• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Bolagsordning»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Firma
Aktiebolagets firma är Optikbranschens Service AB med organisations nummer556288-5839.

 

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

 

§ 3 Verksamhet 
Aktiebolaget skall bedrivaserviceverksamhet för Optikbranschen och dess medlemmar enligt dess stadgar.

 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

 

§ 5 Nominellt belopp
Aktie skall lyda på 100 kr.

 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen består av ordföranden jämte lägst sex och högst fjorton ordinarie ledamötersamt högst åtta suppleanter. En juridisk person kan ej vara styrelseledamot ejheller den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11kap. 7 § föräldrabalken. Detsamma gäller den som har näringsförbud enligt lag(1986:436) om näringsförbud. 
Styrelsen i bolaget ska utgöras av de som vid var tid är styrelseledamöter iOptikbranschen.
Två till tre styrelseledamöter samt en suppleant vardera vardera kan utses avföreningens medlemskategorier Optikleverantörernas gemensamma organisation/-errespektive Optikernas gemensamma yrkesorganisation/-er.

Två till fyra ledamöter samt tvåsuppleanter kan utses av föreningens medlemskategori Detaljister.

 

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagetsårsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörensförvaltning utses två revisorer varav en auktoriserad och två suppleanter varaven auktoriserad.

 

§ 8 Kallelse
Kallelse sker genom e-mail eller brev till aktieägares registrerade adresseller annan adress som aktieägare anmält till bolaget. Kallelse till ordinarieårsmöte ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före årsmötet.Kallelse till extra möte ska utfärdas senast två veckor före mötet såvida intefråga är om ändring av bolagsordningen varvid kallelse ska på samma sätt somtill ordinarie årsmöte.

 


 

§ 9 Ärenden på bolagsstämman 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning?
6. Framläggande av resultaträkning och balansräkning
    Beslut om
       a) fastställande av resultaträkningen ochbalansräkningen
       b) dispositioner beträffande bolagets vinsteller förlust enligt den fastställda balansräkningen
       c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter ochverkställande direktören
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
8. Val av styrelse och revisorer
9. Annat ärende enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen

 

§ 10 Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår skall varakalenderår