglering av kontaktlinshandeln

111215 Beslut från Socialdepartementet

Regelbunden kontakt med Socialdepartementet under hösten renderade i ett svar på vår fråga av 110608 per 111215.

Under hösten 2011 hade vi regelbunden kontakt med departementet för att följa upp skrivelsen från 110608.

Per den 15 december fick vi skriftligt svar från Socialdepartementet där framgick att departementet valt att utöka Socialstyrelsens uppdrag för att även omfatta frågan om kontaktlinser för personer under 18 år. Socialstyrelsen ska rapportera i frågan senast 120930.

Svar från Socialdepartementet 111215.

110608 Skrivelse till Socialdepartementet

Med anledning av Socialstyrelsens bedömning kontaktades Socialdepartementet per brev 110608. Här betonas att korrekt kontaktlinshantering inte i första hand är en åldersfråga.

I brevet som sändes till statssekreterare Karin Johansson belyser vi återigen vikten av högsta möjliga patientsäkerhet och god spårbarhet, samt förespråkar obligatorisk kontroll av giltig ordination oavsett bärarens ålder.

Läs brevet i sin helhet vi nedan länk.

Brev Socialdepartementet 110608

20110511 möte Socialstyrelsen

den 11 maj träffade vi Socialstyrelsen. En av flera frågor att diskutera rörde den avreglerade handeln med kontaktlinser och konsekvenserna av detta. Glädjande nog framkom att Socialdepartementet tagit till sig av den kritik vi har framfört, och uppdragit åt Socialstyrelsen att utreda frågan om kontaktlinser för barn under 8 år.

Som en konsekvens av mötet med Socialdepartementet 110121 har departementet uppdragit åt Socialstyrelsen att utreda frågan om kontaktlinser för barn under 8 år. Socialstyrelsen har begärt in ett utlåtande från det vetenskapliga rådet i ögonsjukdomar, professor Anders Heijl. Professor Heijl har i samråd med kollegor med expertis i området utrett frågan och lämnat rapport. Baserat på denna rapport har Socialstyrelsen formulerat en bedömning:
"Mot bakgrund av det vetenskapliga rådets bedömning att barn inte ska använda kontaktlinser utan medicinsk undersökning och tillpassning anser Socialstyrelsen att en åldersgräns på 15 år för tillhandahållande av kontaktlinser är lämplig. Socialstyrelsen bedömer även att denna begränsning faller in under de i artikel 36 FEUF uppräknade möjligheterna att lagstifta om hinder mot den fria rörligheten för varor."

Bedömningen tillsänder Socialdepartementet den 27 april. I skrivande stund känner vi ej till huruvida lagstiftarna hörsammar Socialstyrelsens bedömning och när en eventuell lagändring träder i kraft.

 

2011-01-21 avreglering av kontaktlinshandeln

Den 21 januari 2011 träffade Optikbranschen i samarbete med Ögonläkarföreningen Socialdepartementets statssekreterare Karin Johansson. Ämnet för mötet var den nya lagen om patientsäkerhet och förändringarnas innebörd avseende kontaktlinser. Föredragande var Paul Folkesson, ordförande Optikerförbundet.

 

Presentation
Vi föredrog de argument som pekar på att den nya lagen innebär en försämring av patientsäkerheten. Uteblivet krav på kontroll av ordinationen kommer leda till att antalet ögonkontroller minskar. Detta kommer att få negativa följder för svensk ögonhälsa. Vidare innebär det slopade kravet på spårbarhet att i de fall felaktiga linser kommer ut på marknaden kan de ej upptäckas och dras tillbaka på det sätt som tidigare varit möjligt. Även detta kommer att leda till negativa konsekvenser för svensk ögonhälsa.


 Vi belyste det faktum att vetenskaplig grund saknas för den typ av avreglering som gjorts i Sverige. Vi presenterade ett stort antal vetenskapliga rapporter vilka alla betonar vikten av kontinuerliga ögonkontroller om en god ögonhälsa skall kunna bibehållas. I sammanhanget betonade Ögonläkarföreningens ordförande prof Anders Behndig att förändringar i ögonen kommer smygande och konsekvenserna av den uteblivna kontrollen kommer börja synas om 5-10 år. Han betonade även att vi ej kommer se massor av fall, men att de som uppstår får mycket allvarliga konsekvenser för de drabbade personerna. Han menade att det redan finns väl dokumenterat rapporter om kompikationer sedan lång tid i omvärlden som borde kunna tjäna som underlag. Sverige är så litet i sammanhanget att rapportflödet här blir därefter.


Gällande riskfaktor, vid förlängt bärande som enligt alla rapporter visar avskalat alla andra variabler en faktor på fem, exemplifierade Paul Folkesson med tonåringen som självordinerar vid köp på macken eller mataffären och hemkommen ser på förpackningen att linserna kan bäras dygnet runt och gör så för att kompisen gör det. I sammanhanget nämndes rapport från Moorfields Eye Hospital i UK som anger mjuka kontaktlinser som bärs dygnet runt som den vanligaste orsaken till mikrobiell keratit.
Vi påtalade även att avregleringen kommer medföra ökade kostnader för samhället. Detta då optikerna idag fångar upp ett antal kontaktlinsrelaterade skador och kan åtgärda dessa innan de går för långt. I framtiden kommer optikerna ej att se dessa fall på samma sätt. Konsumenterna går en längre tid med skadorna innan de söker vård inom sjukvården. I det läget har konsekvenserna blivit allvarligare varför större vårdinsatser kommer att behöva sättas in.


Vidare pekade vi på att lagstiftningen i kombination med Socialstyrelsens reviderade förordningar innebär att konkurrensneutraliteten sätts ur spel: optiker är enligt SOSFS 1995:4 ”optikerföreskriften” samt lagens 6 kap. 1&4§§ skyldig att agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Som uppvisades i det vetenskapliga stödet talar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet för att linser ej skall utlämnas utan att kontinuerliga kontroller genomförs. Detta får till följd att optiker ej kan tillhandahålla linser på samma konkurrensmässiga villkor som andra marknadsaktörer.
Vi betonade att optik-Sverige ej vänder sig mot avregleringen som sådan, men att tillhandahållandet av kontaktlinser måste ske med säkerställd patientsäkerhet och konkurrensneutralitet. Vi förordade därför att den modell som tillämpas i bl a Storbritannien appliceras även i Sverige. Denna innebär att konsument kan köpa sina linser varsom helst, men att försäljare är skyldig att kontrollera att giltig ordination föreligger, med utfärdande optiker/ögonläkare samt journalföra vad som utlämnas för spårbarhet. Vi belyste vikten av spårbarhet med det franska fallet med piratkopierade kontaktlinser.

 

Respons
Statssekreteraren gav intrycket att ta till sig det vi presenterade och förstå allvaret i de brister som påtalades. Hon förklarade att departementets inställning är att högsta möjliga patientsäkerhet ska eftersträvas. Om något gått fel i den nya lagstiftningen finns ingen prestige, utan man är öppen för att förändra så att patientsäkerheten säkerställs.


Departementet skall med utgångspunkt från vår presentation ta en dialog med Socialstyrelsen och departementet tog till sig vårt förslag på framtida hantering.

2010 Avreglering av kontaktlinshandeln

Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om Patientsäkerhet & tillsyn i kraft. Lagen innebär att tillhandahållande av kontaktlinser avregleras. Dock är det fortfarande endast legitimerad optiker som kan ordinera kontaktlinser.

Den nya Hälso- och sjukvårdslagen innebär att handeln med kontaktlinser avregleras vid årsskiftet. Enligt optikerföreskriften är leg optiker skyldig att kontrollera giltig ordination. Om vi ska fortsätta lyda denna blir det en snedvridning i konkurrensen då andra försäljare av kontaktlinser inte har samma krav på sig. Eller har de det - kanske är det så att alla är skyldiga att kontrollera giltig ordination? Alternativet är att inga krav om kontroll av ordination längre föreligger, det är dock inte förenligt med en hög patientsäkerhet.

I syfte att reda ut vad som verkligen gäller samt peka på de risker som en avreglering utan bibehållen kontroll innebär har Optikbranschen & Optikerförbundet  tillsammans med bl a Kontaktlinsföreningen & Ögonläkarföreningen uppvaktat Socialdepartementet den 21/9 2010. Vid mötet framhölls farorna med avreglering utan kontroll, vilket bl a bevisades i internationella & svenska studier.
Vid mötet framkom att underlaget till beslutet är en utredning gjord av Socialstyrelsen 2006. Samtliga organisationer ifrågasatte om man varit remissinstans på denna. Vid kontroll visade det sig att vi varit det, dock att remissfrågorna handlade om något helt annat än de eventuella följderna av en avreglering.

Tvärtemot våra förhoppningar lämnades heller inget svar på frågan om vad som gäller efter årsskiftet. Då frågan riktades till departementet redan den 16/6 2010 fann vi det anmärkningsvärt att de fortfarande blev svaret skyldiga.

Mötet följdes upp med skrivelse från Optikerförbundet, Kontaktlinsföreningen & Optikbranschen den 4/10 2010. I denna skrivelse lyfter vi fram en rad felaktigheter i remisshanteringen samt i de slutsatser som dras i utredningen vilket får till följd att en ogenomtänkt lagstiftning drivs igenom. Vidare kräver vi svar på frågan om optikerföreskriftens giltighet senast den 14/10 2010. Läs hela brevet här.